Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Besqab: Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 2 maj 2019

Torsdagen den 2 maj 2019 hölls årsstämma i Besqab AB (publ) på
Golfvägen 2 i Danderyd. Årsstämman beslutade, i enlighet med
styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 2,50 kronor per
aktie. Vidare antog stämman styrelsens förslag om införande av ett
nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2019) för
samtliga Besqabanställda.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning
till aktieägarna med 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen fastställdes måndagen den 6 maj 2019. Utbetalning av
utdelningen beräknas ske torsdagen den 9 maj 2019 genom Euroclear
Sweden AB.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Till styrelseledamöter omvaldes Olle Nordström, Anette Frumerie,
Zdravko Markovski, Sara Mindus och Andreas Philipson. Som styrelsens
ordförande omvaldes Olle Nordström.

Revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 välja Ernst &
Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som huvudansvarig
revisor.

Styrelsearvode
Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag.
Arvode ska utgå med 410 000 kronor till ordföranden och med 250 000
kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet ska inkludera
ersättning för eventuellt kommittéarbete. Styrelseledamot som är
anställd i bolaget erhåller inget arvode.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om införande av nytt långsiktigt aktiebaserat
incitamentsprogram

Stämman antog styrelsens förslag om att införa ett nytt långsiktigt
aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2019) för samtliga medarbetare,
vilka uppgår till cirka 110 personer. LTI 2019 löper från 1 december
2019 till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén
avseende bokslutsåret 2022 (sparperioden). Programmet förutsätter som
utgångspunkt att deltagarna med egna medel investerar i upp till 1
200 Besqabaktier (spar-aktier), beroende på position i bolaget, och
behåller dem samt kvarstår som anställda inom Besqabkoncernen under
hela sparperioden. Förvärv av sparaktier ska ske under perioden 3 maj
2019 till 30 november 2019.

Efter utgången av sparperioden tilldelas deltagarna, förutsatt att
vissa av styrelsen fastställda mål för Besqab-aktiens totalavkastning
är uppfyllda från den 1 januari 2020 till den 31 december 2022, som
utgångspunkt en matchningsaktie per sparaktie och ytterligare högst
en till fyra så kallade prestationsaktier. Programmet innebär en
maximal tilldelning av 100 000 aktier vilket motsvarar cirka 0,64
procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab
vid tidpunkten för beslutet.

Stämman godkände även förslaget att bemyndiga styrelsen att under
tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 130 000
Besqabaktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad i syfte
att uppfylla Besqabs åtaganden om tilldelning av matchnings- och
prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409
416 20

Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415
52

Denna information är sådan som Besqab AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 2 maj
2019 klockan 18:00 CET.

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/besqab/r/kommunike-fran-besqab-ab-s-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/9279/2801822/1035968.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.