Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-04

Besqab: Bokslutskommuniké januari-december 2021

Rekordhög försäljning och kraftigt förbättrat rörelseresultat

2021 utmärktes av en stark bostadsmarknad med stor efterfrågan på bostäder, också inom nyproduktion. Den starka marknaden i kombination med att vi säljstartat ett stort antal bostäder har medfört en rekordhög försäljning. Under fjärde kvartalet produktionsstartade vi fyra nya projekt och för helåret kan vi summera till 802 produktionsstartade bostäder vilket är väl i linje med vår utstakade väg framåt. En hög produktionstakt, ett rekordstort antal bostäder i produktion och en god försäljning i pågående bostadsrätts-/äganderättsprojekt bidrar till ökade intäkter och ett kraftigt förbättrat rörelseresultat. Vi går nu in i ett nytt år med en stark affär, en tydlig strategi, god finansiell beredskap och siktet inställt på våra uppsatta mål.   - Carola Lavén, VD                   
              

Januari-december 2021

 •     Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade årets intäkter till 2 617,9 Mkr (949,6) och rörelseresultatet till 213,1 Mkr (60,8).
 •     Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 110,4 Mkr (236,1).
 •     Årets resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 292,6 Mkr (256,8) och resultat per aktie till 19,01 kr (16,63).
 •     Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 872,1 Mkr (1 613,8) och eget kapital per aktie uppgick till 121,03 kr (104,49).
 •     Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 594,8 Mkr (416,6).
 •     Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 802 (563) varav 137 (226) avser för eget ägande.
 •     Antal sålda bostäder uppgick till 552 (341).
 •     Enligt IFRS uppgick intäkterna till 539,6 Mkr (1 352,7) och rörelseresultatet till −14,6 Mkr (94,4). Årets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 80,4 Mkr (275,3) motsvarande 5,09 kr per aktie (17,98).
 •     För räkenskapsåret 2021 föreslår styrelsen en utdelning om 4,00 kr per aktie (2,50).

Oktober-december 2021

 •     Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade kvartalets intäkter till 1 040,3 Mkr (287,6) och rörelseresultatet till 103,8 Mkr (12,0).
 •     Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 41,0 Mkr (236,1).
 •     Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 135,1 Mkr (210,9) och resultat per aktie till 8,80 kr (13,70).
 •     Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 377 (379) varav 137 (226) avser för eget ägande.
 •     Antal sålda bostäder uppgick till 258 (81).
 •     Enligt IFRS uppgick intäkterna till 125,5 Mkr (217,6) och rörelseresultatet till −17,5 Mkr (−3,8). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 18,0 Mkr (191,5) motsvarande 0,84 kr per aktie (12,52). 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 •     I oktober emitterade Besqab ytterligare seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 300 Mkr inom ramen för sitt befintliga utestående obligationslån. 
 •     Besqab har förvärvat fastigheter i Hägersten i Stockholm, Uppsala samt Eskilstuna med byggrätter för utveckling av totalt cirka 170 nya bostäder.
 •     I december erhöll Besqab en markanvisning för byggrätter i Bromma i Stockholm för utveckling av 55-85 hyresrätter. 
 •     Fredrik Jonsson har anställts som vice VD.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Finansiell utveckling - jan-dec jan-dec okt-dec okt-dec 2020
segmentsredovisning, 1) 2021 2020 2021
Intäkter, Mkr 2 617,9 949,6 1 040,3 287,6
Rörelseresultat, Mkr 213,1 60,8 103,8 12,0
Resultat efter skatt, Mkr 292,6 256,8 135,1 210,9
Rörelsemarginal, % 8,1 6,4 10,0 4,2
Avkastning på eget kapital, %, 16,8 17,1 31,0 56,2
2)
Soliditet, % 40,1 66,2 40,1 66,2
Resultat per aktie före 19,01 16,63 8,80 13,70
utspädning, kr
Eget kapital per aktie, kr 121,03 104,49 121,03 104,49

Försäljning och produktion jan-dec jan-dec okt-dec okt-dec 2020
2021 2020 2021
Antal produktionsstartade 802 563 377 379
bostäder, st, 3)
Antal bostäder i pågående 1 786 1 194 - -
produktion, st, 3)
Antal sålda bostäder, st, 4) 552 341 258 81
Andel sålda och bokade 70 65 - -
bostäder i pågående
produktion, %, 5)
Antal osålda bostäder i 0 1 - -
avslutad produktion, st, 5)
  - varav upptagna i 0 1 - -
balansräkningen, st

1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads-/äganderätter och hyresbostäder sålda till externa investerare.
5) Bostads-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2020 och för balansposter motsvarande balansdag 2020. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 14.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkon-ferens/livesänd audiocast. Presentationen hålls på svenska och går att följa via telefon +46 (0) 8 566 184 30 (konferens-ID: 1306329#) eller online genom denna länk (https://fronto.vancastvideo.com/event/qRngJPsG/2485?lang=2064).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se,tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se,tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 4 februari 2022 klockan 12:00 (CEST).

Författare Cision