Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-27

Besqab: Delårsrapport januari-mars 2021

Hög kundnöjdhet, god efterfrågan och ökad produktionstakt
"2021 har inletts med flera betydelsefulla aktiviteter och händelser. Bostadsmarknaden är fortsatt stark och Besqabs projekt har haft en god efterfrågan och försäljning. Vi har produktionsstartat ytterligare 117 nya bostäder - viktiga steg mot målet om ökad produktionstakt - och vår byggrättsportfölj har kompletterats med 400 nya byggrätter, bland annat markanvisningen från Solna stad för cirka 280 bostäder i ett attraktivt läge i Huvudsta. I branschens utmärkelse av årets nöjdaste kunder 2020 tilldelades vi en topp 3-placering vilket är mycket glädjande och ett kvitto på att vårt engagemang och kundfokus ger resultat. Vi fortsätter att följa vår plan och tar fortlöpande steg i riktning mot våra mål om en ökad tillväxt och lönsamhet."    - Carola Lavén, VD    
                                                                                                                                 

Januari-mars 2021

 • Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade kvartalets intäkter till 505,3 Mkr (209,4) och rörelseresultatet till 29,6 Mkr (23,2)
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen ökade till 60,5 Mkr (22,1) och resultat per aktie uppgick till 3,94 kr (1,44)
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 40,6 Mkr (-)
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 676,9 Mkr (1 410,7) och eget kapital per aktie uppgick till 108,36 kr (91,73)
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 453,9 Mkr (533,1)
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 117 (0)
 • Antal sålda bostäder uppgick till 88 (100)
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 261,4 Mkr (277,1) och rörelseresultatet till 18,2 Mkr (26,7). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 51,3 Mkr (18,1) motsvarande 3,39 kr per aktie (1,17).

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • I januari vann detaljplanen för Besqabs projekt i Solna Centrum laga kraft. Projektet omfattar cirka 380 bostäder.
 • I februari tilldelades Besqab en topp 3-placering i Prognoscentrets årliga branschmätning av Nöjd Kund Index (NKI) 2020.
 • Besqab förvärvade i mars 50 procent av aktierna i bostadsutvecklaren Byggnadsfirman Erik Wallin AB.
 • I mars tilldelades Besqab en direktmarkanvisning av Solna Stad gällande cirka 250 lägenheter och 30 radhus i Huvudsta. Köpeskillingen bedöms uppgå till totalt 570 Mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • I april erhöll Besqabs vårdboende Juliahemmet i Uppsala sin miljömärkningslicens för Svanen efter att samtliga krav avseende byggnaden kontrollerats och godkänts.

Finansiell jan-mar 2021 jan-mar 2020 apr jan-dec 2019
utveckling - 2020-mar
segmentsredovisning, 2021
1)
Intäkter, Mkr 505,3 209,4 1 245,5 949,6
Rörelseresultat, Mkr 29,6 23,2 67,2 60,8
Resultat efter 60,5 22,1 295,2 256,8
skatt, Mkr
Rörelsemarginal, % 5,9 11,1 5,4 6,4
Avkastning på eget 14,7 6,3 19,1 17,1
kapital, %,
2)
Soliditet, % 59,3 67,6 59,3 66,2
Resultat per aktie 3,94 1,44 19,19 16,63
före
utspädning, kr
Eget kapital per 108,36 91,73 108,36 104,49
aktie, kr

Försäljning och jan-mar 2021 jan-mar 2020 apr jan-dec 2019
produktion 2020-mar
2021
Antal 117 0 680 563
produktionsstartade
bostäder, st, 3)
Antal bostäder i 1 242 909 - 1 194
pågående
produktion, st, 3)
Antal sålda 88 100 329 341
bostäder, st, 4)
Andel sålda och 69 73 - 65
bokade
bostäder i pågående
produktion, %, 5)
Antal osålda 1 2 - 1
bostäder i
avslutad produktion,
st, 5)
  - varav upptagna i 1 0 - 1
balansräkningen, st

1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads-/äganderätter och hyresbostäder sålda till externa investerare.
5) Bostads-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2020 och för balansposter motsvarande balansdag 2020. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 14.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkon-ferens/livesänd audiocast. Presentationen hålls på svenska och går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 9857848#) eller online på https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=80465B7F-DE32-42AA-BA57-6D2AD9C8C241&LangLocaleID=1033

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se,tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se,tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 27 april 2021 klockan 13:00 (CEST).
 

 

Författare Cision