Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-26

Besqab: Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 26 april 2018

Torsdagen den 26 april 2018 hölls årsstämma i Besqab AB (publ) på
Golfvägen 2 i Danderyd. Årsstämman beslutade, i enlighet med
styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 6,50 kronor per
aktie. Vidare antog stämman styrelsens förslag om införande av ett
nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018) för
samtliga Besqabanställda.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning
till aktieägarna med 6,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen fastställdes måndagen den 30 april 2018. Utbetalning av
utdelningen beräknas ske fredagen den 4 maj 2018 genom Euroclear
Sweden AB.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Till styrelseledamöter omvaldes Olle Nordström, Anette Frumerie,
Zdravko Markovski, Sara Mindus och Andreas Philipson. Som styrelsens
ordförande omvaldes Olle Nordström.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019 välja Ernst &
Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som huvudansvarig
revisor.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag.
Arvode ska utgå med 400 000 kronor till ordföranden och med 240 000
kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet ska inkludera
ersättning för eventuellt kommittéarbete. Styrelseledamot som är
anställd i bolaget erhåller inget arvode.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om införande av nytt långsiktigt aktiebaserat
incitamentsprogram

Stämman antog styrelsens förslag om att införa ett nytt långsiktigt
aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018) för samtliga medarbetare,
vilka uppgår till cirka 120 personer. LTI 2018 fortlöper från 1
december 2018 till och med dagen för offentliggörande av
bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2021 (sparperioden).
Programmet förutsätter som utgångspunkt att deltagarna med egna medel
investerar i upp till 1 200 Besqabaktier (sparaktier), beroende på
position i bolaget, och behåller dem samt kvarstår som anställd inom
Besqabkoncernen under hela sparperioden. Förvärv av sparaktier ska
ske under perioden 27 april 2018 till 30 november 2018.

Efter utgången av sparperioden tilldelas deltagarna som utgångspunkt
en matchningsaktie per investerad aktie och, förutsatt att vissa av
styrelsen fastställda mål för Besqabaktiens totalavkastning är
uppfyllda under en period från den 1 januari 2019 till den 31
december 2021, ytterligare högst en till fyra så kallade
prestationsaktier. Programmet innebär en maximal tilldelning av 110
000 aktier vilket motsvarar cirka 0,71 procent av det totala antalet
utestående aktier och röster i Besqab vid tidpunkten för beslutet.

Stämman godkände även förslaget att bemyndiga styrelsen att under
tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av högst 145 000
Besqabaktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad i syfte
att uppfylla Besqabs åtaganden om tilldelning av matchnings- och
prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2018.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av § 2 Styrelsens
säte och § 6 Styrelse i bolagsordningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409
416 20

Björn Somnäs, ekonomichef, e-post: bjorn.somnas@besqab.se, tel: 08-409
416 17

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för
offentliggörande den 26 april 2018 klockan 18:30 CET.

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/kommunike-fran-besqab-ab-s-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/9279/2506916/830622.pdf

Författare Cision