Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-20

Besqab: Delårsrapport januari-september 2022

"Bostadsmarknaden har tydligt bromsat in under det tredje kvartalet och produktionskostnaderna fortsatt ökat. De osäkra framtidsutblickarna påverkar efterfrågan på nyproduktion. Vi är därför glada att vi i september kunde produktionsstarta ytterligare 116 bostadsrättslägenheter i vårt projekt i Solna Centrum. En hög produktionsvolym och stabil försäljning bidrar till höga intäktsnivåer, men stigande byggpriser tillsammans med ökade räntekostnader påverkar oss och pressar marginalerna och resultaten i projekten. Trots en turbulent omvärld finns det alltjämt ett stort underskott av bostäder på de marknader där vi är verksamma. Vår långa historik i branschen och erfarenheter från flera konjunkturcykler utgör en solid grund i bolaget, som tillsammans med en stark finansiell ställning, god likviditet och goda bankrelationer ger oss en fördel i en tuff marknad." - Carola Lavén, VD                  

Januari-september 2022

 • Enligt segmentredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 1 908,5 Mkr (1 577,6) och rörelseresultatet till 74,1 Mkr (109,3).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 13,0 Mkr (69,4).
 • Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 73,4 Mkr (157,6) och resultat per aktie till 4,84 kr (10,21).
 • Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 882,3 Mkr (1 736,6) och eget kapital per aktie till 121,61 kr (112,21).
 • Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 477,6 Mkr (570,4).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 348 (425) varav 0 (0) avser bostäder för eget ägande.
 • Antal sålda bostäder uppgick till 282 (294).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 507,0 Mkr (414,1) och rörelseresultatet till 115,3 Mkr (2,9). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 99,6 Mkr (62,4) motsvarande 6,52 kr per aktie (4,26).

Juli-september 2022

 • Enligt segmentsredovisningen,1), uppgick kvartalets intäkter till 695,4 Mkr (403,6) och rörelseresultatet till 6,5 Mkr (32,8).
 • Resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 2,4 Mkr (37,9) och resultat per aktie uppgick till 0,19 kr (2,46).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 0,0 Mkr (11,0).
 • Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 116 (148).
 • Antal sålda bostäder uppgick till 59 (85).
 • Enligt IFRS uppgick intäkterna till 364,0 Mkr (8,3) och rörelseresultatet till 30,9 Mkr (−18,6). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 16,0 Mkr (−7,7) motsvarande 1,07 kr per aktie (−0,44).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Besqab produktionsstartade Solna Parad, 116 bostadsrättslägenheter i Solna Centrum.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Finansiell jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep okt 2021- jan-dec
utveckling - 2022 2021 2022 2021 sep 2022 2021
segmentsredovisning,
1)
Intäkter, Mkr 1 908,5 1 577,6 695,4 403,6 2 948,8 2 617,9
Rörelseresultat, Mkr 74,1 109,3 6,5 32,8 177,9 213,1
Resultat efter 73,4 157,6 2,4 37,9 208,4 292,6
skatt, Mkr
Rörelsemarginal, % 3,9 6,9 0,9 8,1 6,0 8,1
Avkastning på eget 5,2 12,5 0,5 9,0 11,5 16,8
kapital, %,
2)
Soliditet, % 41,9 45,1 41,9 45,1 41,9 40,1
Resultat per aktie 4,84 10,21 0,19 2,46 13,53 19,01
före
utspädning, kr
Eget kapital per 121,61 112,21 121,61 112,21 121,61 121,03
aktie, kr

Försäljning och jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep okt 2021- jan-dec
produktion 2022 2021 2022 2021 sep 2022 2021
Antal 348 425 116 147 725 802
produktionsstartade
bostäder, st, 3)
Antal bostäder i 1 819 1 459 1 819 1 459 1 819 1 786
pågående
produktion, st, 3)
Antal sålda 282 294 59 85 540 552
bostäder, st, 4)
Andel sålda och 66 66 66 66 66 70
bokade
bostäder i pågående
produktion, %, 4)
Antal osålda 1 1 1 1 1 0
bostäder i
avslutad produktion,
st, 4)
  - varav upptagna i 0 1 0 1 0 0
balansräkningen, st

1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads-/äganderätter.                
Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2021 och för balansposter motsvarande balansdag 2021. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 14.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens med webbpresentation. Presentationen hålls på svenska. För att delta i telefonkonferensen och frågestunden, vänligen registrera dig genom nedanstående länk för att få uppgifter om hur du ringer in: https://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5271338&linkSecurityString=b7dd1bd1e

Konferensen kan också följas online genom följande länk:

https://fronto.vancastvideo.com/event/PivcpZw9/3063?lang=2539

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se,tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se,tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 20 oktober 2022 klockan 13:00 (CEST).

 

Författare Cision