Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-26

Beslut vid Thule Groups årsstämma 2022

Med syftet att genomföra stämman på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar covid-19 minimeras genomfördes Thule Group AB:s årsstämma den 26 april 2022 enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Ett förinspelat tal där verkställande direktören Magnus Welander berättar och informerar om företagets verksamhet under det gångna året finns publicerad på bolagets webbplats, www.thulegroup.com. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet
Stämman godkände fastställd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tidsperiod som redovisningen avser.

Vinstdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman utdelningen till 13,00 kronor per aktie för 2021. Utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning för den första utbetalningen om 6,50 kronor per aktie fastställdes till den 28 april 2022. Till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 6,50 kronor per aktie fastställdes den 6 oktober 2022. Den första utbetalningen beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 3 maj 2022 och den andra utbetalningen med start den 11 oktober 2022.

Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Hans Eckerström, Mattias Ankarberg, Heléne Mellquist, Therese Reuterswärd och Helene Willberg samt nyvaldes Sarah McPhee och Johan Westman. Hans Eckerström valdes som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, beslutades att utgå med 1 345 000 kronor till ordföranden och med 415 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna.
För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 220 000 kronor till ordföranden och med 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 90 000 kronor till ordföranden och med 45 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eric Salander kommer fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Kontakter


Fredrik Erlandsson SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

Om Thule Group


Thule Group är ett globalt sport- och fritidsföretag.
Vi erbjuder produkter av hög kvalitet, med smarta funktioner och hållbar design som gör det lätt för människor världen över att leva ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. med ett fokus på konsumentdriven innovation och ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv utvecklar, tillverkar och marknadsför vi produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex. takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersporter, taktält som monteras på bil), Active with Kids (t.ex. barnvagnar, cykelvagnar, cykelbarnstolar), RV Products (t.ex. markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar) och Packs, Bags & Luggage (t.ex. vandringsryggsäckar, resväskor och kameraväskor).

Thule Group har cirka 3 300 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2021 uppgick till 10,4 miljarder kronor.
www.thulegroup.com

Bifogade filer


Beslut vid Thule Groups årsstämma 2022

Författare MFN