Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

BioGaia: Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)

BioGaia AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 16.00
i Svenska Läkarsällskapets lokaler, Klara Östra Kyrkogata 10,
Stockholm. Lokalen är öppen för registrering från kl. 15.30.
Registreringen avslutas kl. 16.00.

Rätt att delta
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april
2020 samt har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast
torsdagen den 30 april 2020. Anmälan görs per post till BioGaia AB
(publ), Box 3242, 103 64 Stockholm, eller per telefon 08-555 293 00
eller per e-post arsstamma@biogaia.se. Vid anmälan ska uppges
aktieägarens namn, personnummer, organisationsnummer, adress, telefon
och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig,
måste vara verkställd torsdagen den 30 april 2020.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på
bolagets hemsida biogaia.se (https://www.biogaia.se/investerare/).
Fullmakt i original samt eventuella registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående
adress senast torsdagen den 30 april 2020.

Information med anledning av coronaviruset
Mot bakgrund av coronaviruset vill BioGaia inte att aktieägarna kommer
fysiskt till årets stämma. BioGaia uppmanar därför alla aktieägare
att noga överväga att använda sig av möjligheten att företrädas av
ombud eller förhandsrösta (se nedan). Eventuella frågor som
aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget
före stämman på arsstamma@biogaia.se.

Ingen förtäring kommer att serveras och det kommer inte finnas någon
utställning av produkter. I syfte att minska stämmans längd kommer
inga anföranden att hållas vid stämman. Istället kommer vd:s
anförande att publiceras på BioGaias webbplats, biogaia.se
(https://www.biogaia.se/investerare/), under dagen för stämman.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand. BioGaia uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i
syfte att minimera antalet deltagare som närvarar vid stämman
personligen och därmed bidra till att minska smittspridningen.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på BioGaias webbplats, biogaia.se
(https://www.biogaia.se/investerare/). En aktieägare som utövar sin
rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till
stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara BioGaia tillhanda senast torsdagen
den 30 april 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den
postadress eller e-postadress som anges under rubriken "Rätt att
delta" ovan. Om aktieägaren är en juridisk person eller
förhandsröstar genom ombud ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse
formuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är
rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter
a. omval av Ewa Björling
b. omval av David Dangoor
c. omval av Peter Elving
d. omval av Anthon Jahreskog
e. omval av Peter Rothschild
f. nyval av Maryam Ghahremani
g. nyval av Vanessa Rothschild

12. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission

17. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
18. Stämmans avslutande
Förslag till beslut m.m.

Valberedningens förslag avseende punkterna 2 och 9 - 14 på
dagordningen.

Valberedningen består, i enlighet med de principer som beslutades på
årsstämman 2019, av fem personer. De fyra största aktieägarna per den
30 juni 2019 har samtliga utsett en ledamot till valberedningen i
BioGaia AB. Dessa är; Per-Erik Andersson, utsedd av Annwall &
Rothschild Investments AB, största aktieägaren; Magnus Skåninger,
utsedd av Robur Fonder, näst största aktieägaren; Jannis Kitsakis,
utsedd av Fjärde AP-fonden (AP4), tredje största aktieägaren; samt
Sebastian Jahreskog, som via direkt och indirekt ägande är fjärde
största aktieägare. Därutöver ingår Peter Rothschild i valberedningen
i egenskap av styrelseordförande i BioGaia AB.

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Peter Rothschild

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Sju (7) ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår ett arvode om 650 000 kronor till styrelsens
ordförande, 450 000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 250
000 kronor vardera till de övriga stämmovalda ledamöterna. För
ledamöter i revisionsutskottet förslås ett arvode om 100 000 kronor
till ordföranden samt 50 000 kronor till envar av de övriga
ledamöterna i utskottet. För ledamöter i ersättningsutskottet
föreslås ett arvode om 40 000 till ordföranden samt 20 000 kronor
till envar av de övriga

ledamöterna i utskottet. Styreledamöterna kan dessutom vara
berättigade till skäliga resekostnader för sitt deltagande. Vidare
föreslår valberedning att årsstämman beslutar att godkänna att Peter
Rothschild, för tjänster som angivits i valberedningens motiverade
yttrande, enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare
bestämmande, erhåller ersättning om högst 75 000 kronor per månad.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter
Omval av Ewa Björling, David Dangoor, Peter Elving, Anthon Jahreskog
och Peter Rothschild.

Brit Stakston och Inger Holmström har meddelat valberedningen att de
inte står till förfogande för omval vid årsstämman. Valberedningen
föreslår nyval av Maryam Ghahremani och Vanessa Rothschild.

Maryam Ghahremani, född 1981, har studerat företagsekonomi vid Lunds
universitet och Kristianstads Högskola. Maryam Ghahremani har en
gedigen erfarenhet av entreprenörskap, digitalisering och
marknadsföring inom medie- och startupindustrin. Hon har haft olika
ledande befattningar inom digitaliseringsområdet i flera företag
såsom Schibsted, Aftonbladet och Acast. Hon är sedan 2018 vd för
Bambuser, noterat på Nasdaq First North Growth Market, ett bolag som
utvecklar och tillhandahåller live-streaming tjänster och varit
ansvarig för framtagandet och introduktionen av produkten Live Video
Shopping.

Vanessa Rothschild, född 1986, har en Bachelor i internationell
ekonomi och management från Università L. Bocconi i Milano samt
studerat affärs- och marknadsstrategi och beslutspsykologi vid
handelshögskolan HEC i Paris. Vanessa Rothschild har varit
Regionansvarig säljare på BioGaia och hon har även arbetat som COO på
Iero som anordnar utbildningar i ledarskapsutveckling. Hon arbetar
sedan fyra år på H&M i olika befattningar inom hållbarhetsområdet.
Idag är hon Group Manager för gruppen Global Sustainability, Steering
och Development.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets
webbplats biogaia.se (https://www.biogaia.se/investerare/styrelse/).

Punkt 12 - Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
Omval av Peter Rothschild som ordförande och omval av David Dangoor
som vice ordförande.

Punkt 13 - Val av revisor
Omval av Deloitte AB. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation.

Punkt 14 - Beslut om valberedning
Styrelsens ordförande ska sammankalla de fyra till röstetalet största
aktieägarna i BioGaia, vilka äger utse varsin ledamot som tillsammans
med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Vid
sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30
juni 2020 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna.
Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i
valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens
ordförande. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt
att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till
valberedningen. Namnen på de fyra ledamöterna ska offentliggöras så
snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2021.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts.

För det fall den aktieägare som ledamoten utsetts av inte längre utgör
en av de fyra till röstetalet största aktieägarna kan, om
valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot entledigas och en
ledamot för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står
näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. I det
fall en utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår ur
valberedningen ska den aktieägare som utsett ledamoten i fråga äga
rätt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avstår från att
utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det lämpligt med
hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den aktieägare som
storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse
en ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

a. förslag till stämmoordförande
b. förslag till styrelse
c. förslag till styrelseordföra...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.