Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

BioGaia: BioGaia AB, delårsredogörelse 1 januari - 31 mars 2020

Ökad produktförsäljning gav en god start på året

Nettoomsättningen uppgick till 182,8 (171,3) miljoner kronor, en
ökning med 7 % (exklusive valutaeffekter 4 %). Produktförsäljningen,
nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 177,0
(164,5) miljoner kronor, en ökning med 8 % (exklusive valutaeffekter
5 %).

Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 142,5
(133,6) miljoner kronor, en ökning med 7 %. Produktförsäljningen inom
Barnhälsa uppgick till 139,3 (128,1) miljoner kronor, en ökning med 9
%.

Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 40,2
(37,6) miljoner kronor, en ökning med 7 %.

Rörelsekostnaderna uppgick till 77,4 (78,0) miljoner kronor, en
minskning med 1 %.

Rörelseresultatet ökade med 20 % till 55,6 (46,4) miljoner kronor,
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 30 % (27 %)

Vinst efter skatt uppgick till 41,7 (35,6) miljoner kronor, en ökning
med 17 %.

Resultat per aktie uppgick till 2,41 (2,06) kronor. Ingen
utspädningseffekt föreligger.

Kassaflödet uppgick till 67,4 (29,3) miljoner kronor.

Väsentliga händelser första kvartalet 2020

Den 11 februari 2020 meddelade BioGaia att en randomiserad,
dubbelblind, placebokontrollerad studie visade att tillskott med L.
reuteri Prodentis signifikant minskade blödningar i tandköttet
jämfört med placebo.

Den 16 mars 2020 meddelade BioGaia att BioGaia har tecknat ett avtal
med ETHICAL NUTRITION för de exklusiva rättigheterna att sälja
BioGaia Protectis droppar och BioGaia Protectis tabletter i
Argentina.

Den 30 mars meddelade BioGaia att BioGaia har vidtagit ett antal
försiktighetsåtgärder med anledning av covid-19 och att verksamheten
enbart påverkats i begränsad utsträckning.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Den 3 april meddelade BioGaia att BioGaias styrelse beslutat att
revidera utdelningsförslaget inför årsstämman den 7 maj 2020 mot
bakgrund av den ökade osäkerheten som råder i samband med den globala
spridningen av coronaviruset. Det reviderade förslaget innebär att
den ordinarie utdelningen om 3,75 kronor per aktie bibehålls,
samtidigt som den tidigare föreslagna extrautdelningen om 4,25 kronor
per aktie utgår. Styrelsen avser att återkomma till frågan om en
eventuell extrautdelning och i så fall en extra stämma senare under
året när effekterna av den pågående covid-19-pandemin bättre kan
överblickas.

Den 7 april meddelade BioGaia att man håller årsstämma torsdagen den 7
maj 2020 kl. 16.00 i Svenska Läkarsällskapets lokaler. Mot bakgrund
av coronaviruset vill BioGaia inte att aktieägarna kommer fysiskt
till årets stämma. BioGaia uppmanar därför alla aktieägare att noga
överväga att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller
förhandsrösta.

Kommentar från vd

"Det första kvartalet 2020 har kommit att präglas av pandemin covid-19
och dess påverkan på världen i stort och för vår del även på BioGaia.
Vi har haft som främsta målsättning att skydda våra anställda och vår
verksamhet mot eventuella negativa följder. I början av mars införde
vi ett förbud mot internationella flygresor och deltagande i större
sammankomster för alla anställda, samt en strikt karantänpolicy. Bara
några dagar senare stängde vi samtliga kontor och alla anställda som
hade möjlighet att arbeta hemifrån gjorde det. På BioGaia Production,
vår egen produktionsanläggning i Sverige, har tillverkningen hittills
skett utan störningar. Hittills har BioGaias externa leverantörer
inte upplevt några större störningar då de alla är tillverkare av
läkemedel och därmed undantagits från krav på stängning.

Oavsett hur covid-19-pandemin utvecklas kommer situationen att kräva
att vi löpande under året fortsätter anpassa oss för att motverka de
utmaningar den medför. Vi är övertygande om att våra produkter fyller
en viktig funktion även i dessa tider och kommer göra allt vi kan för
att de ska finnas tillgängliga globalt och att de eventuella negativa
effekterna av pandemin på vår verksamhet minimeras", säger Isabelle
Ducellier, vd och koncernchef BioGaia.

För mer information och vd-ordet i sin helhet, se bifogad
delårsredogörelse.

Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens
om delårsredogörelsen. Denna kommer att hållas idag 7 maj 2020 kl
09:30 med vd Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas.
Telefonnummer för att delta finns här
(https://financialhearings.com/event/12407). Telefonkonferensen kan
också följas via denna länk
(https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q1-2020).

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för
offentliggöranden den 7 maj 2020, kl 08:00.

För mer information
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef: 08-555 293 00
Alexander Kotsinas, vice vd: 08-555 293 00

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade
hälsofördelar. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i
över 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/biogaia/r/biogaia-ab--delarsredogorelse-1-jan...
https://mb.cision.com/Main/3271/3105715/1243189.pdf

Författare Cision News