Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-02

Beslut från årsstämma i myFC Holding AB

Årsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 2 juni 2022.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets respektive koncernens resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av Johnny Bräster, Klaus Wiemers och Ulf Henning.

Ulf Henning omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor. Auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som likvid i samband med avtal om företagsförvärv och för att tillgodose bolagets kapitalbehov och för att öka bolagets finansiella flexibilitet, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv eller i övrigt söka extern finansiering. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag att uppdatera paragraf 4 och 5 i bolagsordningen till följande.

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 017 545 och högst 28 070 178 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000. Alla aktier är av samma slag.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Michael Perselius, myFC Press
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 070 789 07 40

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se (corp@avanza.se)
Telefon: 08 409 421 20

Författare Cision