Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-20

Beijer Ref AB: Beijer Ref Q3 2020

Nettoomsättningen minskade med 2,9 % under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 837 mkr (3 953). Förvärvseffekter uppgick till 3,3% (1,7%). Valutaeffekter uppgick till -4,5% (2,7%). Den organiska tillväxten var -1,7% (5,2 %), främst beroende på lägre köldmedelpriser. Även covid-19 har påverkat negativt men avslutningen på kvartalet visar på en försäljning i nivå med föregående år. Bolagets produktområde inom HVAC-verksamheten visar på en organisk tillväxt på 8,5%.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 342 mkr (358), en minskning med 4,5% jämfört med föregående år vilket främst beror på lägre priser på köldmedier. Rörelsemarginalen uppgick till 8,9% (9,1%).

Resultat före skatt uppgick till 329 mkr (344). Finansnettot är bättre än föregående år, främst på grund av förbättrat kassaflöde och lägre nettoskuld.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,92 (2,00) respektive 1,91 kronor (1,99), vilket är en minskning med 4%.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit positivt under kvartalet och uppgick till 381 mkr (371). Outnyttjade krediter uppgick till 1 484 mkr (1 480). Beijer Ref har under kvartalet genomfört en refinansiering på 2,9 miljarder av beviljad kreditram med ursprungligt förfall i november 2020. Refinansieringen fördelas mellan fyra olika bankpartners och med genomsnittlig löptid på tre år och åtta månader.

Beijer Ref har under det tredje kvartalet tecknat nytt exklusivt avtal med Carrier International Corporation fram till 2023 avseende fortsatt försäljning och distribution av Carriers produktserier inom komfortkyla på den europeiska marknaden.

Niomånadersperioden 2020

Nettoomsättningen minskade med 6,4% under perioden jämfört med samma period föregående år och uppgick till 10 654 mkr (11 383). Förvärvseffekter uppgick till 3,0% (8,5%). Valutaeffekterna uppgick till -1,6% (3,0%). Den organiska tillväxten var -7,8% (5,6%).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 780 mkr (975), vilket är en minskning med 20% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 7,3% (8,6%). Orsaken är främst lägre nettoomsättning till följd av covid-19 och lägre priser på köldmedier. I rörelseresultatet ingår nettobesparingar om cirka 230 mkr.

Resultat före skatt uppgick till 738 mkr (932). Finansnettot är bättre än föregående år, främst på grund av förbättrat kassaflöde och lägre nettoskuld.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,29 (5,41) respektive 4,26 kronor (5,37), vilket är en minskning med 21%.

Under första kvartalet 2020 slutfördes förvärvet av grossistföretaget ACD Trade i Australien. Bolaget har en årlig omsättning på 540 mkr med ett 60-tal anställda fördelat på 9 filialer. Bolaget ingår fr o m 1 februari 2020 i koncernens redovisning och har bidragit till omsättningen med 346 mkr.

Årets första nio månader har till stor del präglats av covid-19-pandemin och dess effekter. Åtgärder har                    vidtagits avseende samtliga delar av verksamheten för att parera en del av effekterna.

CEO kommenterar

Årets andra kvartal utmärktes till stor del av nedstängda marknader med successiv återhämtning, en trend som har fortsatt under det tredje kvartalet.

Den organiska tillväxten var -1,7% i kvartalet. Det är en acceptabel siffra med hänsyn till rådande covid-19-pandemi och fortsatt fallande priser på köldmedier. Man får också ta i beaktande att vi har en utmanande jämförelse mot föregående års värmebölja i juli. Augusti och september betraktar vi som normalmånader sett till organisk tillväxt.

Segmentet kyla visar negativ organisk tillväxt med 8,5% och merparten kan förklaras av lägre priser på köldmedier. Under slutet av perioden har vi kunnat se tecken på en viss stabilisering av priserna och en försiktig bedömning är att köldmediepriserna inte kommer att ha så stor påverkan på kommande kvartal. Nästa reducering av tillåten mängd f-gaser sker i januari 2021 då den tillåtna volymen reduceras med ytterligare 29% i Europa, vilket kan påverka marknaden. 

Ett glädjeämne är HVAC-verksamheten som visar en organisk försäljningstillväxt på 8,5%. Försäljningsutvecklingen varit stark i samtliga geografiska regioner utom Afrika.

Generellt befinner sig OEM-verksamheten i en positiv fas, även om den organiska tillväxten var negativ med 5% under det tredje kvartalet. Det är en effekt av tillfälligt uppskjutna investeringsbeslut hos slutkunder på grund av covid-19-krisen. Under det tredje kvartalet har orderingången successivt ökat och är för närvarande på en förhållandevis hög nivå.

Kostnadsbesparingsprogrammet som lanserades i slutet av mars har minskat kostnaderna i perioden med ca 80 mkr. Huvuddelen av besparingarna utgörs av minskade personalkostnader och består av både permanenta och tillfälliga neddragningar.

Vi fortsätter att arbeta efter vår globala digitaliseringsstrategi och under perioden har verksamheten i Australien implementerat samma molnbaserade plattform som våra bolag i Nya Zeeland. Europa står nu på tur och arbetet med ytterligare implementationer är redan igång. Erfarenheten från installationerna i Australien och Nya Zeeland bidrar till en smidig process. Parallellt vidareutvecklas e-handeln som kontinuerligt växer sig starkare.

Trots ett utbyggt säkerhetssystem drabbades vår verksamhet i Frankrike av en cyberattack, vilket ledde till ett nedstängt datasystem i en vecka. Vi bedömer att den totala effekten av avbrottet uppgår till cirka 25 miljoner kronor i lägre omsättning och cirka 8 miljoner kronor i lägre resultat. Vi ser nu över driftsäkerheten ytterligare för att undvika den här typen av angrepp i framtiden.

Ett starkt kassaflöde och en stark balansräkning gör oss väl förberedda för nya förvärv. Det finns ett antal möjligheter som vi analyserar i nuläget.

I september sålde största ägaren Carrier ca 9 miljoner aktier i en placering, motsvarande 7,9% av totala antalet aktier. Erbjudandet övertecknades snabbt, vilket vi ser som ett kvitto på att marknaden har förtroende för vår verksamhet och aktie, och ser potential för den fortsatta utvecklingen. Carrier är fortsatt största ägare och kommer likt tidigare att vara en viktig handelspartner för oss. Det är viktigt att poängtera att affären inte påverkar våra goda affärsförbindelser.

Även om omvärlden för närvarande är orolig har vi en positiv syn på framtiden. Megatrender gynnar oss, en decentraliserad organisation med motiverade medarbetare ger växtkraft, en stark balansräkning öppnar affärsmöjligheter för förvärv.

Per Bertland, CEO

Tredje kvartalet 2020

OMSÄTTNING

Beijer Ref minskade omsättningen med 2,9 procent till 3 837 mkr (3 953) under tredje kvartalet 2020. Justerat för
valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen -1,7 procent (5,2). Orsaken är framförallt effekter av lägre priser på köldmedier. Även covid-19 har påverkat negativt. Omsättningsminskningen har påverkat samtliga geografiska segment men haft störst påverkan i södra Europa och Afrika och minst påverkan i Asia Pacific. Luftkonditionering har haft en stark utveckling under 2020 och vuxit organiskt med 8,5%, mycket tack vare det goda samarbetet med Toshiba, Mitsubishi Heavy, Carrier och Gree. Försäljningsutvecklingen inom HVAC har varit stark i samtliga regioner utom Afrika. Särskilt stark har den varit i Norden och Öst­europa.

En stärkt krona har lett till valutakurs­effekter på -182 mkr (91), motsvarande -4,5 procent (2,7) eftersom merparten av omsättningen sker i andra valutor än svenska kronor.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick till 342 mkr (358) under det tredje kvartalet, vilket är en minskning med 4,5% procent. Valutakurseffekter ingår i rörelseresultatet med -14,1 mkr (9,7). Rörelsemarginalen uppgick till 8,9 procent (9,1). Det lägre resultatet beror på effekter av covid-19, lägre priser på köldmedier, och en mixförskjutning till högre andel luftkonditionering. Detta motverkas av nettobesparingar om ca 80 mkr. I rörelseresultatet ingår även positiva förvärvseffekter med 7,5 mkr för kvartalet. Resultatet före skatt var 329 mkr (344) och periodens resultat var 246 mkr (256). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,92 kronor (2,00).

KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet under tredje kvartalet var i nivå mot tidigare år 381 (371) mkr. Rörelsekapitalet har minskat med 73 mkr under kvartalet jämfört med 212 mkr motsvarande period föregående år. Normalt binder koncernen kapital under det första halvåret och frigör kapital under den andra halvan av året, men under rådande pandemi har kassaflödet varit positivt tidigare kvartal. Förändringen i rörelsekapital mellan åren beror främst på lägre lagerbindning. Sammantaget ger detta ett kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapital på 455 mkr (583).

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 903 mkr för årets första nio månader 2020 jämfört med 1 030 mkr för motsvarande period 2019. Förändringen beror framförallt på ett lägre resultat under perioden. Rörelsekapitalet har minskat med 77 mkr under första niomånadersperioden jämfört med en ökning på 256 mkr föregående år. Förändringen i rörelsekapital mellan åren beror främst på förbättrade leverantörsvillkor. Sammantaget ger detta ett kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring i rörelsekapital på 979 mkr (774).

Vid periodens utgång uppgår beviljade kreditfaciliteter till 4 356 mkr (4 100), varav outnyttjade krediter uppgår till
1 484 mkr (1 480). Totalt har nettoskulden minskat från 3 362 mkr till 2 942 mkr. Refinansiering har skett av 2,9 miljarder av bolagets beviljade kreditram fördelat på fyra olika bankpartners och med
genomsnittlig löptid på tre år och åtta månader.

INVESTERINGAR

Kassaflöde från investeringsverksamheten under det tredje kvartalet uppgick till -31 mkr (-36) och avser framförallt investeringar i anläggningstillgångar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -298 mkr (-103) och avser framförallt rörelseförvärv och investeringar i anläggningstillgångar. Under första kvartalet förvärvades bolaget ACD Trade.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Under tredje kvartalet 2020 genomfördes inga förvärv men bolaget utvärderar löpande olika förvärvskandidater för att öka sitt erbjudande och konsolidera marknaden. Förvärvsaktiviteten har av naturliga skäl försvårats av pågående pandemi och reserestriktioner men bolaget har intensifierat sina förvärvsdiskussioner.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

Årets första nio månader har till stor del präglats av covid-19-pandemin och dess effekter, även om tredje kvartalet var mindre påverkat. Åtgärder för att motverka pandemins effekter vidtogs ganska omedelbart i det första kvartalet för att mildra effekterna.

Beijer Ref gör bedömningen att nettobesparingar på 80 mkr haft effekt under kvartalet inklusive stödåtgärder på 6 mkr. För niomånadersperioden uppgår nettobesparingarna till 230 mkr inklusive stödåtgärder om 50 mkr, vilka redovisats som en minskning av kostnaderna.

Beijer Ref är relativt konjunkturokänsligt, men det allmänna konjunkturläget påverkar, inte minst på våra huvudmarknader i södra Europa. En eventuell nedgång motverkas dock av att livsmedelsindustrin behöver ställa om till miljövänliga system, vilket ökar efterfrågan på våra produkter. Detta tillsammans med en ökad levnadsstandard driver vår försäljningsutveckling framåt. Bolaget gör bedömningen att covid-19 kommer att ha en mindre effekt på resultatet under resterande del av 2020.

Beijer Ref har under det tredje kvartalet tecknat nytt exklusivt avtal med Carrier International Corporation fram till 2023 avseende fortsatt försäljning och distribution av Carriers...

Författare Beijer Ref AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.