Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Bilia AB: Kallelse till årsstämma i Bilia AB

Aktieägarna i Bilia AB (publ), org.nr. 556112-5690, kallas till årsstämma
måndagen den 22 juni 2020, klockan 14:00, på IVA Konferenscenter, Grev
Turegatan 16, Stockholm. Stämmolokalen öppnar klockan 13:30.

Information med anledning av coronaviruset (Covid-19)

För att minska risken för smittspridning har Bilia AB beslutat att
genomföra stämman så att aktieägarna i möjligaste mån utövar sin rösträtt
genom att rösta på förhand s.k. poströstning eller genom ombud. Bilia AB
har därutöver beslutat att vidta ett antal försiktighetsåtgärder för
genomförandet av årsstämman. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat
att deltagandet av Bilia AB:s styrelse och ledning kommer att vara
begränsat i stämmolokalen samt att ingen förtäring eller dryck kommer att
erbjudas. VD:s anförande kommer att vara mycket kortfattat på själva
årsstämman och istället kommer ett längre inspelat anförande att publiceras
på Bilia AB:s hemsida samma dag som årsstämman hålls. Frågor på stämman
kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen och andra
upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.

Med hänsyn till smittorisken avråder Bilia AB från deltagande i
stämmolokalen och rekommenderar aktieägarna att delta genom poströstning.

Rätt till deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen
den 15 juni
  2020,
- dels anmäla sitt deltagande till Bilia AB senast måndagen den 15 juni
2020.

Anmälan kan antingen ske:
- genom inlämnande av poströstningsformulär (se nedan),
- per telefon 010-497 73 04 (eller 010-497 70 00),
- per post till Bilia AB, Box 9003, 400 91 Göteborg,
- via anmälningsformulär på Bilias hemsida www.bilia.com (gäller ej
juridisk person).

Vid anmälan uppges:
- namn,
- personnummer/organisationsnummer,
- adress och telefonnummer, samt
- antal medföljande biträden.

En deltagarbekräftelse kommer att översändas till aktieägare som anmält sig
och medtas av aktieägare till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn hos
Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 15 juni 2020,
vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta
förvaltaren om detta.

Poströstning

Aktieägare rekommenderas att utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta
på förhand, s.k. poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär
användas som finns tillgängligt på Bilia AB:s hemsida, www.bilia.com

. Vid behov kan detta formulär skickas i pappersformat till aktieägare som
så önskar. För denna service kontakta Bilia AB på telefonnummer 010-497 73
04. För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen och valberedningen
lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej eller avstå, vilket
tydligt framgår i poströstningsformuläret. Separat anmälan behöver inte
göras vid poströstning utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller
som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret kan skickas via e-post till
Bilia AB på adressen info@computershare.se eller i original till Bilia AB,
?Årsstämma?, c/o Computershare AB, Box 5257, 192 46 Stockholm. För att
gälla som anmälan måste det ifyllda och undertecknade formuläret vara Bilia
AB tillhanda senast måndagen den 15 juni 2020. Om aktieägare är en juridisk
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.
Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Formuläret kan
också skrivas under elektroniskt med BankID på www.bilia.com

och behöver då inte skickas in separat till Bilia enligt ovan. För att
gälla som anmälan måste sådan elektronisk underskrift vara registrerad
senast måndagen den 15 juni 2020.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller
villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av
poströstningsformuläret.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem
år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bilia AB:s
hemsida, www.bilia.com. Fullmakten i original bör insändas till Bilia AB i
god tid före årsstämman under ovanstående adress.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis/ motsvarande behörighetshandling för den juridiska
personen bifogas.

Förslag till dagordning

1    Stämmans öppnande

2    Val av ordförande vid stämman

3    Upprättande och godkännande av röstlängd

4    Godkännande av dagordning

5    Val av en eller två justerare

6    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7    Verkställande direktörens information

8    Framläggande av årsredovisningen, revisions­berättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret
2019

9    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
rapport över totalresultat för koncernen och rapport över finansiell
ställning för koncernen, allt per 31 december 2019

10  Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

11  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12  Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman

13  Fastställande av arvode till styrelsen

14  Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

15  Fastställande av revisionsarvode och val av revisor

16  Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen

17  Beslut om ändring av bolagsordningen

18  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna
 aktier

19  Övriga frågor

20  Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut (punkterna 2 samt 12?15)

I valberedningen ingår Tim Floderus (Investment AB Öresund, ordförande),
Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Hans Ek (SEB Investment Management)
och Mats Qviberg (familjen Qviberg, styrelsens ordförande). Valberedningen
föreslår följande.

(2)                 Mats Qviberg som ordförande vid årsstämman.
              

(12)               9 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

(13)               Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande
med 360 000 kronor och till vice ordförande med 360 000 kronor. Övriga
ledamöter föreslås erhålla
230 000 kronor vardera. Vidare föreslås att ordförande i revisionsutskottet
erhåller 120 000 kronor samt att ledamöterna i revisionsutskottet erhåller
60 000 kronor vardera. Ordförande i ersättningsutskottet föreslås erhålla
25 000 kronor och ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås erhålla
10 000 kronor vardera. Ordförande i fastighetsutskottet föreslås erhålla
50 000 kronor och ledamoten i fastighetsutskottet föreslås erhålla
25 000 kronor.

Ovanstående förslag till styrelsearvode och arvode för arbete i
revisions-respektive ersättningsutskottet är oförändrat jämfört med
föregående år.

(14)               Valberedningen noterar att Jack Forsgren har avböjt
omval och föreslår omval av följande ledamöter: Ingrid Jonasson Blank,
Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Eva Eriksson, Mats Holgerson, Jan
Pettersson, Nicklas Paulson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Information om
de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.bilia.com

samt i valberedningens motiverade yttrande.

Omval av Mats Qviberg till styrelsens ordförande med Jan Pettersson som
vice ordförande. 

(15)               Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

                      Omval av KPMG AB som revisionsbolag för tiden fram
till årsstämman 2021.

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 10)

Med ändring av styrelsens tidigare förslag föreslår styrelsen att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att resultatet balanseras i ny
räkning.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman antar följande riktlinjer för ersättning
till VD och övriga medlemmar i koncernledningen att gälla som längst fram
till årsstämman 2024.
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar
som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits
av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana
regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande
ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen
och hållbarhet
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet
förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade
medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig
ersättning. Riktlinjerna möjliggör att ledande befattningshavare kan
erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Den rörliga lön som omfattas
av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi,
långsiktiga intressen och hållbarhet. För information om bolagets
affärsstrategi, se Bilias hemsida www.bilia.com

.

I bolaget har inrättats ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett
aktiesparprogram. Det har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför
inte av dessa riktlinjer. Programmet omfattar ledande befattningshavare och
andra nyckelpersoner i koncernen. De prestationskrav som används för att
bedöma utfallet av programmet har en tydlig koppling till affärsstrategin <...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.