Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-26

Beyond Frames: Halvårsrapport 2021 - Stark tillväxt under kvartalet, ny expansionsfas påbörjas

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2021

 • Nettoomsättning 7 111 TSEK (3 508), en ökning med 103 % i förhållande till Q2 2020 - observera att ny redovisningsprincip för 2021 ej gör ökningen helt jämförbar med 2020 *
 • Rörelseresultat före avskrivningar och andelar i intressebolags resultat (EBITDA) 2 422 TSEK (1 347)
 • Resultat efter finansiella poster 289 TSEK (-728)
 • EBITDA per aktie 0,17 SEK (0,10)
 • Resultat per aktie 0,02 SEK (-0,06)
 • Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 16 333 TSEK. Detta kan jämföras med 19 301 TSEK vid utgången av föregående kvartal
 • Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i koncernen uppgick vid kvartalets slut till 36 998 TSEK, motsvarande 2,60 SEK per aktie, att jämföra med 36 609 TSEK, motsvarande 2,57 SEK/aktie vid utgången av föregående kvartal

Första halvåret, 1 januari - 30 juni 2021

 • Nettoomsättning 12 975 TSEK (5 415), en ökning med 140 % i förhållande till första halvåret 2020 - observera att ny redovisningsprincip för 2021 ej gör ökningen helt jämförbar med 2020 *
 • Rörelseresultat före avskrivningar och andelar i intressebolags resultat (EBITDA) 3 882 TSEK (679)
 • Resultat efter finansiella poster 996 TSEK (-3 346)
 • EBITDA per aktie 0,27 SEK (0,05)
 • Resultat per aktie 0,07 SEK (-0,26)

* Från och med 1 januari 2021 sker redovisningen av nettoomsättningen enligt ändrade redovisningsprinciper. Se mer info under Redovisningsprinciper.

VD-ord

Nu lägger vi ytterligare ett kvartal bakom oss med svarta siffror och går nu, i och med nyemissionen om 45 MSEK, in i en kraftig expansionsfas inom våra fyra verksamhetsområden - Studios, Publishing, Porting och M&A, tillsammans med de världsledande tech-bolagen inom digitala glasögon.

Det händer väldigt mycket inom marknaden för digitala glasögon. Facebooks vd, Mark Zuckerberg, har under kvartalet kommunicerat mycket om bolagets satsningar inom digitala glasögon. Zuckerberg pratade till och med om att hela bolaget Facebook under de närmaste fem åren kan påbörja ett nytt kapitel, där bolaget blir ett "metaverse"-företag, snarare än ett social media-företag. Med metaverse avser han en sammanlänkning av alla digitala världar såsom VR, MR och AR via Internet. Facebook sålde 5 miljoner Oculus Quest 2-konsoler under de första sex månaderna efter lansering, samma storleksordning som den senaste generationen av spelkonsoler för platta skärmar från Sony och Microsoft. Analytiker med insyn i leverantörsleden estimerar att Facebook kommer att sälja 18-20 miljoner VR-spelkonsoler redan under nästa år. Facebook har 20 %, ca 10 000 personer, fokuserade på digitala glasögon i sin resa mot sitt mål - 1 miljard användare i VR.

Mycket pekar på att även Apple är på väg att lansera VR-glasögon under 2022, och AR-glasögon kommande år. Att Apple kliver in på en marknad brukar innebära kraftigt ökade volymer och en allmänt etablerad teknologi. Microsoft har under kvartalet bekräftat att de också arbetar för en lansering av AR-glasögon för konsumenter. De massiva satsningar och kommande lanseringar vi ser från Facebook, Apple, Microsoft och andra tech-giganter inom digitala glasögon stärker vår drivkraft och vision om att bli en av världens största leverantörer av högkvalitativa spel för digitala glasögon.

Som vi kommunicerat under sommaren, har vi blivit utvalda att delta i ett R&D-projekt ihop med ett av de världsledande tech-bolagen. Det känns stort att arbeta i ett så viktigt projekt inom vår bransch och att vara delaktiga i utvecklingen av en hel industri som exploderar. Det är så många olika spännande teknologier som utvecklas samtidigt inom VR, MR och AR och att sitta mitt i händelseförloppet på mjukvarusidan är en väldigt stark och givande position.

Under sommaren genomförde vi en riktad nyemission om 45 MSEK för att exekvera på vår strategi inom våra fyra verksamhetsområden; Studios, Publishing, Porting och M&A med målet att tiofaldiga vår spelportfölj. Vår pipeline för nya spel inom alla verksamhetsområden ser väldigt bra ut tack vare dedikerat engagemang och fokus från hela teamet.

Inom verksamhetsområdet Studios skalar vi upp verksamheten, där vi under den senaste tiden anställt många tunga industriveteraner från bland annat Ubisoft, Electronic Arts / DICE, Paradox, Rovio, Avalanche och Starbreeze. Att VR-branschen och vårt bolag är attraktivt har blivit uppenbart. VR-spelet Down the Rabbit Hole fortsätter att få bra betyg från spelarna och ligger på topplistan bland högst betygsatta spel på Facebooks Oculus Quest-plattform. Vårt dotterbolag Moon Mode har annonserat sin nya "City Builder", Spacefolk City, som kommer att lanseras nu under hösten. Det är ett fantastiskt roligt spel där man bygger en rymdstad omkring sig i VR, samtidigt som man tar hand om invånarna och strategiskt jobbar mot spelets mål. Spelet är byggt för att attrahera både VR-nybörjare och veteraner. Vi har fler spel under utveckling, bland annat det spel som ett världsledande tech-bolag nyligen valde att sponsra med ett bidrag om 4,3 MSEK utan motkrav på exklusivitet eller intäktsdelning. Tech-bolaget ser en stor potential för detta spel och väljer därmed att sponsra projektet för att stärka sin plattform med högkvalitativt innehåll. Spelet i sig är väldigt intressant och vi ser fram emot att följa dess resa mot lansering. Vi är mycket nöjda med våra samarbeten med spelplattformarna och att de ser en sådan potential i våra spel att vi kan göra den här typen av affärer. Dotterbolaget Cortopia kommer inom kort att annonsera sitt nästa spel som skall lanseras under året.

Inom verksamhetsområdet Publishing, förlagsverksamheten, pågår en uppskalning och det är mycket spännande att följa den snabba utvecklingen. Vi är i en unik position med bra samarbeten med de ledande plattformarna inom digitala glasögon i en bransch där det knappt finns några dedikerade förläggare. Vi ser därför en möjlighet i att kliva fram kraftfullt som förläggare av spel inom digitala glasögon. VR-konsoltillverkarna delar vår bild och är positiva till vår satsning för att tillsammans med dem, och från var sitt håll, identifiera kvalitativa studior och spel som vi kan agera förläggare till. Förlagsverksamheten handlar om finansiering, marknadspositionering, affärsutveckling, marknadsföring och en övergripande kommersiell vision för produkterna. Ett typiskt förlagsavtal innebär att finansiering till ett spelprojekt utbetalas från oss i trancher kopplat till olika milestones, utöver marknadsföring, affärsutveckling etc.

Inom verksamhetsområdet Porting handlar det om att identifiera starka spel för vanliga, platta skärmar som skulle göra sig väldigt bra i VR eller AR och arbeta ihop med spelens IP-ägare för att utveckla och lansera starka produkter för digitala glasögon. Vi för flera sådana samtal och ser goda möjligheter att lansera fantastiska VR- och AR-spel inom Porting mot intäktsdelning till den ursprungliga IP-ägaren, vilket innebär en bra affär för båda parter.

Verksamhetsområdet M&A handlar om att identifiera relevanta spelstudior inom digitala glasögon för uppköp eller investering. Vi för löpande samtal med ett flertal studior.

Det är en väldigt spännande och rolig tid att arbeta i Beyond Frames. Vi har en aggressiv tillväxtplan och ser fram emot att göra många affärer inom samtliga verksamhetsområden framöver och leverera en allt större mängd högkvalitativa spel. Bolaget genomgår en spännande och kraftfull expansion mot att bli en av världens största aktörer inom spel för digitala glasögon.

Ricky Helgesson, tf vd, Beyond Frames Entertainment

Väsentliga händelser under kvartalet

2021-06-17 Frida Gustafsson ny CFO på Beyond Frames

Beyond Frames har rekryterat Frida Gustafsson som ny CFO och medlem i ledningsgruppen. Hon kommer närmast från rollen som CFO på Yggdrasil Gaming Group, dotterbolag till Cherry, och dessförinnan från NetEnt och Deloitte. Frida tillträder sin roll senast den 1:a september 2021.

Frida har över 16 års erfarenhet av ekonomiroller varav tolv års erfarenhet av ledande ekonomiroller i snabbväxande och internationella tech-bolag varav fem år som CFO. Både Cherry och NetEnt har varit i en noterad miljö. Frida kommer förutom att bidra till koncernens finansiella strategi och struktur även att stödja framtida M&A-aktiviteter.

2021-06-22 Bolagsstämman beslutade om utökat optionspaket till anställda

Stämman beslutade att utöka antalet tillgängliga kvalificerade personaloptioner för anställda i bolaget med 150 000 optioner. Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för personalen genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och personal. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra bolagets möjligheter att behålla personalen.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

2021-07-05 Riktad nyemission om 45 MSEK för att finansiera en accelererad tillväxtstrategi

Beyond Frames styrelse beslutade den 2 juli 2021, vilket senare godkändes vid extra bolagsstämma, om en riktad nyemission av 1 451 613 aktier till ett antal kvalificerade investerare. Den riktade emissionen gjordes till en teckningskurs om 31 SEK per aktie och tillförde således Bolaget 45 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen fastställdes genom ett anbudsförfarande.

Finansieringen bidrar till en förväntad stark tillväxt inom alla de fyra verksamhetsområdena - Studios, Publishing, M&A, och Porting där bolaget i tätt samarbete med ledande VR-konsoltillverkare siktar på att över tid tiofaldiga spelportföljen.

2021-07-06 Order om ca 2,7 MSEK från världsledande tech-bolag för R&D-projekt

Beyond Frames fick en order om ca 2,7 MSEK från ett världsledande tech-bolag för att delta i ett R&D-projekt. En viss del av det IP som utvecklas under projektet tillfaller Beyond Frames och kan användas för framtida spel. För beställaren kommer projektet att bidra till att förbättra deras framtida tech-produkter.

2021-08-05 Optionsprogram utnyttjat

Det teckningsoptionsprogram till personalen i Beyond Frames-koncernen som initierades 2018 tecknades av befintlig personal till strike price 10,44 kr per aktie, vilket tillförde bolaget 885 TSEK.

När optionsprogrammet ställdes ut 2018-07-01, fulltecknades det av personalen om totalt 37 777 teckningsoptioner, vilket efter aktiesplit 2018 motsvaras av 755 540 teckningsoptioner. Under 6-12 månader därefter byttes ledningen i bolaget ut, varvid endast en mindre del av det totala antalet optioner intjänats ("vestats") under åren.

Av de optioner som intjänats, fulltecknades alla 84 773 aktier. Samtliga aktier gick till spelutvecklare som för närvarande har en anställning inom koncernen.

2021-08-19 Order om ca 4,3 MSEK från världsledande tech-bolag

Beyond Frames fick ca 4,3 MSEK i bidrag från ett världsledande tech-bolag för utveckling av ett VR-spel. Spelet utvecklas av det helägda dotterbolaget Cortopia Studios och Beyond Frames är förläggare. Bidraget kommer att utbetalas till Beyond Frames i trancher, kopplat till uppfyllande av olika milstolpar under spelutvecklingen.

Affärens upplägg medför att Beyond Frames kommer att erhålla samtliga intäkter från spelets försäljning med sedvanlig kostnadsandel till VR-plattformarna. Affären är inte exklusiv för en enskild VR-plattform. Merparten av bidraget förväntas under 2022.

2021-08-19 Dotterbolaget Moon Mode annonserar nytt VR-spel

Dotterbolaget Moon Mode annonserade sitt kommande VR-spel, Spacefolk City. Spelet kommer att lanseras under hösten på VR...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.