Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-05

Besqab: Bokslutskommuniké januari-december 2020

Goda projektvinster i färdigställda förvaltningsfastigheter

" När jag summerar 2020 kan jag konstatera att vi har en svag rörelsemarginal, men också att vi åstadkommit betydande projektvinster i våra förvaltningsfastigheter. Vårt arbete under året har resulterat i flera fina byggrättsförvärv, en stark försäljning och det högsta antalet produktionsstarter som Besqab har haft. Vi har också lanserat nya mål och presenterat hur vi ser vägen framåt. Med en stolt historia, engagerade och duktiga medarbetare och en stark finansiell ställning har vi en bra grund för nästa steg i Besqabs utveckling. Jag har en stor tillförsikt till den plan vi lagt för de kommande åren där vi fokuserar på att öka produktionstakten, växa byggrättsportföljen och stärka lönsamheten."  - Carola Lavén, VD                  

Januari-december 2020

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick årets intäkter till 949,6 Mkr (1 289,6) och rörelseresultatet till 60,8 Mkr (109,4)
 • Årets resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 256,8 Mkr (102,4) motsvarande 16,63 kr per aktie (6,66)
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 236,1 Mkr (-)
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 613,8 Mkr (1 387,9) motsvarande 104,49 kr per aktie (90,31)
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 416,6 Mkr (417,9)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 563 (509)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 341 (566), varav 341 bostads-/äganderätter (313) och 0 hyresrätter (253)
 • Enligt IFRS, 2), uppgick intäkterna till 1 352,7 Mkr (1 791,8) och rörelseresultatet till 94,4 Mkr (173,6). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 275,3 Mkr (146,2) motsvarande 17,98 kr per aktie (9,52).
 • För räkenskapsåret 2020 föreslår styrelsen en utdelning om 2,50 kr per aktie (2,50)

Oktober-december 2020

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 287,6 Mkr (424,3) och rörelseresultatet till 12,0 Mkr (29,7)
 • Kvartalets resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 210,9 Mkr (27,3) motsvarande 13,70 kr per aktie (1,78)
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 236,1 Mkr (-)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 379 (118)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 81 (79), varav 81 bostads-/ äganderätter (79) och 0 hyresrätter (0)
 • Enligt IFRS, 2), uppgick intäkterna till 217,6 Mkr (528,1) och rörelseresultatet till −3,8 Mkr (50,3). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 191,5 Mkr (47,2) motsvarande 12,52 kr per aktie (3,08)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Besqab har beslutat att bredda verksamheten till att även innefatta ägande och förvaltning av egenutvecklade hyresfastigheter, vårdboenden och annan samhällsservice. Strategiförändringen innebär att dessa fastigheter har omklassificerats till förvaltningsfastigheter och omvärderats till verkligt värde. 
 • I december fastställdes nya finansiella och operativa mål samt utdelningspolicy att gälla från 1 januari 2021.
 • Besqab har tecknat avtal med Niam om förvärv av ett bostadsprojekt i Mariehäll, Bromma, med cirka 270 bostäder, ett LSS-boende och en förskola. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 385 Mkr. Tillträde och betalning sker under sommaren 2021. 

Händelser efter rapportperiodens utgång

I januari vann detaljplanen för Besqabs projekt i Solna Centrum laga kraft. Projektet omfattar totalt cirka 380 bostäder.

Finansiell jan- dec 2020 jan-dec 2019 okt-dec 2020 okt-dec 2019
utveckling -
segmentsredovisning,
1)
Intäkter, Mkr 949,6 1 289,6 287,6 424,3
Rörelseresultat, Mkr 60,8 109,4 12,0 29,7
Resultat efter 256,8 102,4 210,9 27,3
skatt, Mkr
Rörelsemarginal, % 6,4 8,5 4,2 7,0
Avkastning på eget 17,1 7,6 - -
kapital, %,
Soliditet, % 66,2 67,9 - -
Resultat per aktie 16,63 6,66 13,70 1,78
före
utspädning, kr
Eget kapital per 104,49 90,31 - -
aktie, kr

Försäljning och jan-dec 2020 jan-dec 2019 okt-dec 2020 okt-dec 2019
produktion
Antal 563 509 379 118
produktionsstartade
bostäder, st, 3)
Antal bostäder i 1 194 964 - -
pågående
produktion, st, 3)
Antal sålda 341 566 81 79
bostäder, st, 4)
Andel sålda och 65 61 - -
bokade
bostäder i pågående
produktion, %, 5)
Antal osålda 1 5 - -
bostäder i
avslutad produktion,
st, 5)
  - varav upptagna i 1 1 - -
balansräkningen, st

1) Segmentsredovisningen avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Besqab tillämpar från och med 1 januari 2020 en ny princip för redovisning av bostadsrättsprojekt enligt IFRS, se not 1 redovisningsprinciper. Omräknade resultat- och balansräkningar med redovisad effekt per kvartal lämnas i not 1 i Besqabs delårsrapport för perioden januari-mars 2020. Jämförande tal i denna rapport har räknats om enligt den nya redovisningsprincipen.
3) Bostads-/äganderätter, hyresbostäder samt vårdbostäder.
4) Bostads-/äganderätter samt hyresbostäder.
5) Bostads-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2019 och för balansposter motsvarande balansdag 2019. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 10.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkon-ferens/livesänd audiocast. Presentationen hålls på svenska och går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 3121118#) eller online på https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q4-2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se,tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se,tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 5 februari 2021 klockan 07:30 (CEST).

Författare Cision