Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-01

Besqab: Valberedning inför Besqabs årsstämma 2019

Valberedningens ledamöter inför Besqabs årsstämma 2019 har nu utsetts.

I enlighet med av årsstämman beslutade instruktioner ska styrelsens
ordförande sammankalla en valberedning bestående av tre eller fyra
ledamöter - en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet
största aktieägarna den sista bankdagen i augusti året före
årsstämman, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i
egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen ska vara
styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2019 i Besqab AB (publ) utgörs av:

· Olle Nordström styrelsens och tillika valberedningens ordförande,
representerande familjen Nordström inklusive Skirner AB

· Lars G Öberg representerande Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
· Olof Nyström representerande Fjärde AP-Fonden
Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 51 procent
av röster och kapital i bolaget.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs
valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev
till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 5, 182 11 Danderyd.

Besqabs årsstämma 2019 kommer att äga rum torsdagen den 2 maj 2019.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen
till årsstämman.

För ytterligare information:
Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson, för
offentliggörande den 1 oktober 2018 kl. 08.00 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/9279/2629636/916984.pdf

Författare Cision