Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

BioArctic: Kallelse till årsstämma i BioArctic AB (publ)

Styrelsen för BioArctic AB har beslutat kalla till årsstämma torsdagen
den 7 maj 2020

För mer information om innehållet i förslagen hänvisas till den
fullständiga kallelsen till årsstämman nedan. Kallelsen kommer att
publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt
på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna. För mer information,
vänligen kontakta:

Jan Mattsson, CFO, 070 352 27 72, jan.mattsson@bioarctic.se
Aktieägarna i BioArctic AB (publ), org.nr. 556601-2679 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 17:00 på
Lindhagen Konferens, Lindhagensgatan 126, Stockholm. Registrering
påbörjas kl. 16:30.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Bioarctic ab (publ)

Aktieägarna i BioArctic AB (publ), org.nr. 556601-2679 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 17:00 på
Lindhagen Konferens, Lindhagensgatan 126, Stockholm. Registrering
påbörjas kl. 16:30.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 30 april 2020; och

· anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast
måndagen den 4 maj 2020. Anmälan kan göras via epost till
ir@bioarctic.se, per telefon 073-531 8870 vardagar mellan kl. 09:00
och 17:00 eller per post till BioArctic AB, Warfvinges väg 35, 112 51
Stockholm.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav,
uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare eller ombud. Om aktieägaren deltar genom
ombud, ska fullmakt i original (tillsammans med eventuella
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis) vara Bolaget
tillhanda i god tid före årsstämman. Fullmakten ska vara daterad och
dess giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också
tillgängligt på Bolagets webbplats, www.bioarctic.se.

Förvaltarregistrerade aktierFörutom att anmäla sig måste aktieägare,
som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad
rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och
måste vara verkställd på avstämningsdagen, dvs torsdagen den 30 april
2020, för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman.
Aktieägaren bör i sådana fall underrätta förvaltaren om detta i god
tid före avstämningsdagen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. VDs anförande
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisor
13. Beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande
Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson, verksam på
Advokatfirman Lindahl, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8b) - Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående
vinstmedel om 833 968 288 kronor disponeras så att det totala
beloppet om 833 968 288 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsens
förslag innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2019.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet
revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter
utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag
väljs till revisor i Bolaget, och att ingen revisorssuppleant utses.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa
årsstämma ska utgå med 500 000 kronor till ordföranden, med 300 000
kronor till vice ordföranden och med 250 000 kronor till var och en
av övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget.

Vidare ska arvode utgå med 100 000 kronor till ordföranden i
revisionsutskottet och med 60 000 kronor till varje övrig ledamot av
revisionsutskottet som inte är anställd av Bolaget. Slutligen ska
arvode utgå med 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet
och med 40 000 kronor till varje övrig ledamot av
ersättningsutskottet som inte är anställd av Bolaget.

Förslaget innebär att arvodesnivåerna är oförändrade jämfört med
föregående mandatperiod.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Wenche
Rolfsen, Ivar Verner, Lars Lannfelt, Pär Gellerfors, Hans Ekelund,
Eugen Steiner och Mikael Smedeby samt att nyval sker av Håkan Englund
för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa
årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Wenche Rolfsen som
styrelseordförande samt Ivar Verner som vice styrelseordförande.

Ewa Björling har meddelat valberedningen att hon inte ställer upp för
omval.

Håkan Englund har mer än 40 års erfarenhet från life science-industrin
och har en utbildningsbakgrund inom ekonomi, kemi och
polymerteknologi. Håkan Englund har haft flera ledande kommersiella
roller med inriktning mot försäljning och marknadsföring inom
Pharmaciakoncernen och bedöms kunna tillföra styrelsen värdefull
kompetens inom dessa områden. Håkan Englund har också erfarenhet från
flera styrelseuppdrag i såväl publika som privata bolag inom life
science-sektorn. Håkan Englund är oberoende i förhållande till
bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare.

Punkt 12 - Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets förslag,
omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB
till revisor i Bolaget för en mandattid som sträcker sig fram till
slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält
auktoriserade revisorn Mia Rutenius som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om inrättande av valberedning och
valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en
valberedning inför årsstämman 2021 som ska utses enligt de principer
som anges nedan samt att stämman beslutar att anta följande
instruktion för valberedningens arbete.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre
röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift
av aktieboken per den 30 september 2020, som vardera utser en ledamot
av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna
inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största
aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen
består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras
på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att
ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och
om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan,
men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken
snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor
för årsstämman 2021:

a. Val av ordförande vid stämman,
b. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer,
c. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och
dess utskott, med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande och
övriga ledamöter,

d. Fastställande av arvoden till revisorer,
e. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande,
f. Val av revisorer, och
g. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och
valberedningsinstruktion inför årsstämman 2022

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de
uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ankommer
på valberedningen och även i övrigt beakta Koden i sitt arbete.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden
eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för
valberedningen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att
valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång
årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens
ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till
möte, ska begäran efterkommas. Styrelsens ordförande kan adjungeras
till valberedningens sammanträden.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som
valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än häften av
de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening
som biträdes av valberedningens ordförande.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i
valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av
valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna
fullfölja sitt uppdrag.

Punkt 14 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.