Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Bio-Works Technologies AB: Kommuniké från årstämman i Bio-Works Technologies AB

Årsstämman 2020 i Bio-Works Technologies AB ("Bio-Works" eller
"Bolaget") hölls idag den. 15 maj 2020 i Uppsala varvid aktieägarna
fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen i Bio-Works.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att resultatmedlen, 70 577 151 SEK, balanseras i ny räkning
enligt styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter med två
styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag
som revisor.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 90 000 kronor till var
och en av ledamöterna och med 180 000 kronor till styrelsens
ordförande. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Arvoden till styrelsen är oförändrade från föregående år.

Till styrelseledamöter omvaldes Peter von Ehrenheim, Thomas Eklund,
Kirsti Gjellan och Patrick Van de Velde. Johan Sedihn och Peter
Nählstedt valdes till nya styrelseledamöter. Till styrelsesuppleanter
omvaldes Yong Chui Shin och nyvaldes Thomas Pollare. Peter von
Ehrenheim omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat
att auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer att vara
huvudansvarig.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande
av incitamentsprogram genom emission av högst 300 000
teckningsoptioner för ledande befattningshavare, totalt maximalt tio
personer.

För programmet gäller att teckningsoptionerna emitteras till
marknadspris beräknat enligt Black & Scholes-modellen, teckning av
aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner sker under perioden 1
april 2023 till och med den 30 juni 2023, till den fastställda
teckningskursen om 11.30 kronor per aktie. Varje teckningsoption
medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bio-Works. Därför kommer
Bolagets aktiekapital, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna,
att öka med totalt 30 000 kronor.

Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier m.m.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen
bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning
eller med andra villkor. Vid beslut om emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier, teckningsoptioner och
eller konvertibler vara begränsat till att motsvara en utspädning om
totalt 10 procent av antalet aktier i Bolaget.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman
hänvisas till de fullständiga förslagen som finns tillgängligt hos
Bolaget samt kallelsen som offentliggjorts på Bolagets hemsida,
www.bio-works.com.

För ytterligare information, vänligen besök Bio-Works webbplats,
www.bio-works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works,
e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer
innovativ separationsmedia baserat på agaros för att rena proteiner,
peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används
huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska
produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala.
Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels
via distributörer. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park
i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
Growth Market. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är
utsedd Certified Adviser.

Mats Johnson, CEO

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bio-works-technologies-ab/r/kommunike-fran-ar...
https://mb.cision.com/Main/16592/3113198/1248598.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.