Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-03

Bioservo Technologies AB (publ): Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Bioservo Technologies AB (publ), org. nr 556650-7264
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019
klockan 16.00 i bolagets lokaler, Torshamnsgatan 35, Kista.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
måndagen den 29 april 2019,

2. dels senast måndagen den 29 april 2019 anmäla sig och eventuella
biträden (högst två) skriftligen per post till Bioservo Technologies
AB (publ), Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista eller per e-post till
invest@bioservo.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.
Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller
annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara
verkställd senast måndagen den 29 april 2018 och bör därför begäras
hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande
behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat
fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen,
bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst
fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis
ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas
tillgängligt via Bolagets hemsida, www.bioservo.se, samt skickas utan
kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Årsredovisning

Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig under vecka 15
på bolagets hemsida www.bioservo.com. Det går även att få
årsredovisningen per post vid förfrågan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den

fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer

11. Beslut om ändring av bolagsordning §4

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till årsstämmans ordförande föreslås Anders Lundmark.

Arvode till styrelsen och revisorer (punkt 9)

Styrelsen föreslår att oförändrade arvoden på årsbasis utgår till
styrelsen om 200 000 kronor till styrelseordförande och med 80 000
kronor till envar av övriga styrelseledamöter samt att revisorn ska
arvoderas enligt godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av Anders Lundmark (ordförande), Kunal
Pandit, Runar Bjørklund, Karin Ruiz och Hans von Holst samt nyval av
Nikolaj Sørensen. Tomas Ward har avböjt omval.

Nikolaj Sørensen är VD och koncernchef för Orexo AB, ett offentligt
svenskt specialistläkemedelsföretag med fokus på behandling av
opioidberoende och smärta. Nikolaj har varit VD för Orexo AB sedan
2013 och har bidragit till etableringen av Orexo i USA och
omvandlingen av Orexo från utvecklingsbolag till ett bolag i en
kommersiell fas. Hans bakgrund med erfarenhet av internationell
kommersialisering och i synnerhet den amerikanska marknaden är mycket
relevant för Bioservo när vi startar den breda kommersiella
lanseringen av Ironhand och Carbonhand. Nikolaj Sørensen är utbildad
civilekonom och har innan Orexo arbetat många år i ledande
befattningar och som rådgivare inom life science i Sverige och
internationellt.

Ändring av bolagsordningen §4 (punkt 11)

Styrelsen förslår att bolagsordningen §4, Aktiekapital ändras till
"Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4
800 000. Den nuvarande lydelsen är "Bolagets aktiekapital ska vara
lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000". Ändringen är för att
aktiekapitalet ska vara i paritet med gränserna gällande antalet
aktier i §5 i bolagsordningen. I samband med noteringen korrigerades
bolagsordningen § 5 Antal aktier dock missades det att göra
motsvarande korrigering gällande § 4 Aktiekapital.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
nyemission av högst 1 000 000 aktier. Emission skall kunna ske med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot
kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i
övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna
emittera aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid
förvärv av företag eller rörelse samt kunna göra riktade emissioner i
syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Om bemyndigandet
utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om
cirka 11% av aktierna och rösterna i Bolaget. För beslut enligt
styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för
kallelsen till 8 936 451 stycken varvid varje aktie har en röst.
Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Kista i april 2019

Bioservo Technologies AB (publ)

Styrelsen

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som
kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en
globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara
kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för
att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med
nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo
Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och
patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både
rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för
professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat
tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella
företag inom bland annat bil, flyg samt bygg- och
infrastrukturindustrin.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan
forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt
aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till
bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioservo-technologies-ab--publ-/r/kallelse-ti...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.