Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

BioInvent: BioInvent Bokslutskommuniké 1 januari - 30 december, 2019

Målen är uppnådda och viktiga milstolpar förväntas under 2020

"Vi är stolta över att vi har uppfyllt våra mål för året och känner
oss säkra på att vi kommer att fortsätta göra det 2020, med ett antal
viktiga milstolpar som närmar sig. Vårt samarbete med Merck & Co är
vårt andra large pharma-samarbete och en utmärkt validering av
BioInvents arbete, när vi utvecklar BI-1206 för både solida tumörer
och hematologiska cancerformer."

Martin Welschof, BioInvents vd
Finansiell information
Fjärde kvartalet 2019
· Nettoomsättning 25,4 (10,4) MSEK.
· Resultat efter skatt -40,9 (-32,7) MSEK.
· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -0,08
(-0,09) SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten -28,5 (-38,2).

Januari - december, 2019

· Nettoomsättning 93,7 (38,5) MSEK.
· Resultat efter skatt -138,6 (-123,2) MSEK.
· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -0,31
(-0,36) SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten -129,3 (-145,2) MSEK. Likvida medel per 31
december 2019 154,0 (68,9) MSEK.

Händelser under fjärde kvartalet

· BioInvent ingick samarbets- och leveransavtal med Merck & Co för
en klinisk prövning för utvärdering av BI-1206 i kombination med
KEYTRUDA[®] i avancerade solida tumörer. (R)

· Val av andra målstrukturen samt förlängning av
forskningssamarbetet och licensavtalet med Pfizer Inc. meddelades.
(R)

· BioInvent och Transgene meddelade att övertygande prekliniska data
erhållits för BT-001 i solida tumörer.

· Produktionsavtal tecknades med Cancer Research UK, CRUK, som
förväntas generera intäkter om 30 miljoner SEK. (R)

· Prekliniska BI-1206-data presenterades för mantelcellslymfom på
ASH 2019.

(R)= Regulatorisk händelse
Vd:s kommentar
När vi nu blickar tillbaka på 2019 för BioInvent, kan vi vara stolta
över att vi uppnådde våra mål för året. Det är särskilt spännande att
få fortsätta utveckla vår ledande kliniska läkemedelskandidat BI-1206
för solida tumörer och hematologiska cancerformer.

I december ingick vi ett avtal med Merck & Co. om att utvärdera
kombinationen av BI 1206 och Mercks anti PD 1 terapi KEYTRUDA®
(pembrolizumab) i en fas l/lla studie för behandling av avancerade
solida tumörer. Detta breddar den kliniska utvecklingen av BI 1206
och bygger vidare på prekliniska data som visar på BI 1206:s förmåga
att påverka en viktig mekanism bakom resistens mot PD 1 inhibering, i
kombination med ett av de mest framgångsrika immunonkologiska
läkemedlen. Samarbetet är en utmärkt validering av vårt arbete och
vetenskapliga expertis, då Merck noggrant utvärderade prekliniska
data och verkningsmekanismer som Bioinvent har genererat. Merck har
gett insiktsfull feedback på kliniska protokoll, och på strategin för
utveckling av BI 1206 innan avtalet ingicks

Vårt samarbete med Pfizer fortskrider också väl, och validerar
ytterligare den höga vetenskapliga kvaliteten på det arbete som
utförs av BioInvents team. Pfizer har nu valt den andra målstrukturen
(https://www.bioinvent.se/media/pressmeddelanden/releases?id=AE4482BB926C...)
under bolagens forskningssamarbete och licensavtal inom
cancerimmunterapi och vi har förlängt forskningsperioden med sex
månader.

Dessa avtal med två av världens största och mest respekterade
läkemedelsbolag ger starkt stöd för BioInvents teknologiplattform
F.I.R.S.T?. Plattformen gör det möjligt att samtidigt identifiera
målstrukturer och högkvalitativa antikroppar riktade mot dessa, och
genererar lovande nya läkemedelskandidater som breddar BioInvents
pipeline och skapar licensierings- och samarbetsmöjligheter.

Av betydelse är också att vi har presenterat prekliniska data
(https://www.bioinvent.se/media/pressmeddelanden/releases?id=22FC324C9B11...)
som påvisar en bred och kliniskt relevant roll för Fc?RIIb vid
mantelcellslymfom, och visar på potentialen hos BI-1206 att hjälpa
till att övervinna behandlingsresistens vid denna sjukdom. Detta
förstärker ytterligare vår övertygelse att Fc?RIIb kommer att bli en
viktig komponent i behandling av avancerade hematologiska
cancerformer och solida tumörer.

Vi har gjort viktiga strategiska framsteg i vårt samarbete med Cancer
Research UK (CRUK). Med tanke på överlappning med BioInvents egen fas
I/IIa-studie av BI-1206 i kombination med rituximab för non-Hodgkins
lymfom (NHL), och det faktum att standardbehandlingen för patienter
med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) har förändrats väsentligen under
de senaste åren, har rekrytering i den brittiska studien blivit allt
svårare, särskilt som CRUK endast kan genomföra studier i
Storbritannien. Av dessa anledningar har vi kommit överens att
begränsa CRUK-studien till monoterapi och denna studie är i det
närmaste avslutad. Detta kommer att resultera i ett mer komplementärt
arbete och effektivare resursanvändning. BioInvent och CRUK ser fram
emot att undersöka möjligheterna för ett fortsatt samarbete framöver.

Vi rapporterade övertygande resultat
(https://www.bioinvent.se/media/pressmeddelanden/releases?id=49074E992D67...)
från omfattande prekliniska studier in vitro och in vivo med BT-001,
ett onkolytiskt virus som uttrycker vår anti-CTLA4-antikropp och
cytokinen GM-CSF. Vi utvecklar BT-001 i samarbete med Transgene och
planerar att lämna in en ansökan om klinisk prövning under Q1 2020.
Prekliniska data kring BT-001 kommer att presenteras vid
vetenskapliga konferenser under de närmaste månaderna.

Flera viktiga milstolpar förväntas under 2020. Dessa inkluderar tidiga
resultat från den öppna fas I-studien med en kombination av BI-1206
och rituximab i patienter med indolent non-Hodgkins lymfom (NHL)
under andra halvåret. Vi kommer också att inleda den ovan nämnda fas
l/lla-studien av BI-1206 i kombination med pembrolizumab, där vi
väntar oss tidiga resultat från fas I-studien under andra halvåret
2021. Vi förväntar oss att gå vidare med två substanser till kliniska
program inom solida cancerformer: under 2020 anti-TNFR2-antikroppen
BI-1808 som ensam drog och i kombination med en anti-PD1-antikropp,
samt under 2021 anti-Fc?RllB-antikroppen BI-1607 i kombination med en
checkpoint-hämmare.

Allt eftersom BioInvent fortsätter att avancera nya möjligheter och
program mot klinisk utveckling är finansieringen förstås ett fokus
och en prioritering för oss, och vi fortsätter att använda en
kombination av finansieringskällor. För det första är vi engagerade i
flera affärsutvecklingsdiskussioner som syftar till partnerskap för
ett eller flera program i vår portfölj. För det andra har vi
samarbetet med Pfizer, som också kan stå modell för andra potentiella
samarbeten som kommersialiserar vår plattform. För det tredje,
genererar vår produktionskapacitet intäkter, där det senaste avtalet
med CRUK väntas generera 30 miljoner kronor. CRUK har potential att
bli en långsiktig strategisk partner eftersom organisationen arbetar
med ett antal mindre till medelstora företag som behöver
tillverkningssupport. Vårt fjärde alternativ är att använda
kapitalmarknaden för finansiering. Baserat på stödet från våra större
institutionella investerare och det ökade intresset för våra program
känner vi oss optimistiska om att en kombination av dessa fyra källor
även fortsättningsvis kommer att vara ett finansiellt stöd för
BioInvent.

BioInvent levererade genomgående i enlighet med sin strategi under
2019 och detta fortsätter under 2020. Vi ser fram emot att hålla er
uppdaterade om den spännande utvecklingen framöver.

Martin Welschof
Vd

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Martin Welschof, vd,
046-286 85 50, martin.welschof@bioinvent.com. Rapporten finns även
tillgänglig på www.bioinvent.com.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 februari 2020 kl 7.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-bokslutskommunike-1-jan...
https://mb.cision.com/Main/583/3047586/1201873.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.