Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-15

BIMobject AB: Kallelse till extra bolagsstämma den 5 september 2018. Patrick Söderlund och Hjalmar Winbladh föreslås som...

Aktieägare representerande cirka 49 procent av rösterna i BIMobject AB har meddelat att de föreslår att Hjalmar Winbladh och Patrick
Söderlund väljs till nya styrelseledamöter vid en extra bolagsstämma onsdagen
den 5 september 2018. Ben O'Donnell lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i
samband med den extra bolagsstämman. Styrelsen kommer därefter att bestå av
Stefan Larsson (VD), Anders Wilhjelm (ordförande), Johannes Reischböck,
Philippe Butty, Hjalmar Winbladh och Patrick Söderlund. Vidare föreslås
ändrad ersättning till styrelsen. Nytt arvode utgår med 800 000 kronor,
fördelat mellan styrelseordförande och Söderlund om 400 000 kronor vardera.
Styrelsen föreslår även att stämman beslutar om aktieuppdelning av befintliga
utestående aktier i förhållande 2:1.Patrick Söderlund, född 1973 och svensk medborgare, är Chief Design Officer
samt Executive Vice President på Electronic Arts. I denna roll leder han
utvecklingen av bolagets tekniska innovationer och bolagets
marknadsföringsteam. Patrick ledde även tidigare EA Worldwide Studios, vilka
bland annat ligger bakom spelserierna Need for Speed och The Sims. Han
grundade även Refraction Games, senare uppköpta av DICE, som under tidigt
2000-tal startade och utvecklade Battlefield-serien. Patrick kommer lämna sin
anställning vid Electronic Arts senare i år.

Hjalmar Winbladh, född 1968 och svensk medborgare, är Partner på EQT Partners
och Head of EQT Ventures advisory team på EQT Ventures. Innan grundandet av
EQT Ventures startade Hjalmar IT-bolaget Sendit AB, vilka sedermera blev
uppköpta av Microsoft. Hjalmar har även varit grundare och medgrundare av
bolag som Wrapp, Rebtel och Epidemic Sound. På EQT Ventures arbetar han med
portföljbolag såsom Wolt, Codacy, Home och Peltarion. Hjalmar är utbildad vid
Stockholms Universitet samt INSEAD.

"Jag har varit verksam inom spelutveckling sedan 90-talet, och jag har sett
industrin gå från analogt och offline till digitalt och online med miljontals
användare samtidigt. Med mina extensiva erfarenheter från ett av världens
största spelbolag - Electronic Arts - ser jag fram emot att tackla några av
de utmaningar som digitala bolag ofta möter: skalbarhet, betalningslösningar
och en aktiv community. Via mitt byggbolag Ortalis Group har jag även på nära
håll sett de prövningar som produkttillverkare, fastighetsförvaltare och
byggbolag dagligen ställs inför. Det känns därför väldigt positivt att få
arbeta med BIMobjects styrelse och använda mina erfarenheter för att snabba
upp den digitala omvandlingen i fortfarande relativt analoga branscher",säger
Patrick Söderlund.
"Patrick har unika erfarenheter av att skala upp digitala projekt från
initiala skeden till att slutligen bli världsledande produkter. Med hans
expertis kommer vi fortsätta utveckla BIMobject till en global vinnare där
hela världens bygg- och inredningsprodukter kommer finnas samlade på våra
plattformar. Därtill kommer Hjalmars omfattande kunskaper från att driva
teknikbolag hjälpa oss att fortsatt revolutionera branscher som inte ännu
omfamnat digitaliseringen fullt ut", säger Stefan Larsson, VD och grundare av
BIMobject.

För fullständig kallelse se nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Hansson - CFO
Tel: +46 40 685 29 00
Email:info@bimobject.com

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av
byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform
med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt
den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuder
BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och
handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200
anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på
Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA
Sweden AB.www.bimobject.com

Kallelse till extra bolagsstämma i BIMobject AB (publ)

Aktieägarna i BIMobject AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den
5 september 2018, kl. 10:00 på Studio, Nordenskiöldsgatan 24, våning 2, i
Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 augusti 2018,
dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 30 augusti 2018,
skriftligen på adress BIMobject AB, c/o Studio, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19
Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-685 29 00 eller per e-post
bolagsstamma@bimobject.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst
två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan
förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, registrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, måste vara genomförd torsdagen den 30 augusti 2018, vilket
innebär att aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta
förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år)
har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta
inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas
anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida www.bimobject.com och skickas till aktieägare som begär det och
uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 59 474 842. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter
8. Styrelsearvode
9. Styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning (split)
10. Stämman avslutas

Val av styrelseledamöter (punkt 7)
Aktieägare representerande cirka 49 procent av rösterna i bolaget har meddelat
att de föreslår att bolagsstämman beslutar (i) att styrelsen ska bestå av sex
ledamöter, utan suppleanter, samt (ii) om nyval av Hjalmar Winbladh och
Patrick Söderlund som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Ben O'Donnell lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i samband
med bolagsstämman. Styrelsen kommer därefter att bestå av Stefan Larsson,
Anders Wilhjelm (ordförande), Johannes Reischböck, Philippe Butty, Hjalmar
Winbladh och Patrick Söderlund.

Hjalmar Winbladh, född 1968 och svensk medborgare, är Partner på EQT Partners
och Head of EQT Ventures advisory team på EQT Ventures. Innan grundandet av
EQT Ventures startade Hjalmar IT-bolaget Sendit AB, vilket sedermera blev
uppköpt av Microsoft. Hjalmar har även varit grundare och medgrundare av
bolag som Wrapp, Rebtel och Epidemic Sound. På EQT Ventures arbetar han med
portföljbolag såsom Wolt, Codacy, Home och Peltarion. Hjalmar är utbildad vid
Stockholms Universitet samt INSEAD.

Patrick Söderlund, född 1973 och svensk medborgare, är Chief Design Officer
samt Executive Vice President på Electronic Arts. I denna roll leder han
bland annat utvecklingen av bolagets tekniska innovationer och bolagets
marknadsföringsteam. Patrick ledde tidigare EA Worldwide Studios, vilka bland
annat ligger bakom spelserierna Need for Speed och The Sims. Han grundade
även Refraction Games, senare uppköpt av DICE, som under tidigt 2000-tal
startade och utvecklade Battlefield-serien. Patrick kommer lämna sin
anställning vid Electronic Arts senare i år.

Styrelsearvode (punkt 8)
Aktieägare representerande cirka 49 procent av rösterna i bolaget har meddelat
att de föreslår att, med ändring av årsstämmans beslut, styrelsearvode ska
utgå med totalt 800 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens
ordförande och 400 000 kronor till Patrick Söderlund. Inget arvode föreslås
utgå till övriga styrelseledamöter.

Aktieuppdelning (split) (punkt 9)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om aktieuppdelning av de befintliga
utestående 59 474 842 aktierna i förhållande 2:1 till 118 949 684 aktier med
ett nytt kvotvärde om 0,011 kronor.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas
tillgängligt på bolagets kontor på Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö samt på
bolagets webbplats www.bimobject.com senast två veckor före stämman och
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med
bolagsstämman, se bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på
bolagets webbplats, www.bimobject.com.

Malmö i augusti 2018
BIMobject AB (publ)
Styrelsen genom Styrelseordförande Anders Wilhjelm

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Hansson, CFO
Tel: +46 72 888 02 53
Email: stefan.hansson@bimobject.com

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av
byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform
med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt
den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuder
BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och
handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200
anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på
Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA
Sweden AB.www.bimobject.com

SV Kallelse Pressmeddelande 20180815
http://hugin.info/158772/R/2210850/860884.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.