Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-02

Bioservo Technologies AB (publ): Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Bioservo Technologies AB (publ), org. nr 556650-7264
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj 2020
klockan 16.00 i bolagets lokaler, Torshamnsgatan 35, Kista.

Med hänsyn till effekter från spridningen av Coranavirus (COVID-19)
har Bioservo beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder på
Årsstämman:

· Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
· Deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning kommer
att begränsas.

· Stämman kommer att kortas ner i tid, men utan att inskränka på
aktieägares rättigheter.

· VD-anförandet kommer kortas ner.
Bioservo vidtar dessa försiktighetsåtgärder för att vi värnar om
aktieägare och medarbetares hälsa och för att så långt som möjligt
begränsa eventuell smittspridning av det nya coronaviruset.

Vid behov och vid nya rekommendationer kommer Bioservo att uppdatera
ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok
fredagen den 1 maj 2020,

2. dels senast fredagen den 1 maj 2020 anmäla sig och eventuella
biträden (högst två) skriftligen per post till Bioservo Technologies
AB (publ), Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista eller per e-post till
invest@bioservo.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person-,
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.
Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller
annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara
verkställd senast fredagen den 1 maj 2020 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande
behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat
fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen,
bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst
fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis
ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas
tillgängligt via Bolagets hemsida, www.bioservo.se, samt skickas utan
kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Årsredovisning

Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig den 2 april 2020
på bolagets hemsida www.bioservo.com. Det går även att få
årsredovisningen per post vid förfrågan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10. Val till styrelsen och val av revisor

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till årsstämmans ordförande föreslås Anders Lundmark.

Arvode till styrelsen och revisorer (punkt 9)

Styrelsen föreslår att oförändrade arvoden på årsbasis utgår till
styrelsen om 200 000 kronor till styrelseordförande och med 80 000
kronor till envar av övriga styrelseledamöter samt att revisorn ska
arvoderas enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och val av revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av Anders Lundmark (ordförande), Kunal
Pandit, Runar Bjørklund, Karin Ruiz och Nikolaj Sørensen samt nyval
av Claes Mellgren. Hans von Holst har avböjt omval.

Claes Mellgren är grundare av AQ Group, en global tillverkare av
komponenter och system till industrin, och var mellan 2010 och 2018
även koncernchef för bolaget. Han var tidigare verksam som
produktions- logistik- och platschef vid olika ABB enheter i
Västerås. Claes arbetar idag huvudsakligen som affärsängel och
innehar andra styrelseuppdrag i AQ Group (Nasdaq Mid Cap), Note AB
(Nasdaq Small Cap) och Automation Region. Claes är utbildad
civilingenjör från Linköpings Universitet.

Förslag om omval av revisor Anna Stenberg från Mazar SET Revisionsbyrå
AB för perioden fram till och med nästa bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
nyemission av högst 1 500 000 aktier. Emission skall kunna ske med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot
kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i
övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna
emittera aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid
förvärv av företag eller rörelse samt kunna göra riktade emissioner i
syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Om bemyndigandet
utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om
cirka 10,5% av aktierna och rösterna i Bolaget. För beslut enligt
styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för
kallelsen till 14 298 321 stycken varvid varje aktie har en röst.
Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Kista 2 april 2020

Bioservo Technologies AB (publ)

Styrelsen
Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom
bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra
styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är
designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi
för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar
arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med
nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan
forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt
aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till
bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioservo-technologies-ab--publ-/r/kallelse-ti...
https://mb.cision.com/Main/15771/3078755/1222377.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.