Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-17

Besqab: Besqab återköper egna aktier

Styrelsen i Besqab AB (publ) har den 16 maj 2019 beslutat att utnyttja
det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av årsstämman
2019. Syftet med återköpen är att säkerställa leverans av aktier till
deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitamentsprogram.

Styrelsen i Besqab AB (publ) ("Besqab") har den 16 maj 2019 beslutat,
med utnyttjande av bemyndigande från årsstämman 2019, att återköpa
egna aktier. Återköpen får ske vid ett eller flera tillfällen under
perioden från och med den 20 maj 2019 till och med handelsdagen före
årsstämman 2020. Syftet med återköpen är att säkra bolagets
förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) med
anledning av LTI 2019 och andra vid var tid förekommande, av
bolagsstämman beslutade, aktiebaserade incitamentsprogram.

Återköpen genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU)
2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen"). Återköpen kommer att
förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som
fattar sina handelsbeslut avseende Besqabs aktier oberoende av och
utan inflytande från Besqab.

Återköpen av egna aktier ska uppfylla följande villkor:

1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet
med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq
Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe
Harbour-förordningen.

2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 maj
2019 till och med handelsdagen före årsstämman 2020.

3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per
aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

4. Maximalt får 130 000 aktier återköpas, motsvarande 0,84 procent av
bolagets utestående aktier.

5. Aktier för maximalt 12 Mkr får återköpas.
6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Det totala antalet aktier i Besqab uppgår till 15 514 829. Besqab äger
idag 147 078 egna aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415
52

Olle Nordström, styrelseordförande, e-post: olle.nordstrom@skirner.se,
tel: 0709-40 70 83

Denna information är sådan information som Besqab AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 17 maj 2019 kl. 08.00.

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/besqab/r/besqab-aterkoper-egna-aktier,c2815860
https://mb.cision.com/Main/9279/2815860/1046831.pdf

Författare Cision