Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

BIMobject AB: Kallelse till årsstämma i BIMobject AB (publ)

Aktieägarna i BIMobject AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den
4 juni 2020, kl. 09:00 på Nordenskiöldsgatan 24, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 28 maj 2020, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 28
maj 2020, skriftligen på adress BIMobject AB, c/o Studio,
Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö. Anmälan kan också göras per
telefon 040-685 29 00 eller per e-post bolagsstamma@bimobject.com
(bolagsstamma@bimobject.com?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%20i%20BIMobject).
I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde
(högst två) lämnas.

Åtgärder med anledning av Coronaviruset (COVID-19)

Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas
föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen
beslutat att årsstämman ska genomföras på det sättet att antalet
personer som samlas i bolagsstämmolokalen minimeras. Årsstämman
kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka
aktieägarnas rättigheter. För att begränsa risken för smittspridning
kommer Bolaget att vidta åtgärder i samband med årsstämman som bland
annat kommer innebära att inregistreringen senareläggs till kl.
13.45, att förtäring utgår, att anföranden utgår, samt att
begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande som inte
är aktieägare. Externa gäster bjuds heller inte in.

Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver
vidtas kommer information om detta att publiceras på Bolagets
hemsida.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman,
registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd torsdagen
den 28 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar
behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.bimobject.com och skickas till aktieägare som begär det och
uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 120 319 684. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om valberedning
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

15. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
16. Stämman avslutas
Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Val och arvodering av styrelse och revisorer (punkterna 9-11)

Valberedningen representerande cirka 46 procent av aktierna och
rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att årsstämman utser
fem styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor utan
suppleant.

Valberedningen föreslår att Sara Börsvik och Peter Bang utses till nya
styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av
styrelseledamöterna Johan Svanström, Stefan Larsson och Phillippe
Butty.

Anders Wilhjelm har efter 3 år som styrelseordförande avböjt omval.
Valberedningen föreslår att Johan Svanström, nuvarande vice
styrelseordförande, blir vald till ny styrelseordförande.

Vidare har Patric Söderlund avböjt omval. Styrelsen kommer därav bestå
av Johan Svanström (Ordförande), Stefan Larsson (grundare), Phillippe
Butty, Sara Börsvik och Peter Bang.

Sara Börsvik, född 1982, är svensk medborgare och CEO för
Bonnierförlagen AB. Sara var CFO innan hon tillträdde sin nuvarande
roll. Sara har en stark bakgrund inom både media och telekom, såväl i
stora koncerner som i startup-miljöer.

Peter Bang, född 1969, är dansk medborgare och Executive Director och
CFO i Velux-gruppen. Under Peters långa karriär på Velux har han
verkat i byggbranschen med frågor såsom globalisering och
digitalisering samt agerat startup-rådgivare inom Construction
Technology. Velux är ett globalt varumärke och tillverkare av
byggnadsprodukter, som sedan många år är kund till BIMobject.

KPMG AB föreslås omväljas som bolagets revisor. Vid omval avses Jonas
Nihlberg att utses till KPMG AB:s huvudansvariga revisor.

Slutligen föreslås att ett årligt arvode till styrelsen ska utgå med
sammanlagt 600 000 kronor, fördelat på 200 000 kronor till Philippe
Butty, Sara Börsvik och Peter Bang. Inget arvode föreslås utgå till
övriga ledamöter eller för utskottsarbete. Arvode till bolagets
revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

"På valberedningens vägnar är jag mycket nöjd att två så starka
kandidater vill ingå i BIMobjects styrelse, och att Johan Svanström
kan ta steget till att bli styrelsens ordförande. Vidare vill jag
tacka Anders Wilhjelm för hur han ansvarat för bolaget under en
period där BIMobject kraftigt expanderat både sin kund- och
användarbas, samtidigt som man ökat fokus på såväl tillväxt genom
molntjänster som bolagsstyrning", kommenterar Hugo Dorph,
valberedningens ordförande.

Valberedning (punkt 12)

Aktieägare representerande cirka 46 procent av aktierna och rösterna i
bolaget föreslår att bolaget ska ha en valberedning och att följande
riktlinjer ska gälla för denna.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per
den 30 september 2020, sammankalla en valberedning bestående av en
ledamot från var och en av de fyra största aktieägarna i bolaget samt
styrelsens ordförande.

Om någon av de fyra största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt
att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den
aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största
aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen
säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under
valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara
en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen,
ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan
ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en
ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de
fyra största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom
eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i
valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för
bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för
bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i koncernen. Principerna gäller för
anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall
ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Det är av grundläggande betydelse för styrelsen att principerna för
ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i koncernen i ett långsiktigt perspektiv motiverar
och gör det möjligt att behålla kompetenta medarbetare som arbetar
för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För att uppnå detta
är det viktigt att ha rättvisa och balanserade villkor som samtidigt
är marknadsmässigt konkurrenskraftiga avseende struktur, omfattning
och nivå på ersättning. Det totala villkorspaketet för berörda
individer bör innehålla en avvägd blandning av fast lön, rörlig
ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och
andra förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Fast lön
Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på såväl varje
individs ansvar och roll som individens kompetens och erfarenhet i
relevant befattning.

Rörlig ersättning
Rörlig ersättning ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen.

Långsiktiga incitamentsprogram
Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat
långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Eventuell
ersättning i form av långsiktiga incitamentsprogram ska ligga i linje
med vad som är praxis på respektive marknad.

Pensioner
Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska ha
avgiftsbestämda pensionsavtal. Den slutliga pensionen beror på
utfallet av tecknade pensionsförsäkringar.

Övriga förmåner
Övriga förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig
kompensation och överensstämma med vad som är marknadsmässigt på
respektive geografisk marknad.

Uppsägning och avgångsvederlag
För ledande befattningshavare får uppsägningstiden från bolagets sida
inte överstiga 18 månader. Uppsägningstiden från arbetstagarens sida
för ledande befattningshavare får inte understiga tre månader.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna
riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns s...

Författare Cision News