Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

BIMobject AB: Bokslutskommuniké 2019 samt delårsrapport oktober - december 2019

Den fullständiga rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida
(info.bimobject.com).

Fjärde kvartalet 2019

· Faktureringen uppgick till 60 MSEK (59). Fakturerad försäljning av
web services (ARR) växte med 31 procent i kvartalet.

· Fördelning mellan projekt och web services (prenumerationer) var
29/71 procent (42/58).

· Hög andel av försäljning fakturerades sent i kvartalet, vilket
påverkade nettomsättningen negativt då intäktsredovisningen sker
under 2020. Koncernens nettoomsättning sjönk med 20 procent och
uppgick till 31 MSEK (39).

· Koncernens rörelseresultat uppgick till -43 MSEK (-34), vilket
inkluderar 8 MSEK i engångskostnader hänförliga till osäkra
fordringar och omstrukturering.

· Resultat per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,28).
· Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -30 MSEK (-22).
· Ackumulerat tusental antal användare ökade med 70 procent och
uppgick till cirka

1 785** (1 052).
· Ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 49,1 miljoner**.
· Antalet tillverkare (Brands) uppgick till 1 656**.
· Carl Silbersky tillträdde som ny VD för bolaget.
· Christophe Carvenius utsågs till SVP Head of Growth, David
Kullander utsågs till Chief Marketing Officer och Åsa Gylling Hallén
utsågs till Vice President Development.

· Johannes Reischböck avgick som COO och återtog sin tidigare roll
som MD i Tyskland.

· Mario Ortega avgick som SVP AECO och återtog sin tidigare roll som
MD i Spanien.

Helåret 2019

· Faktureringen ökade med 14 procent och uppgick till 153 MSEK
(133).

· Nettomsättningen för helåret ökade med 17 procent och uppgick till
134 MSEK (114).

· Johan Svanström valdes in till styrelsen.
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Viktiga händelser efter periodens utgång

· Joint venture i Thailand bildades med landets största
industrikonglomerat SCG/CPAC.

** Inklusive beräknat nettotillskott från Polantis och Convergo.

VD-ord

2019 - ett år präglat av turbulens och tillväxt

Inom loppet av 12 månader har BIMobject haft tre verkställande
direktörer och två ekonomichefer. Vi lägger därmed ett turbulent år
bakom oss.

Det är tydligt att de många förändringarna påverkade försäljningen
negativt, innebärande att vi misslyckades med att nå vårt
kommunicerade mål om 20 procents tillväxt i fakturering 2019.

Vi började däremot att ta itu med verksamhetens effektivitet samt
kostnadsutveckling.

När jag tillträdde som VD i oktober vidtog jag följande omedelbara
förändringar för att återskapa verksamhetens fokus på tillväxt:

· Strukturera om ledningsgruppen för att därigenom frigöra våra mest
seniora säljare och öka säljfokus på deras hemmamarknader.

· Fokusera marknads- och produktstrategier för att driva försäljning
av web services och tillväxt av återkommande intäkter (ARR).

· Trimma våra FoU- och Content-team för ökad effektivitet.
Givet förutsättningarna är det ett styrkebesked att BIMobjects
affärsplattform, skapad under nio år, fortsatte att leverera ökad
nettoomsättning, kraftig tillväxt av antal slutanvändare och
tillverkare, samt ökad volym av BIM-objekt och nedladdningar på
plattformen. Med undantag av faktureringen överträffade vi därmed
våra mål för 2019. BIMobject fortsätter att vara världens ledande
plattform för BIM-objekt. Marknadskrafterna som påverkar vår
verksamhet - lagstiftning, digitalisering och hållbarhet - är
starkare än någonsin.

Web services växte med 31 procent
Under det fjärde kvartalet ökade faktureringen med 2 procent. En stor
andel av försäljningen under fjärde kvartalet fakturerades sent i
december 2019 innebärande att intäktsredovisningen sker först under
2020. Detta hade i sin tur negativ påverkan på nettoomsättningen för
fjärde kvartalet som sjönk med 20 procent.

Fakturering relaterad till web services fortsatte att växa under
fjärde kvartalet och ökade som helhet med 31 procent under 2019. Det
är värt att notera att denna ökning motsvarar en ökning av våra
årliga återkommande intäkter (abonnemangsbasen) med 24 MSEK, vilket
är vår främsta prioritet. Därmed inleder vi 2020 med 100 MSEK i
återkommande web services -intäkter (ARR).

Fakturering relaterad till projekt sjönk däremot med 10 procent under
2019, från 58 till 52 MSEK. Förflyttningen mot återkommande intäkter
fortsatte därmed och web services representerade 71 procent av
faktureringen under kvartalet och 66 procent sett till helåret.

Fokus på tillväxt av web services
Norden fortsätter att utvecklas positivt och faktureringen ökade med
15 procent samtidigt som vi såg ett stadigt inflöde av nya kunder.
EMEA exklusive Norden hade motvind under kvartalet och faktureringen
sjönk. Detta förklaras främst av betydligt svagare projektförsäljning
i Tyskland. För att ta itu med utmaningarna beslutade vi att Johannes
Reischböck skulle lämna rollen som COO och istället, utifrån vårt
München-kontor, lägga all kraft på att accelerera försäljningen på de
tysktalande marknaderna.

Nordamerika fortsatte att utvecklas positivt och ökade faktureringen
för andra kvartalet i rad. Marknaden för innehållsutveckling
(projekt) präglades fortfarande av stark konkurrens, men med förnyat
fokus på försäljning av web services ökade vi inflödet av tillverkare
av bygg- och inredningsprodukter. Under kvartalet stärkte vi även den
nordamerikanska säljorganisationen genom att rekrytera sju av
branschens ledande säljare. Därigenom skapas förutsättningar för en
stark intäktstillväxt under 2020. Sett till helåret sjönk
faktureringen i Nordamerika med 2 procent.

I Asien fortsatte vi att utveckla nya samarbeten för att bygga lokal
närvaro. I januari 2020 meddelade vi att vi ingått ett strategiskt
samarbete med CPAC, dotterbolag till SCG, Thailands största
tillverkare av byggmaterial och ett av landets största företag.
Samarbetet innebär att vi bildar ett joint venture som ska
marknadsföra och sälja BIMobjects plattform och tjänster till
thailändska tillverkare av bygg- och inredningsprodukter samt öka
deras BIM-användning. Utöver att samarbetet öppnar upp den
sydostasiatiska marknaden för BIMobject erhåller vi en årlig
licensavgift på minst 500 000 USD till BIMobject under samarbetets
första fem år.

Kostnadskontroll
Vårt arbete för ökad kostnadskontroll lönade sig och
rörelsekostnaderna var stabila jämfört med fjärde kvartalet 2018.
Sett till helåret ökade däremot rörelsekostnaderna som en följd av
genomförda förvärv. Därtill tillkom engångskostnader för nedskrivning
av osäkra kundfordringar samt omstruktureringskostnader, däribland
nedstängning av dotterbolaget i Dubai. Sammanlagt uppgick dessa
engångskostnader till 8 MSEK.

Jämfört med tredje kvartalet har antalet heltidsanställda minskat med
17 personer. Genom att omorganisera verksamheten och flytta resurser
till försäljning, marknad samt teamet för utveckling av vår web
service-funktionalitet har vi etablerat en organisation som är redo
att skalas upp med bibehållen kostnadsnivå.

Strategi och mål för 2020

· Fokusera på web services (ARR) med mål om att växa web services
ARR med minst 40 procent.

· Signifikant öka antalet tillverkare med mål om att öka antalet med
minst 500 stycken.

· Fortsatt stark ökning i antalet registrerade användare.
Vi avser även att lansera en ny prissättningsmodell under andra
kvartalet i år och att förenkla processen för kunder att ansluta sig
till BIMobject-plattformen. Utifrån ett produktperspektiv ökar vi
även investeringarna i utvecklingen av BIManalytics för att visa
plattformens värde och räckvidd för kunders marknadsavdelningar.

Även om vi fortfarande är i början av kvartalet ser vi tidiga tecken
på att försäljningen återhämtar sig och att kassaflödet förbättras.

Carl Silbersky
VD

För mer information, vänligen kontakta:
Carl Silbersky - VD
Tel. +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com
__________________________________________________________________________
Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Carl Silberskys försorg, för
offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Om BIMobject-koncernen
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av
byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder molnbaserade
plattformar med över 1 600 tillverkare som tillgängliggör digital
produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har
över 1,7 miljon användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar
riktade mot tillverkare, fastighetsägare, arkitekter och designers,
byggföretag samt handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20
länder och har över 200 anställda. Per den 31 december uppgick
nettoomsättningen till 134 MSEK, rullande 12 månader. BIMobject
handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified
Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.
www.bimobject.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bimobject-ab/r/bokslutskommunike-2019-samt-de...
https://mb.cision.com/Main/17629/3031474/1193929.pdf
https://mb.cision.com/Public/17629/3031474/ba017fdb89ea7ace.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.