Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

BioGaia: Årsstämma i BioGaia

På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 7 maj 2020 beslöts bland annat
följande:

· fastställande av årsredovisningen
· beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör

· en utdelning på 3,75 kronor per aktie samt avsättning av 2,8
miljoner kronor till "Stiftelsen för att förebygga
antibiotikaresistens" som BioGaia bildade 2017. Stiftelsen har till
ändamål att genom stöd till forskning, utbildning och
informationsaktiviteter främja användning av produkter och metoder
som förebygger och därmed minskar antibiotikaanvändningen och risken
för antibiotikaresistens.

· att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter
· omval av Ewa Björling, David Dangoor, Peter Elving, Anthon
Jahreskog och Peter Rothschild samt nyval av Maryam Ghahremani och
Vanessa Rothschild som styrelse-ledamöter

· omval av Peter Rothschild som styrelseordförande och David Dangoor
som vice styrelseordförande

· omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
· att styrelsearvode ska utgå med 650 000 kronor till styrelsens
ordförande, med 450 000 till styrelsens vice ordförande, med 250 000
kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter, med 100 000
kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till de övriga
ledamöterna i revisionsutskottet samt med 40 000 till ordföranden och
20 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i
ersättningsutskottet

· att ett ytterligare arvode om högst 75 000 kronor per månad ska
utgå till styrelsens ordförande för arbetsuppgifter utöver
styrelseuppdraget. Sådan ytterligare ersättning ska utgå enligt
särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande

· att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning
· om valberedning i enlighet med valberedningens förslag
· om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i
enlighet med styrelsens förslag

· om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet
med styrelsens förslag, samt

· om mindre ändringar av bolagsordningen i enlighet med styrelsens
förslag med anledning av lagändringar

För mer information
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef: 08 555 293 00

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade
hälsofördelar. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i
över 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/biogaia/r/arsstamma-i-biogaia,c3106904
https://mb.cision.com/Main/3271/3106904/1244100.pdf

Författare Cision News