Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Besqab: Bokslutskommuniké 2019

God försäljningstakt i fjärde kvartalet

"Tack vare våra eftertraktade bostadserbjudanden, ambitiöst försäljningsarbete och god planering kunde vi i fjärde kvartalet produktionsstarta 118 bostäder i tre olika projekt. Totalt uppgick antalet produktionsstartade bostäder under 2019 till 509. Den goda försäljningstakten höll i sig under kvartalet, även i december då efterfrågan säsongsmässigt brukar sjunka något. Antalet sålda bostäder under 2019 summerade till 566. När vi nu går in i ett nytt decennium med 30 års framgångsrik bostadsutveckling bakom oss finns goda förutsättningar att fortsätta tillväxtresan. Vi tror på en stabil marknadsutveckling med svagt stigande bostadspriser även under inledningen av 2020." - Anette Frumerie, VD

Januari-december 2019

· Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick årets intäkter till 1
289,6 Mkr (1 271,3) och rörelseresultatet till 109,4 Mkr (117,6)

· Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 296,6 Mkr (1 311,8)
och rörelseresultatet till 117,6 Mkr (146,5)

· Årets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 108,5 Mkr
(121,5) motsvarande 7,06 kr per aktie (7,91)

· Eget kapital uppgick per den 31 december till 1 382,2 Mkr (1
310,4) motsvarande 89,94 kr per aktie (85,37)

· Likvida medel uppgick till 414,3 Mkr (461,7) vid årets utgång
· Antal produktionsstartade bostäder ökade till 509 (307)
· Antal sålda bostäder ökade till 566 (186)
· För räkenskapsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning om 2,50 kr
per aktie (2,50)

Oktober-december 2019

· Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade kvartalets intäkter till
424,3 Mkr (359,8) och rörelseresultatet till 29,7 Mkr (17,3)

· Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 393,3 Mkr (328,8) och
rörelseresultatet ökade till 26,7 Mkr (8,9)

· Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 25,0 Mkr (9,4)
motsvarande 1,62 kr per aktie (0,62)

· Antal produktionsstartade bostäder var 118 (160)
· Antal sålda bostäder uppgick till 79 (73)
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· I december produktionsstartades totalt 118 bostäder i tre projekt,
67 bostadsrättslägenheter i Vélo i Årstaberg och 46
bostadsrättslägenheter i Nacka Strand i Stockholm samt Parkvillorna,
fem villor med äganderätt i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala.

· Anette Frumerie har i december på egen begäran sagt upp sin
anställning som VD på Besqab. Anette kvarstår i sin nuvarande tjänst
fram till tillträdet av en ny VD, dock längst till slutet av
uppsägningstiden om sex månader.

Händelser efter rapportperiodens utgång

· I februari 2020 avtalade Besqab om förvärv av fastigheter i
Aspudden i Stockholm genom en bolagsaffär. På fastigheterna planerar
Besqab att uppföra cirka 60 lägenheter.

Koncernen jan-dec jan-dec okt-dec 2019 okt-dec 2018
2019 2018
Intäkter enligt 1 289,6 1 271,3 424,3 359,8
segmentsredovisning, Mkr, 1)
Rörelseresultat enligt 109,4 117,6 29,7 17,3
segmentsredovisning, Mkr, 1)
Rörelsemarginal enligt 8,5 9,3 7,0 4,8
segmentsredovisning, %, 1)

Intäkter, Mkr 1 296,6 1 311,8 393,3 328,8
Rörelseresultat, Mkr 117,6 146,5 26,7 8,9
Resultat efter skatt, Mkr 108,5 121,5 25,0 9,4
Rörelsemarginal, % 9,1 11,2 6,8 2,7
Räntabilitet på eget kapital, 8,1 9,3 - -
%, 2)
Soliditet, % 68,1 64,5 - -
Resultat per aktie före 7,06 7,91 1,62 0,62
utspädning, kr
Eget kapital per aktie, kr 89,94 85,37 - -

Antal produktionsstartade 509 307 118 160
bostäder, st, 3)
Antal bostäder i pågående 964 850 - -
produktion, st, 3)
Antal sålda bostäder, st, 4) 566 186 79 73
Andel sålda och bokade 61 56 - -
bostäder i pågående
produktion, %, 5)
Antal osålda bostäder i 5 1 - -
avslutad produktion, st, 5)
- varav upptagna i 1 1 - -
balansräkningen, st

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden
av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna
rapportering, se not 2 i delårsrapporten.

2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads-/äganderätter, hyresbostäder samt vårdbostäder.
4) Bostads-/äganderätter samt hyresbostäder.
5) Bostads-/äganderätter.
Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande
period 2018 och för balansposter motsvarande balansdag 2018.

Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.
I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie, VD, och Magnus
Ekström, CFO, rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast.
Presentationen går att följa via

telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 1967906#) eller
webbsändning https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q4-2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409
416 20

Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415
52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoner, för offentliggörande den 14 februari 2020 klockan
07:30 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/besqab/r/bokslutskommunike-2019,c3035327
https://mb.cision.com/Main/9279/3035327/1193866.pdf
https://mb.cision.com/Public/9279/3035327/9fa62208caee6794.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.