Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

BibbInstruments AB: Kallelse till årsstämma 2020 i BiBBInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), 556938-9512, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 kl. 13.00 på bolagets
huvudkontor, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 4 juni 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 5 juni 2020
skriftligen till BiBBInstruments AB, Scheelevägen 2, 223 63 Lund.
Anmälan kan också göras per telefon 0708-99 94 86 eller per e-post
info@bibbinstruments.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
torsdagen den 4 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.bibbinstruments.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 16 244 992 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut
1.
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt
av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
och eventuella revisorssuppleanter.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
15. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelse och revisor (punkterna 10 och 11)

Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant och att styrelsearvode
ska utgå med två prisbasbelopp till Erik von Schenck och Sara
Lindroth samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie
styrelseledamöter.

Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen
revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och
eventuella revisorssuppleanter (punkt 12)

Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att Erik von Schenck, Stephan Dymling, Sara
Lindroth och Charles Walther omväljs som ordinarie styrelseledamöter.
Till styrelseordförande föreslås omval av Erik von Schenck. Semmy
Rülf har avböjt omval.

Vidare föreslås omval av bolagets revisor Niclas Frank till slutet av
den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande Föreslagen lydelse
lydelse
§1 Firma §1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är
Bolagets firma BiBBInstruments AB. Bolaget är publikt (publ).
är
BiBBInstruments
AB. Bolaget är
publikt (publ).
§8 Anmälan till §8 Anmälan till bolagsstämmaAktieägare som önskar delta i
bolagsstämma stämma skall anmäla sig till bolaget senast den dag som
Rätt att delta i anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara
stämma har söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
sådana julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
aktieägare som femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra
upptagits i biträden skall antalet biträden anges i anmälan.
aktieboken på
sätt som
föreskrivs i 7
kap. 28 § 3
stycket
aktiebolagslagen
(2005:551) och
som anmält sig
hos bolaget
senast den dag
som anges i
kallelsen till
stämman. Denna
dag får inte
vara söndag,
annan allmän
helgdag, lördag,
mid-sommarafton,
julafton eller
nyårsafton och
inte infalla
tidigare än
femte vardagen
före stämman.
Avser aktieägare
att medföra
biträden skall
antalet biträden
anges i anmälan.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning, se särskild
bilaga.

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås att bemyndigas att
vidtaga sådana smärre justeringar som krävs för registrering av den
föreslagna ändrade bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande
årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner
som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av,
maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om
högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i
bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma
att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att
emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga
nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande
fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.
Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade
emissionsvillkoren vid varje enskilt emissionsbeslut. Betalning ska,
förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom
kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av
bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets
projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget
och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom
fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor på Medicon Village, Scheelevägen 2 i
Lund och på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com) senast tre
veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2020

BiBBInstruments AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och
marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för
tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av
patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom
diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala
mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda
sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för
tidigare och mer exakt cancerdiagnostik. Bolaget grundades år 2013 av
Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika
överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.
BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund oc...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.