Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

BIMobject AB: Kommuniké från årsstämma i BIMobject AB (publ)

Idag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i BIMobject AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Härutöver beslutade stämman
att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter
utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Stämman beslutade att ett årligt arvode med sammanlagt 1 000 000
kronor ska utgå till styrelsen, varav 400 000 kronor till Anders
Wilhjelm, 400 000 kronor till Patrick Söderlund och 200 000 kronor
till Philippe Butty. Stämman beslutade vidare att inget arvode ska
utgå till övriga ledamöter eller för utskottsarbete. Härutöver
beslutade stämman att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att omvälja Anders Wilhjelm, Phillippe Butty, Stefan
Larsson och Patrick Söderlund samt nyvälja Johan Svanström. Johannes
Reischböck och Hjalmar Winbladh hade avböjt omval. Anders Wilhjelm
omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att omvälja KPMG AB som revisor, med Jonas
Nihlberg som ny huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2020 som
i korthet innebär att styrelsens ordförande ska, baserat på
ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2019, sammankalla en
valberedning bestående av en ledamot från var och en av de fyra
största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare som innebär att bolaget
ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som motiverar och
möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan behållas.
Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast
lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram,
pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid
uppsägning/avgångsvederlag.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission
av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av
totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av
bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om
apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget nya strategiska ägare
eller genomföra förvärv av andra företag eller verksamheter.
Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på
marknadsmässiga villkor.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till
förslaget men att det biträddes av samtliga övriga aktieägare vid
stämman.

Emission av teckningsoptioner, serie 2019/2024

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad
emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner inom ramen för ett
incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets
dotterbolag BIMobject Sverige AB för vidareöverlåtelse till nuvarande
och tillkommande ledande befattningshavare och andra medarbetare i
koncernen enligt nedan.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i
bolaget under perioden från och med den 1 juni 2023 till den 31 maj
2024 till ett pris motsvarande 125 procent av den volymvägda
genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för
aktien under de tio handelsdagar som föregår dagen för årsstämman
2019.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till
förslaget men att det biträddes av samtliga övriga aktieägare vid
stämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Svanström - Tillförordnad VD
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: johan.svanstrom@bimobject.com

Om BIMobject-koncernen
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av
byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder molnbaserade
plattformar med över 1500 tillverkare som tillgängliggör digital
produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har
över 1,4 miljon användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar
riktade mot tillverkare, fastighetsägare, arkitekter och designers,
byggföretag samt handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20
länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2018 till 114
MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
BIMobjects Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528
00 399. www.bimobject.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bimobject-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-bim...
https://mb.cision.com/Main/17629/2813823/1045867.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.