Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

Bio-Works Technologies AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2020 I BIO-WORKS TECHNOLOGIES AB

Välkommen till årsstämma i Bio-Works Technologies AB (publ), org. nr
556935-3559, ("Bolaget") fredagen den 15 maj 2020, kl. 10.00 i
Linnésalen, Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, i Uppsala.
Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen
den 9 maj 2020 (notera att eftersom avstämningsdagen är en lördag
måste aktieägare vara införda i aktieboken fredag den 8 maj 2020),
och

· anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 11 maj 2020.
Aktieägare som önskar delta ska anmäla sig till Bolaget genom e-mail
till info@bio-works.com, senast måndagen den 11 maj 2020. Vid sådan
anmälan ska aktieägarens namn/företagsnamn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet
eventuella biträden uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i
eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i
stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd fredagen den 8 maj
2020 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före
detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka
behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till
Bolaget antingen genom e-mejl till info@bio-works.com eller med post
till Virdings Allé 18, 754 50 Uppsala i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.bio-works.com.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören.

10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

12. Beslut om arvode till styrelsen och revisor.
13. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
15. Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av
teckningsoptioner

16. Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier m m.
17. Årsstämmans avslutande.
Beslutsförslag

Punkt 2 - Ordförande vid stämman

Peter von Ehrenheim föreslås till årsstämmans ordförande.

Punkt 10 - Beslut om dispositioner

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att utdelning inte ska
utgå.

Punkt 11 - Antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Bio-Works Technologies valberedning inför årsstämman 2020 består av:

· Staffan Persson, utsedd av Nortal Investments AB, valberedningens
ordförande

· Peter von Ehrenheim, utsedd av Amicogen Inc
· Newton Aguiar, utsedd av Newton Aguiar
Valberedningen föreslår att:

· antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sex (6) med två (2)
suppleanter, och

· antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag utan några
suppleanter.

Punkt 12 - Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

· 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till
var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna,

· utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för arbete i styrelsens
utskott, samt

· revisorsarvode enligt godkänd räkning.
Punkt 13 - Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella
suppleanter

Thomas Pollare och Lena Söderström har avböjt omval som
styrelseledamöter. Valberedningen föreslår:

· omval av styrelseledamöterna Peter von Ehrenheim, Thomas Eklund,
Kirsti Gjellan samt Patrick Van de Velde,

· nyval av Johan Sedihn och Peter Nählstedt som styrelseledamöter,
· omval av Yong Chui Shin och nyval av Thomas Pollare som
styrelsesuppleanter.

Peter von Ehrenheim föreslås till styrelseordförande.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på Bio-Works
Technologies hemsida, www.bio-works.com.

Punkt 14 - Val av revisor

Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB ("PWC"). PWC har meddelat att auktoriserade
revisorn Leonard Daun kommer att utses till huvudansvarig för
revisonen, förutsatt att nyval sker.

Punkt 15 - Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av
teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fattar beslut om emission av högst 300 000
teckningsoptioner för ledande befattningshavare, med följd att
Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 30 000 kronor.

Följande villkor ska gälla för emissionen.

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma nuvarande och framtida
ledande befattningshavare inom Bolagets koncern, totalt maximalt tio
personer ("Deltagarna"). Styrelsens ledamöter äger inte rätt att
teckna teckningsoptioner enligt förevarande förslag. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör
bedömningen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare
att Deltagarna erbjuds förvärva teckningsoptioner genom
optionsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos
Deltagarna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för
verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och
samhörighetskänslan med Bolaget.

Deltagarnas rätt till teckning av teckningsoptionerna ska
differentieras med hänvisning till Deltagarnas position, ansvar och
arbetsprestation i Bolagets koncern. Styrelsen ska besluta om
tilldelning inom följande ramar: Bolagets tillträdande verkställande
direktör ska äga rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner.
Övriga Deltagare ska äga rätt att teckna högst 100 000
teckningsoptioner vardera.

2. Överteckning kan ej ske.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista
och kan ske till och med den 30 juni 2020. Styrelsen ska ha rätt att
förlänga teckningstiden.

4. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i
Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,1 kronor.

5. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas
marknadspris vid teckningstidpunkten, med tillämpning av Black &
Scholes värderingsformel och granskad av en oberoende expert.

6. Betalning för de teckningsoptioner som ska emitteras till
marknadspris enligt punkten 5 ovan ska erläggas genom kontant
betalning i samband med teckning. Styrelsen har rätt att förlänga
betalningstiden.

7. Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske
från och med 1 april 2023 till och med 30 juni 2023. Teckning av nya
aktier får dock inte ske under så kallade "stängda perioder" eller
annars i strid med gällande marknadsmissbruksreglering.

8. Teckningskursen för tecknade aktier ska uppgå till det högre
beloppet av (i) 9 kronor och (ii) 150 procent av den volymviktade
genomsnittliga senaste betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ First
North under de 10 handelsdagar som föregår årsstämman den 15 maj
2020. Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet för
Bolagets aktier. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till
närmaste helt tiotal öre.

9. De aktier som kan komma att nytecknas ska berättiga till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att aktierna har registrerats vid
Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit
registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

10. Beslutet enligt förevarande förslag är giltigt endast om det
biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

11. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A.
Teckningskursen och det antal aktier varje teckningsoption berättigar
innehavaren att teckna kan bli föremål för sedvanlig omräkning enligt
de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

12. Vid fullt utnyttjande av samtliga 300 000 teckningsoptioner kan
sammanlagt 300 000 nya aktier tillkomma, innebärandes en utspädning
motsvarande ca 0,98 procent. Det totala antalet registrerade aktier
och röster vid tidpunkten för detta förslag är 30 415 746 aktier. I
beräkningen av utspädningen har inte inkluderats övriga utestående
teckningsoptioner i Bolaget berättigandes till teckning av aktier i
Bolaget.

13. Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets
nyckeltal. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna kommer att tecknas
av Deltagarna till marknadspris gör styrelsen bedömningen att inga
särskilda sociala avgifter uppkommer för Bolagets koncern.

Den totala kostnaden för Bolaget för att genomföra punkt 15 på
dagordningen beräknas uppgå till ca 100 000 kronor, förutsatt full
teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
Kostnaderna avser arvode för värdering, juridisk rådgivning, eget
arbete samt för registrering och praktisk hantering av
teckningsoptionerna.

14. Förslaget har utarbetats av styrelsen efter inhämtande av
synpunkter från större aktieägare och oberoende experter.

15. Styrelsen eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de
smärre justeringar i detta emissionsbeslut som kan visas erforderliga
i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Det föreslås att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner på
ovanstående villkor.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot
kontant betalning, apport eller kvittning eller med andra villkor.
Vid beslut om emission utan fö...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.