Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-27

Beslut vid ASSA ABLOY ABs årsstämma 27 april 2022

ASSA ABLOY ABs årsstämma hölls onsdagen den 27 april 2022 i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beviljande av ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Utdelning

Årsstämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 4,20 kronor per aktie att betalas ut i två lika stora delar, den första med avstämningsdag fredagen den 29 april 2022 och den andra med avstämningsdag tisdagen den 22 november 2022. Första utbetalningen beräknas ske onsdagen den 4 maj 2022 och den andra utbetalningen fredagen den 25 november 2022.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Johan Hjertonsson, Sofia Schörling Högberg, Eva Karlsson, Lena Olving, Joakim Weidemanis och Susanne Pahlén Åklundh samt valde Erik Ekudden som ny ledamot i styrelsen. Vidare omvaldes Lars Renström till styrelsens ordförande samt Carl Douglas till vice ordförande. 

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Arvode till styrelsen och revisor

Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 9 995 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat). Arvode till revisor ska utgå enligt avtal. 

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen ("LTI 2022").

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats www.assaabloy.com.

Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 51 000 medarbetare och en omsättning på 95 miljarder SEK. ASSA ABLOY är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. Koncernens innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.

Författare Cision