Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Beyond Frames: Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org.nr
559058-8322, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på
Tjurbergsgatan 29 i Stockholm, fredagen den 26 juni 2020 kl 14:00.

Åtgärder med anledning av Coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av Coronaviruset och med
hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har styrelsen i Beyond
Frames Entertainment AB (publ) beslutat att justera arrangemanget
runt årsstämman så att hänsyn tas till deltagares hälsa men med
bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter.

Upplägget för årsstämman avses vara enligt följande:

· Årsstämman minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter
inskränks.

· Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.
· Aktieägare ombeds att avstå från att ta med biträden.
· Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar av
koncernledningen kommer att begränsas.

· Aktieägare som har vistats i ett riskområde eller tillhör en
riskgrupp ombeds att personligen avstå från att närvara vid
årsstämman fysiskt. Detsamma gäller aktieägare som upplever
sjukdomssymptom. Möjlighet finns att utse ombud med fullmakt, se
nedan.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den
18 juni 2020 (pga att avstämningsdagen fredagen den 19 juni 2020 är
midsommarafton), dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så
att anmälan kommit bolaget till handa senast måndagen den 22 juni
2020.

Anmälan ska göras via e-post till ir@beyondframes.com eller brevledes
till Beyond Frames Entertainment AB (publ), Tjurbergsgatan 29, 118 56
Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier som
företräds samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde,
ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 18 juni 2020, då
omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin
förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
www.beyondframes.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktör;

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode;
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
14. Val av revisor;
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av
aktier;

16. Avslutande av stämman.
Aktieägarnas beslutsförslag

Punkt 11: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet
revisorer

Aktieägarna föreslår att bolagets styrelse ska bestå av fyra (4)
styrelseledamöter. Aktieägarna föreslår vidare att bolaget ska ha en
(1) revisor.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Aktieägarna föreslår att ett fast arvode om totalt 189 200 kronor ska
utgå till styrelsens ledamöter, motsvarande 47 300 kronor per
ledamot. Aktieägarna föreslår att arvode till bolagets revisor ska
utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarna föreslår omval av Ricky Helgesson, Mikael Söderström och
Robert Liljeson. Till ny styrelseledamot och styrelseordförande
föreslås Fredric Gunnarsson. Daniel Drambo (VD) avböjer omval som
styrelseledamot och styrelsen får därmed en större viktning med
erfarenhet från spelbranschen.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Robert Liljeson väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att årets negativa resultat, uppgående till - 5 147
861 avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon
utdelning för räkenskapsåret 2019. Efter föreslagen disposition
uppgår fritt eget kapital till 40 648 812.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission
av aktier.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma
besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till
högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier som är
utestående när bemyndigandet tas i anspråk första gången.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske till
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom
kontant betalning, kunna ske genom apport eller kvittning av fordran
på bolaget.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller
verksamheter.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 15 beslut om bemyndigande för styrelsen
besluta om nyemission av aktier fordrar att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 12 835
306 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten
omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag,
koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande
dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till
beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman
och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även
att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beyondframes.com.
Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på
stämman.

Stockholm, maj 2020

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/beyond-frames/r/kallelse-till-arsstamma-i-bey...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.