Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Besqab: Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 27 april 2020

Måndagen den 27 april 2020 hölls årsstämma i Besqab AB (publ) på
Golfvägen 2 i Danderyd. Årsstämman beslutade, i enlighet med
styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 2,50 kronor per
aktie. Vidare antog stämman styrelsens förslag om införande av ett
nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2020) för
samtliga Besqabanställda.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning
till aktieägarna med 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen fastställdes onsdagen den 29 april 2020. Utbetalning av
utdelningen beräknas ske tisdagen den 5 maj 2020 genom Euroclear
Sweden AB.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Till styrelseledamöter omvaldes Olle Nordström, Zdravko Markovski,
Sara Mindus och Andreas Philipson. Olle Nordström omvaldes även som
styrelsens ordförande. Carola Lavén valdes till ny styrelseledamot.

Revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 välja Ernst &
Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som huvudansvarig
revisor.

Styrelsearvode
Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag.
Arvode ska utgå med 435 000 kronor till ordföranden och med 265 000
kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet ska inkludera
ersättning för eventuellt kommittéarbete. Styrelseledamot som är
anställd i bolaget erhåller inget arvode.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om införande av nytt långsiktigt aktiebaserat
incitamentsprogram

Stämman antog styrelsens förslag om att införa ett nytt långsiktigt
aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2020) för samtliga medarbetare.
LTI 2020 löper från 1 december 2020 till och med dagen för
offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2023
(sparperioden). Programmet förutsätter som utgångspunkt att
deltagarna med egna medel investerar i upp till 1 200 Besqabaktier
(sparaktier), beroende på position i bolaget, och behåller dem samt
kvarstår som anställda inom Besqabkoncernen under hela sparperioden.
Förvärv av sparaktier ska ske under perioden 28 april 2020 till 30
november 2020.

Efter utgången av sparperioden tilldelas deltagarna, förutsatt att
vissa av styrelsen fastställda mål för Besqabaktiens totalavkastning
är uppfyllda från den 1 januari 2021 till den 31 december 2023, som
utgångspunkt en matchningsaktie per sparaktie och ytterligare högst
en till fyra så kallade prestationsaktier. Programmet innebär en
maximal tilldelning av 100 000 aktier vilket motsvarar cirka 0,65
procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab
vid tidpunkten för beslutet.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av högst 130 000
Besqabaktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad i syfte
att uppfylla Besqabs åtaganden om tilldelning av matchnings- och
prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2020 och andra vid var tid
förekommande, av bolagsstämman beslutade, aktiebaserade
incitamentsprogram. Styrelsen bemyndigades också att besluta om
överlåtelse av bolagets egna aktier i syfte att kontinuerligt anpassa
det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser inom
ramen för av bolagsstämman beslutade aktiebaserade
incitamentsprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till
nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordning
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av § 1 och § 9 i
bolagsordningen.

Fullständig dokumentation från årsstämman finns tillgänglig på
bolagets webbplats
(https://investors.besqab.se/sv/reports/arsstamma-2020).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415
52

Olle Nordström, styrelseordförande, e-post: olle.nordstrom@skirner.se,
tel: 0709-40 70 83

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för
offentliggörande den 27 april 2020 klockan 18:00 CET.

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/besqab/r/kommunike-fran-besqab-ab-s-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/9279/3097602/1236630.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.