Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-07

Besqab: Delårsrapport januari-juni 2022

"När vi nu avslutar det första halvåret 2022 kan vi konstatera att vi har ett helt annat läge på bostadsmarknaden än vid årets början, med nya förutsättningar att förhålla oss till. Trots räntehöjningar och allmän oro har vi haft en bra försäljning under perioden vilket indikerar att våra bostäder är attraktiva. Den höga andelen sålda bostäder i vår bostads- och äganderättsproduktion innebär dessutom en låg riskprofil och våra projekt med inflyttning det kommande året är nästintill slutsålda. Ökade byggkostnader påverkar oss dock och pressar marginalerna i projekten och i sin tur resultatet för det första halvåret. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som med sin stora kompetens och engagemang säkerställt leveranser, drivit produktionen och tagit hand om våra kunder. Med stöd av vår erfarenhet och kompetens arbetar vi för att parera utmaningarna vi har framför oss. Vi ska fortsätta förvalta våra styrkor och tillvarata möjligheterna med ett stort underliggande bostadsbehov på våra marknader." /Carola Lavén, VD

Januari-juni 2022

 •     Enligt segmentredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 1 213,1 Mkr (1 174,0) och rörelseresultatet till 67,6 Mkr (76,5).
 •     Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 13,0 Mkr (58,4).
 •     Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 71,0 Mkr (119,5) och resultat per aktie till 4,65 kr (7,76).
 •     Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 881,0 Mkr (1 697,9) och eget kapital per aktie till 121,50 kr (109,72).
 •     Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 620,0 Mkr (556,1).
 •     Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 232 (278) varav 0 (0) avser bostäder för eget ägande.
 •     Antal sålda bostäder uppgick till 223 (209).
 •     Enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 143,0 Mkr (405,8) och rörelseresultatet till 84,4 Mkr (21,5). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 83,6 Mkr (70,1) motsvarande 5,45 kr per aktie (4,69). 

April-juni 2022

 •     Enligt segmentsredovisningen,1), uppgick kvartalets intäkter till 469,7 Mkr (668,7) och rörelseresultatet till 30,3 Mkr (47,1).
 •     Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 27,5 Mkr (59,0) och resultat per aktie uppgick till 1,80 kr (3,82).
 •     Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 0,0 Mkr (17,8).
 •     Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 40 (161).
 •     Antal sålda bostäder uppgick till 101 (121).
 •     Enligt IFRS uppgick intäkterna till 365,3 Mkr (144,4) och rörelseresultatet till 15,9 Mkr (3,3). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 9,3 Mkr (18,8) motsvarande 0,62 kr per aktie (1,31).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 •     Detaljplanen för Skeppskajen i Uppsala vann laga kraft i juni. Skeppskajen omfattar för Besqabs del utveckling av cirka 500 lägenheter.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Finansiell jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun jul 2021- jan-dec
utveckling - 2022 2021 2022 2021 jun 2022 2021
segmentsredovisning,
1)
Intäkter, Mkr 1 213,1  1 174,0 469,7 668,7 2 657,0 2 617,9
Rörelseresultat, Mkr 67,6 76,5 30,3 47,1 204,2 213,1
Resultat efter 71,0 119,5 27,5 59,0 244,0 292,6
skatt, Mkr
Rörelsemarginal, % 5,6 6,5 6,5 7,0 7,7 8,1
Avkastning på eget 7,6 14,4 5,9 14,4 13,6 16,8
kapital, %,
2)
Soliditet, % 40,1 45,9 40,1 45,9 40,1 40,1
Resultat per aktie 4,65 7,76 1,80 3,82 15,84 19,01
före
utspädning, kr
Eget kapital per 121,50 109,72 121,50 109,72 121,50 121,03
aktie, kr

Försäljning och jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun jul 2021- jan-dec
produktion 2022 2021 2022 2021 jun 2022 2021
Antal 232 278 40 161 756 802
produktionsstartade
bostäder, st, 3)
Antal bostäder i 1 696 1 312 1 696 1 312 1 696 1 786
pågående
produktion, st, 3)
Antal sålda 223 209 101 121 566 552
bostäder, st, 4)
Andel sålda och 68 62 68 62 68 70
bokade
bostäder i pågående
produktion, %, 4)
Antal osålda 1 2 1 2 1 0
bostäder i
avslutad produktion,
st, 4)
  - varav upptagna i 0 1 0 1 0 0
balansräkningen, st

1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2021 och för balansposter motsvarande balansdag 2021. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 11.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens med webbpresentation. Presentationen hålls på svenska och går att följa via telefon +46 (0)8 5664 2754 (lösenkod: 200605) eller online genom denna länk (https://fronto.vancastvideo.com/event/jGfXM4zK/2830/?lang=2336).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se,tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se,tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 7 juli 2022 klockan 10:00 (CEST).

Författare Cision