Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Binero Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ)

Aktieägarna i Binero Group AB (publ), org. nr 556264-3022 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 december 2019
kl. 10:00 på Bolagets kontor på Gustavslundsvägen 141A i Bromma.
Inregistrering till stämman börjar klockan 9:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 3 december 2019, samt

· dels senast samma dag, tisdagen den 3 december 2019, ha anmält
sitt deltagande och eventuellt biträde till Binero Group AB (publ),
Att: Thomas Broberger, 167 51 Bromma eller per e-post till
ir@binerogroup.com.

Vid anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i
enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets
förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur
personuppgifterna hanteras, se
https://www.binero.se/om-oss/hantering-av-personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 3 december 2019, då
sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida
www.binerogroup.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på
stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om vinstutdelning
8. Ersättning till vissa styrelseledamöter i avseende på överlåtelsen
av Binero webbhotell

9. Avslutande av stämman
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7. Beslut om vinstutdelning

Bakgrund

Bolaget har den 31 oktober 2019 genomfört överlåtelsen av
verksamheterna inom webbhotell till Loopia AB. Styrelsen föreslår
därmed en kapitalåterföring i form av vinstutdelning till aktieägarna
i enlighet med nedan. Den föreslagna kapitalåterföring är den som för
närvarande är möjlig att genomföra baserat på Bolagets disponibla
belopp enligt den senast fastställda årsredovisningen. Styrelsen har
för avsikt att föreslå ytterligare kapitalöverföring i samband med
eller efter årsstämman 2020.

Förslag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med
ett belopp om 59 665 680 kronor fördelat lika på det totala antalet
aktier i bolaget. Således föreslås en vinstutdelning om 3,00 kronor
per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås
onsdagen den 11 december 2019. Med denna avstämningsdag beräknas
utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg
måndagen den 16 december 2019.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 62 191 833 kronor
kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen
disponibla beloppet.

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8. Ersättning till vissa styrelseledamöter i avseende på
överlåtelsen av Binero webbhotell

Bakgrund och förslag

Mot bakgrund av överlåtelsen av Binero webbhotell till Loopia AB och
den insats som Carl-Magnus Hallberg samt Fredrik Alpsten har gjort i
avseende på transaktionens genomförande, vilket är arbete som ligger
utanför det ordinarie styrelsearbetet, föreslår större aktieägare
representerades cirka 41 procent att bolagsstämman fattar beslut om
ersättning för detta arbete till dessa ledamöter. Ersättningen ska
uppgå till maximalt 900 000 kronor av vilken Carl-Magnus Hallberg ska
erhålla 70 procent och Fredrik Alpsten ska erhålla 30 procent. De ska
ha rätt att fakturera beloppet genom bolag.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande
till andra bolag inom koncernen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsen yttrande samt
redogörelse och revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen kommer att
hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor innan
stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida
www.binerogroup.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att
framläggas på stämman.

Stockholm i november 2019

Binero Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Carl-Magnus Hallberg, ordförande i Binero Group AB

Telefon: +46 73 506 60

Binero Group är en svensk leverantör av professionella digitala
infrastrukturtjänster. Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First
North med kortnamnet BINERO.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och
e-post ca@mangold.se

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ),
org.nr. 556264-3022 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 18 november
2019 kl. 08.20 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/kallelse-till-extra-bolagss...
https://mb.cision.com/Main/2195/2966727/1145952.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.