Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-23

Besqab: Kallelse till Besqabs årsstämma 2020

Aktieägarna i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, kallas härmed
till årsstämma måndagen den 27 april 2020 klockan 16:00.
Inregistreringen öppnar klockan 15:30.

Plats: Besqabs huvudkontor, Golfvägen 2 (plan 5), 182 31 Danderyd

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdag den 21 april 2020,

· dels anmäla sig senast tisdag den 21 april 2020 till Besqab.
Anmälan kan göras per telefon 08-402 92 67 vardagar klockan
09:00-16:00 eller på Besqabs hemsida www.besqab.se
(https://investors.besqab.se/sv). (https://investors.besqab.se/sv)
Anmälan kan också göras skriftligen per post till: Besqab AB
"Årsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal
aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden
samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset har Besqab
beslutat att vidta ett antal försiktighets- och
riskminimeringsåtgärder vid genomförandet av årsstämman:

· Inregistrering sker från klockan 15:30 och aktieägare som anländer
tidigare ombeds vänligen vänta utomhus.

· Ingen förtäring kommer att erbjudas.
· Bolagets VD kommer inte att hålla något anförande vid årsstämman.
VD-anförandet spelas istället in och görs tillgänglig på
www.besqab.se klockan 13:00 dagen för årsstämman.

· Antalet närvarande styrelseledamöter samt medlemmar i
företagsledningen kommer att begränsas.

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, eller tillhör en
riskgrupp förväntas avstå från deltagande och kan rösta via ombud
enligt nedan beskrivet. Aktieägare och ombud ombeds vara extra
uppmärksamma för att undvika smittspridning.

Besqab följer utvecklingen av risken för smittspridning mycket
noggrant och ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig
uppdaterade kring eventuella ytterligare åtgärder.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis")
för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt
får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt
sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.besqab.se (https://investors.besqab.se/sv).
(https://investors.besqab.se/sv)

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra
behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående
adress senast tisdag den 21 april 2020.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i
årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas
för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina
personuppgifter behandlas hänvisas till följande integritetspolicy
för bolagsstämmor:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
delta i stämman tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i
aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. För att denna
registrering ska vara införd i aktieboken tisdag den 21 april 2020
måste aktieägare i tillräckligt god tid före denna dag begära
omregistrering hos förvaltaren.

AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Besqab totalt 15
514 829 aktier och röster, varav 136 496 aktier innehas av bolaget
självt. Aktier i bolagets eget förvar är inte röstberättigade.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets
ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
(2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019

7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om införande av långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram
13. Beslut om ändring av bolagsordning
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Olle Nordström utses till ordförande vid
årsstämman.

Punkt 7b), Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 617 333 144
kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande
2,50 kronor per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 29 april 2020.
Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna
utbetalas genom Euroclears försorg tisdagen den 5 maj 2020.

Punkt 8, Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5)
styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett registrerat
revisionsbolag.

Punkt 9, Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 435 000 kronor
(410 000 kronor för 2019) till ordföranden och med 265 000 kronor
(250 000 kronor för 2019) vardera till övriga av stämman valda
ledamöter som inte är anställda i bolaget, eller totalt 1 230 000
kronor (1 160 000 kronor för 2019) om de föreslagna ledamöterna
väljs. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt
kommittéarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 10, Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Zdravko
Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson.
Därutöver föreslås nyval av Carola Lavén.

Valberedningen föreslår att Olle Nordström omväljs till
styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor
Jonas Svensson som huvudansvarig revisor, väljs som revisor för tiden
intill slutet av årsstämman 2021.

Punkt 11, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i Besqab. Ersättningsriktlinjerna i styrelsens
förslag skiljer sig till viss del från de riktlinjer som antogs av
årsstämman 2019, med hänsyn till nya EU-regler om aktieägares
rättigheter som har implementerats genom ändringar i aktiebolagslagen
och Svensk kod för bolagsstyrning.

Besqab AB (publ) ("Besqab") ska erbjuda ersättningar och andra
anställningsvillkor som möjliggör tillgång till ledande
befattningshavare med sådan kompetens bolaget behöver för att
genomföra sin strategi och uppnå verksamhetens mål om hög lönsamhet
och värdetillväxt, nöjda kunder, hållbar samhällsutveckling och en
trygg och attraktiv arbetsplats.

Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar som avtalas och
förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att
riktlinjerna antagits av årsstämman.

RIKTLINJERNAS FRÄMJANDE AV BOLAGETS AFFÄRSSTRATEGI, LÅNGSIKTIGA
INTRESSEN OCH HÅLLBARHET

Besqab ska utveckla nya hem med kunskap om och förståelse för hur
människor vill leva sina liv. För att uppnå de övergripande
målsättningarna om hög lönsamhet och värdetillväxt, nöjda kunder, en
hållbar samhällsutveckling samt en trygg och attraktiv arbetsplats
innebär bolagets affärsstrategi i korthet följande:

· Produktionsstarta fler bostäder samt förbättra kostnadskontrollen
· Förstå kundnytta och fokusera på vad som skapar kundvärden
· Proaktivt arbete med väsentliga hållbarhetsfrågor
· Systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarengagemang samt ett bra
arbetsklimat

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se Besqabs
hemsida (https://investors.besqab.se/sv)www.besqab.se.
(https://investors.besqab.se/sv)

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta
till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet.

PERSONKRETS

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till verkställande
direktör och, i förekommande fall, vice verkställande direktör, samt
andra ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses
verkställande direktören och de till denne rapporterande chefer som
också ingår i koncernledningen i Besqab. Riktlinjerna omfattar inte
ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

ERSÄTTNINGAR

Ersättningen till de ledande befattningshavarna består av fast
grundlön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner.
Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer -
besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast grundlön

Fast grundlön ska vara konkurrenskraftig och baseras på faktorer såsom
arbetsuppgifter, ansvar, kompetens, erfarenhet, befattning och
prestation. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år
och ska beakta medarbetarens kvalitat...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.