Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

BIMobject AB: BIMobject: Kvartalsrapport januari - mars 2020

Finansiell sammanfattning

· Nettoomsättning uppgick till MSEK 35,8 (32,7), +10%.

· Nettoomsättning inom Platform* (återkommande intäkter) uppgick
till MSEK 23,8 (21,5), +10%.

· Fakturering under perioden uppgick till MSEK 28,6 (29,6), -3%.

· Fakturering inom Platform* uppgick till MSEK 20,6 (16,8), +22%.

· EBITDA uppgick till MSEK -23,3 (-28,3), motsvarande en
EBITDA-marginal om -65% (-86%).

· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,22 (-0,23).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten** uppgick till MSEK
-13,6 (-24,6).

· Det ackumulerade antalet användare i tusental ökade med 32 procent
till ca 1 879 (1 429).

· Det ackumulerade antalet nedladdningar uppgick till 54,2 miljoner.

· Antalet varumärken uppgick till 1 824 (1 502).
* Tidigare rapporterat som "Web Services". Består av återkommande
intäkter, inklusive prenumerationsavgifter och licensavgifter från
BIMobjects plattform.

** Kortfristiga placeringar har separerats från kassaflödesanalysen
och likvida medel efter ändrad bedömning. Alla nyckeltal har
omräknats.

Viktiga händelser under perioden

·
Joint venture i Thailand med landets största industrikonglomerat
SCG/CPAC.

·
Stora produktnyheter presenterades i mars 2020 vid BIMobject® LIVE.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Besparingsprogram om MSEK 50 på årlig basis inleds.

· Stefan Larsson lämnar sitt operativa ansvar i bolaget.

VD-ord

Omvandlingen fortsätter

Sedan jag blev VD har mitt mål varit att skapa ett mer fokuserat och
effektivt BIMobject. Under 2019 började förändringen internt med en
ny ledningsgrupp, nya mål och en produktutvecklingsstrategi
fokuserade på vår plattform.

Det här kvartalet inleddes den kommersiella omvandlingen. BIMobject
har kämpat med att förklara vad vi erbjuder och varför kunderna ska
bry sig. Vi har gjort det svårt att bli vår kund. Resultatet är att
våra regionala verksamheter blivit dyra och ineffektiva.

Besparingsprogrammet vi meddelade i början av april ska ses i ljuset
av den här kommersiella omvandlingen. Vi inför en digital
marknadsförings- & försäljningsmodell, automatiserar tidskrävande
administrativa uppgifter, förenklar vår prismodell och rullar ut en
Customer Success-organisation som ger våra kunder maximal avkastning
på sin investering.

Under kvartalet ingick vi också ett strategiskt partnerskap med CPAC,
en tillverkare av cement och byggmaterial, som ägs av SCG, Thailands
största industrikonglomerat.

Tillväxt trots COVID-19

BIMobject är en internationell verksamhet. Redan tidigt slog COVID-19
hårt mot i stort sett alla våra viktiga marknader, med stängda kontor
och fördröjda beslutsprocesser hos våra kunder.

En viktig styrka i vår affärsmodell är vår stora bas av årligen
återkommande intäkter (annual recurring revenue, ARR), som fortsatte
att driva intäktstillväxten i kvartalet med 10%. Pandemins påverkan
var tydligare på vår fakturering. Medan Platforms (tidigare
rapporterat som "Web Services") fortsatte att växa faktureringen med
22%, så minskade Services (tidigare "Project") i och med kunderna
fördröjde utvecklingsprojekt. Förluster av kunder förblev låga.

Trots den djupa recessionen vi befinner oss i, ser vi också att
COVID-19 har accelererat digitaliseringen hos våra kunder. När
världen flyttar sig till hemmakontor och mässor ställs in, så tvingas
tillverkare av byggprodukter att hitta nya vägar att nå arkitekter
och ingenjörer. bimobject.com, en global mässa som pågår varje dag,
året runt, är svaret på deras behov.

Stark förbättring i kostnader och kassaflöde

Vi har arbetat hårt för att stärka kontrollen över vår kostnadsbas och
rörelsekapital. Våra totala kostnader är nu ner till samma nivå som
Q1 2019, och jämfört med Q4 2019 minskade rörelsekostnaderna med 11%.
Vårt operativa kassaflöde förbättrades också med MSEK 11,0 främst
genom förbättringar i kundfordringar.

I april meddelade vi ett nytt besparingsprogram om MSEK 50 på årlig
basis, baserat på att minska antalet anställda i central
administration och regionala dotterbolag, samt externa inköp.

FoU-fokus skapar resultat

Vår fokuserade FoU skapar redan resultat. I kvartalet lanserade vi
flera stora produktnyheter:

·
En smartare sökmotor på bimobject.com.

·
BIMobject® Insights, nästa generations analysverktyg för våra kunder.

·
Flera förbättringar som gör det enklare och snabbare att publicera nya
produktkataloger på vår plattform.

Resultaten har varit snabba. BIMobject® Insights har fått över 100
kunder som använder beta-versionen redan innan den lanserats och
användaraktiviteten satte nya rekord i kvartalet. Vi räknar nu ner
till 2 miljoner registrerade användare.

Carl Silbersky, CEO

---

Den fullständiga rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida
(investors.bimobject.com)

För mer information, vänligen kontakta
Carl Silbersky - VD
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, enligt Carl Silberskys försorg, för
offentliggörande 7 maj 2020 kl 08.00 CEST.

Om BIMobject
BIMobject, grundat 2011, är ett ledande globalt IT-företag som ligger
i framkanten av byggindustrins digitalisering. Via www.bimobject.com
och www.polantis.com erbjuder bolaget en molnbaserad plattform som
förser 1,9 miljoner registrerade användare från byggindustrin, såsom
arkitekter och byggingenjörer, med digital produktinformation
(BIM-objekt) från över 1.800 varumärken för byggprodukter. Per den 31
december 2019 hade bolaget över 200 anställda i Europa och
Nordamerika, och en årlig nettoomsättning på 134 MSEK.

BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca, +46-8-528 00 399.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bimobject-ab/r/bimobject--kvartalsrapport-jan...
https://mb.cision.com/Main/17629/3105793/1243309.pdf
https://mb.cision.com/Public/17629/3105793/8cbd222fefe6346f.pdf

Författare Cision News