Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-09-30

Besqab: Förändring av det totala antalet aktier och röster i Besqab AB (publ)

I september 2014 har antalet aktier i Besqab AB (publ) ("Bolaget")
ökat med 40 560 aktier, motsvarande 40 560 röster.

I september 2014 har antalet aktier i Besqab AB (publ) ("Bolaget")
ökat med 40 560 aktier, motsvarande 40 560 röster.

Ändringen är ett resultat av att 40 560 aktier har tecknats av
teckningsoptionsinnehavare, inom ramen för det
teckningsoptionsprogram som beslutades av bolagsstämma den 6 januari
2011 samt årsstämmans beslut om ändring av teckningsoptionsvillkoren
den 7 maj 2014. Härefter finns inga ytterligare utestående
teckningsoptioner.

Till följd av tilldelningen av aktier ökade Bolagets aktiekapital med
405 600 kronor. Aktiekapitalet uppgår per den 30 september 2014 till
155 148 290 kronor fördelat på 15 514 829 aktier och röster.

För ytterligare information, vänligen besök www.besqab.se eller
kontakta:

Anette Frumerie, VD, E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-630 16
20

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bolaget ska
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 30 september 2014 kl. 14.30.

Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till
nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med
tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom
affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget
varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och
drivit fram cirka 230 detaljplaner. Besqab bedriver även
uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt
externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder,
huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom
affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och
förvaltning av främst vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom
affärsområdet Fastighetsutveckling. Besqabs aktie (BESQ) är noterad
på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 12 juni 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/forandring-av-det-totala-antalet-akti...
http://mb.cision.com/Main/9279/9652934/292715.pdf

Författare Hugin