Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-30

BioArctics partner Eisai presenterar resultat från fas 3-studien Clarity AD med lecanemab på Alzheimerkonferensen CTAD

Stockholm, den 30 november 2022 - BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai meddelande idag att resultaten från den stora globala registreringsgrundande fas 3-studien Clarity AD av lecanemab (BAN2401), presenterats vid 2022 års CTAD-konferens (Clinical Trials on Alzheimer's Disease), i San Francisco, Kalifornien och digitalt. Lecanemab är en antikropp under utveckling, som är riktad mot protofibriller av amyloid beta (Aβ) för behandling av mild kognitiv störning (MCI) och mild Alzheimers sjukdom med bekräftad amyloidpatologi i hjärnan (gemensamt benämnt tidig Alzheimers sjukdom).

Sammanfattning av presentationerna under den vetenskapliga sessionen med lecanemab

Studiedesign

Fas 3-studien Clarity AD var en global registreringsgrundande placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad, parallellgruppsstudie av 1795 personer med tidig Alzheimers sjukdom (lecanemabgruppen: 898, placebogruppen: 897) som genomfördes på 235 kliniker i Nordamerika, Europa och Asien. Studiedeltagarna fördelades jämnt i två grupper som antingen fick en infusion av placebo eller lecanemab 10 mg/kg varannan vecka. Deltagarna i grupperna fördelades jämnt vad gäller klinisk subgrupp (mild kognitiv störning på grund av Alzheimers sjukdom (MCI) eller mild Alzheimers sjukdom), eventuell godkänd symptomatisk medicinering vid studiestart (t.ex. acetylkolinesterashämmare, memantin eller båda), ApoE4-status och geografisk region. Urvalskriterierna tillät patienter med ett brett spektrum av andra vanligt förekommande sjukdomar och behandlingar såsom hypertoni, diabetes, hjärtsjukdomar, övervikt, njursjukdom och blodförtunnande läkemedel. Som ett resultat av Eisais rekryteringsstrategi för Clarity AD-studien var 4,5% och 22,5% av de randomiserade deltagarna i USA afro-amerikanska respektive latinamerikanska personer.

Det primära effektmåttet var förändring från baslinjen vid 18 månader enligt CDR-SB[1] (Clinical Dementia Rating Sum of Boxes), en kognitiv och funktionell skala. Viktiga sekundära effektmått var förändringen från baslinjen vid 18 månader i amyloid-PET (i Centiloids), ADAS-Cog14[2] (AD Assessment Scale - Cognitive Subscale 14), ADCOMS[3] (AD Composite Score) och ADCS MCI-ADL[4] (AD Cooperative Study-Activities of Daily Living Scale for Mild Cognitive Impairment). Dessutom utvärderades förändringar i hjärnan över tid gällande tau-patologi mätt med tau-PET (n=257) och biomarkörer relaterade till Alzheimer-patologi uppmätt via CSF (ryggvätska)(n=281) i för patienterna valfria substudier.

Effekt

Genomsnittlig förändring från baslinjen av det primära effektmåttet CDR-SB vid 18 månader var 1,21 och 1,66 för lecanemab- respektive placebogruppen. Resultaten visade med statistiskt högt signifikans att behandling med lecanemab minskade den kliniska försämringen på den globala kognitiva och funktionella skalan, jämfört med placebo efter 18 månader med -0,45 (95% konfidensintervall (CI): -0,67, -0,23; P=0,00005), vilket motsvarar en inbromsning på 27%. Behandlingen visade statistiskt högt signifikanta förändringar i CDR-SB från baslinjen jämfört med placebo (samtliga p-värden <0,01) redan vid sex månader (skillnad: -0,17 [95% KI: -0,29, -0,05]; P<0,01), effektens storlek ökade stegvis över tid i absoluta tal vid alla mättillfällen (var tredje månad)(Figur 1).

Alla sekundära effektmått visade också statistiskt högt signifikanta resultat jämfört med placebo (P<0,001). I substudien av amyloid-PET visade behandling med lecanemab statistiskt signifikant minskning av de amyloida placken vid samtliga tidpunkter, med början vid 3 månader. Genomsnittlig förändring mätt i centiloid efter 18 månader var -55,5 och 3,6 för lecanemab- respektive placebogruppen (genomsnittlig skillnad: -59,1 [95% CI: -62,6, -55,6]; P<0,00001). Lecanemab bromsade försämringen i kognitiv funktion med 26% på ADAS-Cog14 efter 18 månader (genomsnittlig skillnad: -1,44 [95% CI: -2,27, -0,61]; P=0,00065). På ADCOMS-skalan bromsade lecanemab sjukdomsprogressionen med 24% efter 18 månader (genomsnittlig skillnad: -0,050 [95 % CI: -0,074, -0,027; P=0,00002]). Lecanemab bromsade försämringen av dagliga aktiviteter (skalan ADCS MCI-ADL) med 37% efter 18 månader (genomsnittlig skillnad: 2,016 [95% CI: 1,208, 2,823]; P<0,00001). Dessutom visade den primära stratifierade analysen konsistenta resultat i CDR-SB, ADAS-Cog14 och ADCS MCI-ADL vid 18 månaders behandling med lecanemab för alla subgrupper avseende sjukdomsstadier (mild kognitiv störning på grund av Alzheimers sjukdom (MCI) och mild Alzheimers sjukdom), ApoE4-status (icke-bärare och bärare), användning av godkänd symptomatisk Alzheimerbehandling eller ej samt regioner (Nordamerika, Europa och Asien).

[Chart, line chart

Description automatically generated]

Figur 1. Det primära effektmåttet CDR-SB (förändring vid 18 månader)

Säkerhet

De vanligaste biverkningarna (>10%) i lecanemab-gruppen var infusionsreaktioner (lecanemab: 26,4%; placebo: 7,4%), ARIA-H (cerebrala mikroblödningar, cerebrala makroblödningar och ytliga järninlagringar; lecanemab: 17,3%; placebo: 9,0%), ARIA-E (svullnad/ödem; lecanemab: 12,6%; placebo: 1,7%), huvudvärk (lecanemab: 11,1%; placebo: 8,1%) och fall (lecanemab: 10,4%; placebo: 9,6%). Infusionsreaktionerna var i stort sett milda till måttliga (grad 1-2: 96%) och inträffade i samband med den första dosen (75%).

Under studiens gång inträffade dödsfall hos 0,7% och 0,8% av deltagarna i lecanemab- respektive placebogruppen och inga dödsfall var relaterade till lecanemab eller inträffade in samband med ARIA under den 18 månader långa dubbelblinda studieperiod. 14,0% av deltagarna i lecanemab-gruppen och 11,3% av deltagarna i placebogruppen upplevde allvarliga biverkningar. Behandlingsrelaterade biverkningar inträffade hos 88,9 % och 81,9 % av deltagarna i lecanemab- respektive placebogruppen. Behandlingsrelaterade biverkningar som ledde till avbruten behandling inträffade hos 6,9% och 2,9% av deltagarna i lecanemab- respektive placebogruppen.

Sammantaget var lecanemabs ARIA-incidensprofil i enlighet med förväntningarna, baserat på Fas 2b-resultaten. Fall med ARIA-E var till stor del radiografiskt milda till måttliga (91% av de som hade ARIA-E), asymtomatiska (78% av de som hade ARIA-E), inträffade inom de första 3 månaderna av behandlingen (71% av de som hade ARIA-E) och försvann inom 4 månader efter upptäckt (81% av de som hade ARIA-E). Hos de 2,8% av de lecanemab-behandlade försökspersonerna som fick symtomatisk ARIA-E var de vanligaste rapporterade symtomen huvudvärk, synstörningar och förvirring. Incidensen av symtomatisk ARIA-H var 0,7% i lecanemab-gruppen och 0,2% i placebogruppen. För de som bara hade ARIA-H (och inte också fick ARIA-E) var incidensen likartad mellan lecanemabgruppen (8,8%) och placebogruppen (7,6%). ARIA-E och ARIA-H var mindre vanliga hos personer som inte är bärare av ApoE4 genen, jämfört med bärare av genen, med högre frekvens hos homozygota bärare jämfört med heterozygota bärare. I huvudstudien och den efterföljande öppna förlängningsstudien var andelen dödsfall med en samtidig större blödning i hjärnan 0,1% i både placebogruppen (1/897) och lecanemab-gruppen (2/1608). De två fallen med lecanemab inträffade i den öppna förlängningsstudien. I båda fallen fanns andra betydelsefulla sjukdomar och riskfaktorer, inklusive blodförtunnande läkemedel, som bidrog till den större blödningen i hjärnan eller död. Enligt Eisais bedömning kan dödsfallen därför inte hänföras till lecanemab.

Biomarkörer

Biomarkörer för amyloid, tau och neurodegeneration relaterade till behandling med lecanemab mättes via bildavläsning, plasma och CSF. Amyloid-biomarkörer i CSF och plasma visade tidig och bibehållen tillbakagång av Aβ 42/40-förhållandet vid lecanemab-behandling. Genomsnittlig amyloid-PET var 22,99 centiloid vid 18 månaders behandling med lecanemab, vilket var under tröskelvärdet för amyloidpositivitet på 30 centiloid. Tau-biomarkörer visade att borttagande av amyloid förbättrade p-tau (p-tau181) i CSF och plasma. Tau-förändringarna sker nedströms om amyloid-förändringarna under sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom. Dessutom visade tau-PET långsammare tau-ackumulering i tinningloben och ett förbättrat totalt tau (t-tau) med lecanemab-behandling jämfört med placebo. Vad gäller neurodegenerativa biomarkörer förbättrade lecanemab GFAP (glial fibrillary acidic protein) en markör för astrocytaktivering och neurogranin i CSF (en markör för synaptisk skada) normaliserades av behandling. Däremot sågs ingen signifikant förändring av NFL (neurofilament light chains) i CSF eller plasma mellan lecanemab och placebo.

Resultatens betydelse

Alzheimers sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom som allvarligt påverkar människor som lever med sjukdomen liksom deras nära och kära. Med en globalt växande åldrande befolkning har Alzheimers sjukdom blivit en viktig fråga för samhället och sjukvården. Nya behandlingar som påverkar den underliggande sjukdomen behövs. Behandlingsmålen för tidig Alzheimers sjukdom är att varaktigt påverka kognitionen, hur väl en person hanterar dagliga aktiviteter och psykiska symtom, att bibehålla patienters självständighet längre genom att bromsa utvecklingen av sjukdomen och att förbättra eller bibehålla livskvaliteten.

I Clarity AD-studien visade lecanemab konsistenta resultat över flera kognitions- och funktionsskalor, samt subgrupper (ras, etnicitet, komorbiditeter). Behandling med lecanemab visade 31% lägre risk att fortskrida till nästa sjukdomsstadium enligt CDR-skalan (Hazard Ratio: 0,69). En analys av lutningen av kurvan baserat på data för CDR-SB extrapolerat till 30 månader visade att det tar 25,5 månader för lecanemab att nå samma nivå som placebo når vid 18 månader. Detta tyder på en 7,5 månaders långsammare sjukdomsutveckling. Modellsimuleringar baserat på Fas 2b-studiedata tyder på att lecanemab kan bromsa sjukdomens progression med 2,5-3,1 år och har potential att hjälpa människor att stanna i de tidigare stadierna av Alzheimers sjukdom längre. Dessutom bibehölls den hälsorelaterad livskvaliten i större grad och grad av ökad belastning på vårdgivare minskade med mellan 23-56%. Samstämmigheten av data sett till kognition och funktion, sjukdomsprogression, hälsorelaterad livskvalitet och upplevd börda för vårdgivare visar att behandling med lecanemab kan ge meningsfulla effekter för patienter, vårdgivare, läkare och samhälle.

Eisai ansvarar för utvecklingen av lecanemab och regulatoriska interaktioner globalt. De kommer att direktsända den vetenskapliga sessionen med lecanemab-presentationer på CTAD via investerarsektionen på Eisai Co., Ltd:s webbplats (https://www.eisai.com/ir/library/presentations/index.html). Innehållet kommer även att finnas tillgängligt i en bandad version i efterhand.

---

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat kommer att erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2022, kl. 01.50 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB

E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se

Tel: +46 8 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations

E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se

Tel: +46 704 10 71 80

Om Clarity AD

+----------------+------------------------------------------------------------+
|Studiens titel |A Study to Con...

Författare Cision