Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Bioservo Technologies AB (publ): Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 7 maj 2020

Rättelsen avser tidigare felaktig hänvisning till EU:s förordning om
marknadsmissbruk (MAR).

Bioservo AB (publ) har hållit årsstämma varvid stämman beslutade i
enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga
beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
resultatdisposition

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och
balansräkningen för verksamhetsåret 2019. Stämman beslutade att hela
beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa ordinarie
årsstämma skall vara oförändrade och utgå med 200 000 kronor till
styrelsens ordförande och för envar styrelseledamot 80 000 kronor.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Anders
Lundmark (omval), Runar Bjørklund (omval), Kunal Pandit (omval),
Karin Ruiz (omval), Nikolaj Sørensen (omval) samt Claes Mellgren
(nyval) till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes
Anders Lundmark. Noterades att Hans von Holst avböjt omval.

Stämman beslutade att utse Anna Stenberg, Mazars SET Revisionsbyrå AB
(omval) till bolagets revisor.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Noterades att beslut enligt denna punkt biträddes av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna. Stämman beslutade att ge bemyndigande för
styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om nyemission av högst 1 500 000 aktier. Emission
skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport,
genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att
Bolaget skall kunna emittera aktier för att möjliggöra betalning av
köpeskilling vid förvärv av företag eller rörelse samt kunna göra
riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Om
bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en
utspädning om cirka 10,5% av aktierna och rösterna i Bolaget.

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom
bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra
styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är
designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi
för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar
arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med
nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan
forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt
aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till
bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioservo-technologies-ab--publ-/r/rattelse--k...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.