Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-28

Binero Group AB: Delårsrapport januari - september 2019

I delårsrapporten för tredje kvartalet och årets första nio månader
2019 redovisas resultatet efter skatt för den sålda
webbhotellverksamheten på raden Avvecklad verksamhet i koncernens
resultaträkning. Nettovinsten från försäljningen redovisas först i
fjärde kvartalet då försäljningen genomfördes den 31 oktober 2019.
Koncernens redovisade nettoomsättning och rörelseresultat avser
koncernens kvarvarande verksamhet, Cloud & Solutions, och
koncerngemensamma kostnader.

Kvartalet juli - september 2019

· Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 8,0 (7,3) Mkr
· Avtalade årliga intäkter, ARR, uppgick till 30,1 Mkr
· Rörelseresultatet, EBIT, för kvarvarande verksamhet uppgick till
-5,3 (-5,4) Mkr

· Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick
till 1,8 (3,6) Mkr

· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning för
kvarvarande verksamheter uppgick till -0,33 (-0,29) kr

Delårsperioden januari - september 2019

· Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 24,4 (19,5) Mkr
· Avtalade årliga intäkter, ARR, uppgick till 30,1 Mkr
· Rörelseresultatet, EBIT, för kvarvarande verksamhet uppgick till
-22,2 (-21,7) Mkr

· Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick
till -5,8 (7,5) Mkr

· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning för
kvarvarande verksamheter uppgick till -1,24 (-1,14) kr

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Binero Group informerade den 31 oktober 2019 att överlåtelsen av
webbhotellverksamheten till Loopia AB genomförts. På tillträdesdagen
fastställdes den slutliga köpeskillingen till 384 Mkr. Loopia
betalade 374 Mkr kontant till Binero och ytterligare 10 Mkr kommer
att betalas före årsskiftet när vissa ytterligare leveranser gjorts.
Bolaget har lämnat sedvanliga garantier på den sålda egendomen.

· Den bokförda vinsten från försäljningen beräknas till cirka 242
Mkr.

· Kassaflödet från försäljningen beräknas till cirka 340 Mkr.
Skillnaden mellan köpeskillingen och netto kassaflödeseffekt
förklaras av transaktionskostnader 9 Mkr, lösen av leverantörs- och
leasingavtal på 18 Mkr samt reglering av mellanhavanden på 17 Mkr
mellan de sålda bolagen och kvarvarande verksamhet.

· Den avyttrade webbhotellverksamheten innefattar dotterbolagen
Binero AB, Space2U Webbhosting AB och Servage GmbH samt de tillgångar
som var hänförliga till webbhotellverksamheten som fanns i Binero
Groups övriga dotterbolag och moderbolaget Binero Group AB, inklusive
cirka 40 medarbetare.

· Kapitalåterföringen som planeras till aktieägarna till följd av
försäljningen av webbhotellverksamheten uppskattas till totalt 11,50
- 12,00 kr per aktie, dvs. totalt cirka 228,7 - 238,7 Mkr. Styrelsen
har kallat till en extra bolagsstämma den 9 december 2019 och
föreslagit en utdelning på 3,00 kr per aktie, dvs. totalt cirka 59,7
Mkr. Kallelse och förslag till beslut finns tillgängliga på bolagets
hemsida. Styrelsen planerar att föreslå ytterligare en
kapitalåterföring till aktieägarna på preliminärt 8,50-9,00 kr per
aktie, dvs. totalt cirka 169 -179 Mkr i samband med årsstämman 2020.
Styrelsen undersöker möjligheten att tidigarelägga årsstämman som i
den finansiella kalendern är planerad till den 15 maj 2020. Samtliga
bolagets pressmeddelanden finns på bolagets hemsida binerogroup.com.

VD kommentar

Försäljningen av webbhotellverksamheten klar - nu satsar vi framåt

Beslutet om att ta en aktiv roll i konsolideringen av
webbhotellmarknaden resulterade i en värdeskapande försäljning av
webbhotellverksamheten. Nu satsar vi framåt med den verksamhet vi
byggt upp under det senaste året, med fullt fokus på att erbjuda
företagsmarknaden högpresterande, säkra och hållbara lösningar.

Marknaden för att outsourca infrastruktur och IT-tjänster till molnet
fortsätter att växa kraftigt - och allt fler företag och
organisationer investerar i olika typer molnlösningar för att
maximera sin lönsamhet, effektivitet, kvalitet och säkerhet. Vår
nuvarande mix av lösningar gör att vi är helt rätt positionerade och
rustade att möta kundernas ökade efterfrågan på både ren IaaS
(infrastruktur som tjänst) i publikt moln, smidiga möjligheter till
multi-cloud, uppsättning av hybridmoln och orkestrering av tjänster.
Samtliga områden förutspås av en enig analytikerkår fortsätta växa
inom överskådlig framtid.

Binero - ett tillväxtbolag och ett helsvenskt alternativ till de
amerikanska molnjättarna

Med ett starkt fokus på både säkerhet och prestanda, och på miljö och
hållbarhet, erbjuder Binero idag publika, privata och hybrida
lösningar från vårt nya klimatsmarta datacenter, med snabba
anslutningar till Google Cloud, Microsoft Azure och Amazon Web
Services. Binero är enkelt uttryckt en kompetent, svensk
helhetsleverantör av företags digitala infrastruktur.

Binero hade avtalade årliga intäkter, så kallad ARR (Annual Recurring
Revenues) på 30,1 miljoner kronor vid utgången av tredje kvartalet
och cirka 500 kunder. Omsättningen för tredje kvartalet växte med 10
procent till 8,0 (7,3) miljoner kronor. Tillväxten under tredje
kvartalet påverkades av sommarmånaderna. För perioden
januari-september 2019 uppgick omsättningen till 24,4 (19,5) miljoner
kronor, en ökning med drygt 25 procent.

På en växande marknad för molnbaserade infrastrukturtjänster

Ökad kunskap om de stora globala aktörernas data- och integritetsskydd
driver efterfrågan på hybrida molnlösningar där data kan skyddas i
lokala datacenter samtidigt som kunderna kan dra nytta av de globala
aktörernas distributionskraft. Binero har en tydlig och naturlig
positionering inom IT-infrastrukturbranschen som matchar dagens
efterfrågan på IT-infrastruktur här i Sverige. Den kretsar kring fyra
centrala pelare:

· Säkerhet - både vad gäller data integritet och den rent fysiska
säkerheten för hårdvaran.

· Hållbarhet - genom vårt klimatsmarta datacenter och banbrytande ny
modern teknik.

· Modern infrastruktur - genom vårt nybyggda datacenter, moderna
servrar, senaste tekniken med hög prestanda och driftsäkerhet. Vi är
en kapabel leverantör med hög kapacitet i alla led.

· Service och support - på svenska och med närhet och förståelse för
kunden.

Fokus på tillväxt

Rörelseresultatet EBIT uppgick till -1,4 (-0,8) miljoner kronor för
Cloud & Solutions och till -5,3 (-5,4) miljoner kronor efter
koncerngemensamma kostnader. Rörelseresultatet, EBIT, för perioden
januari-september uppgick till -7,3 (-7,3) miljoner för Cloud &
Solutions och efter koncerngemensamma kostnader till -22,2 (-21,7)
miljoner kronor. Vi arbetar med att anpassa våra koncerngemensamma
kostnader till storleken på denkvarvarande verksamhet. Vårt fokus
ligger på tillväxt. Rent konkret så innebär det att vi lägger all vår
kraft och energi på aktiv och fokuserad marknadsföring och
försäljning av moln- och infrastrukturtjänster. Med detta kan vi
hjälpa nya och befintliga kunder till säkra, hållbara och
kostnadseffektiva lösningar.

Nästa steg - växa med ambitionen att ta en ledande position

Vår strategi är att växa organiskt och genom selektiva förvärv. Siktet
är inställt på att ta en ledande position på den svenska marknaden
som leverantör av klimatsmarta och säkra molnbaserade tjänster och
IT-infrastruktur för små och medelstora företag och organisationer.

Stockholm i november 2019

Göran Gylesjö, VD Binero Group

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Göran Gylesjö

Tel: +46 (08) 511 05 500

Styrelsens ordförande Carl-Magnus Hallberg

Tel: 073-506 60 00

Stockholm, den 28 november 2019

Styrelsen i Binero Group AB (publ)

Binero Groups aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet
BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel.
08-50301550, ca@mangold.se).

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ),
org.nr 556264-3022 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 november
2019 kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/delarsrapport-januari---sep...
https://mb.cision.com/Main/2195/2974324/1151556.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.