Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Biotage: Bokslutsrapport Januari-december 2019

Investeringar i tillväxt tar Biotages årsomsättning över miljardvallen

Fjärde kvartalet oktober-december 2019

·
Nettoomsättningen uppgick till 288,6 MSEK (234,6), en ökning med 23,0
procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till
jämförbara valutakurser och justerat för förvärv[1)] ökade
omsättningen med 8,7 procent.

·
Rörelseresultatet ökade med 5,9 procent till 37,9 MSEK (35,7)

·
Resultat efter skatt uppgick till 18,5 MSEK (27,3)

·
Resultat per aktie var 0,28 SEK (0,42) före och efter utspädning

·
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 47,9 procent till
76,3 MSEK (51,6)

·
Nettoskulden[1)] per den 31 december var 69,2 MSEK (-67,6). Likvida
medel uppgick till 185,9 MSEK (177,0). Skulder till kreditinstitut
var 109,6 MSEK (109,4).

·
Den 6 november tillträdde Tomas Blomquist som verkställande direktör.

·
Vid extra bolagsstämma den 7 november valdes Åsa Hedin som ny
styrelseledamot och Torben Jørgensen som ny styrelseordförande.

Helåret januari - december 2019

·
Nettoomsättningen uppgick till 1 101,4 MSEK (910,9), en ökning med
20,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till
jämförbara valutakurser och justerat för förvärv[1)] ökade
nettoomsättningen med 9,3 procent.

·
Rörelseresultatet ökade med 20,7 procent till 208,1 MSEK (172,5)

·
Resultat efter skatt ökade med 11,4 procent till 186,8 MSEK (167,6)

·
Resultat per aktie ökade med 10,8 procent till 2,87 SEK (2,59) före
och efter utspädning

·
Kassaflödet från löpande verksamhet ökade med 36,6 procent till 211,8
MSEK (155,0)

·
Utdelning till aktieägarna har lämnats i maj med 97,8 MSEK (90,6)

·
Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning till aktieägarna
avseende 2019 om 1,60 SEK (1,50) per aktie, motsvarande 56 procent av
resultat efter skatt. Enligt utdelningspolicyn ska Biotage dela ut
minst 50 procent av nettovinsten.

·
Förvärvet av PhyNexus Inc. slutfördes den 15 januari 2019.
Förvärvspriset uppgick till ca 21,3 MUSD (ca 190,6 MSEK[2)]) varav ca
4,8 MUSD (ca 43,2 MSEK) i kontant ersättning och ca 6,6 MUSD (ca 58,6
MSEK) i nyemitterade aktier i Biotage som erlades i samband med
tillträdet. Resterande ca 10,0 MUSD (ca 89,3 MSEK) är förväntade
framtida tilläggsköpeskillingar baserade på framtida resultat.

·
Emissionen av vederlagsaktier för förvärvet ökade antalet aktier i
Biotage från 64 714 447 till 65 201 784, vilket medfört en utspädning
för existerande aktieägare på 0,7 procent.

1.
Se definition sid 15-16

2.
Baserat på en växelkurs SEK/USD om 8,93

Kommentar av VD Tomas Blomquist

Det är med stor glädje jag avger min första rapport för Biotage. Året
avslutas med ännu ett försäljningsrekord för kvartalet och året i sin
helhet är bättre än någonsin tidigare - Biotage omsätter 2019 för
första gången över en miljard kronor.

Försäljningsframgångarna gör att Biotage överträffar det finansiella
målet att ha en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt om 8
procent mätt över en treårsperiod. Vid utgången av 2019 uppnår vi en
genomsnittlig organisk tillväxt om 10,0 procent mätt enligt det
finansiella målet. Till jämförbara valutakurser och justerat för
förvärv ökar omsättningen med 8,7 procent för kvartalet och 9,3
procent för helåret.

Bruttomarginalen för såväl kvartalet som året i sin helhet överträffar
även den vårt strategiska mål om 60 procent. För kvartalet ökar
bruttomarginalen till 62,0 procent och sett över hela 2019 är
bruttomarginalen 62,2 procent.

Den genomsnittliga rörelsemarginalen på EBIT-nivå för den senaste
treårsperioden ökar till 18,6 procent, att jämföra med 17,2 procent
för ett år sedan. Den långsiktiga målsättningen är 20 procent i snitt
över en treårsperiod. Satsningarna på Biotages fortsatta tillväxtresa
även framöver ger emellertid ökade rörelsekostnader. Detta i
kombination med att nettoskillnaden i valutaeffekter i övriga
rörelseposter mellan det tredje och fjärde kvartalet är drygt minus
16 MSEK, gör att vi redovisar en lägre EBIT-marginal för kvartalet än
vad vi åstadkommit tidigare under året. Lönsamheten för året som
helhet är fortsatt god med en EBIT-marginal på 18,9 procent.

Amerika gör ett starkt sista kvartal och visar god tillväxt för året.
Länderna i Asien fortsätter att visa ökande försäljning sett över
såväl helåret som kvartalet. Särskilt uppmuntrande är att vår
satsning på egen organisation i Indien fallit väl ut. En stark
försäljning i Europa under fjärde kvartalet ger bra årsomsättning för
Europa. Sammanfattningsvis visar samtliga geografiska regioner
tillväxt under perioden och helåret.

Det enskilt största produktområdet, Rening, visar fortsatt vägen med
ökad försäljning. Antalet sålda system för Flashrening är större än
vad vi sett historiskt, vilket till stor del beror på våra
försäljningsframgångar i Kina. Även våra Industriella produkter gör
ett starkt sista kvartal och sett över året i sin helhet så har detta
produktområde verkligen utvecklats väl. Efterfrågan på de
Industriella produkterna har över tiden varit ojämn, men vi ser nu en
större kundbas och utökade applikationsområden som ger
förutsättningar för stabilare försäljning i framtiden.

Under året har vi satsat vidare på vårt halvautomatiska
provberedningssystem Extrahera? som är en viktig produkt för Biotage
inom produktområdet Analytisk kemi. I inledningen av 2020 lanserade
vi en ny mjukvara för Extrahera som efterfrågats av de delar av
marknaden som kräver full spårbarhet och uppkoppling mot egna
IT-informationssystem. Denna lansering ökar användningsområdet för
Extrahera och öppnar upp för nya kundgrupper.

I januari 2019 tillträdde vi förvärvet av det amerikanska bolaget
PhyNexus, Inc. och under året har vi arbetat hårt med att integrera
bolaget och vidareutveckla befintliga produkter samt produkter under
utveckling. Under 2020 planerar Biotage att lansera PhyNexus
automatiserade separationslösningar för plasmider. Det skapar
ytterligare bredd i vårt produktutbud för separation och rening och
tar oss in i det viktiga och växande området biomolekyler. Biotage
blir genom detta ett mer heltäckande separationsföretag som erbjuder
lösningar för både traditionella kemiska substanser och för
biomolekyler. Med de pågående satsningarna bedömer vi att Biotage har
goda möjligheter att bygga ett för marknaden eftertraktat utbud inom
detta spännande nya och växande produktområde.

Under 2020 kommer vi också att investera vidare i vår
produktionsanläggning i Cardiff, Wales, för att ytterligare
effektivisera och öka den egna produktionskapaciteten. I samband med
dessa investeringar ser vi också över hur vi kan minska avtrycket i
miljön, ett arbete som också ständigt pågår i utvecklingen av nya
produkter. Produktionen i Lund har under 2019 överförts till
anläggningen i Cardiff som ett led i den kontinuerligt pågående
effektiviseringsprocessen. Produktionsöverföringen har inneburit
vissa engångskostnader i samband med flytt och omorganisation.

Biotage är ett välmående bolag och jag avser att fortsätta bygga
lönsam tillväxt även framöver. Ett exempel på välmående är att
Biotage i december tilldelades "SwedenBIO Award 2019" med
motiveringen att vi bidragit till samhällelig nytta genom våra
prestationer vad gäller egen forskning och utveckling,
affärsutveckling och tillväxt. Att få leda ett globalt företag med
säte i Sverige som bidrar till en mer hållbar värld med människan och
miljön i fokus har ett stort emotionellt värde för mig och jag ser
fram emot att tillsammans med våra duktiga medarbetare fortsätta
utveckla och förädla Biotages erbjudande till marknaden.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma 2020 hålls den 28 april 2020.

Delårsrapport för det första kvartalet 2020 publiceras den 28 april
2020.

Delårsrapport för det andra kvartalet 2020 publiceras den 17 juli
2020.

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 publiceras den 5 november
2020.

Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 12 februari 2021.

Årsredovisningen för 2019 planeras att offentliggöras vecka 14 2020.

Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på
Biotages hemsida.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Uppsala den 7 februari 2020

Tomas Blomquist
Verkställande direktör och koncernchef

För vidare information:
Tomas Blomquist, VD och Koncernchef
tel: 0705 23 01 63

Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör
tel: 0707 20 48 20

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7
februari 2020 kl. 08.30 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till
industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i
allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages
produkter används av bland annat myndigheter, akademiska
institutioner, kontraktsforsknings- och
kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA,
Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka
460 anställda och omsatte 1 101 MSEK under 2019. Biotage är noterat
på Nasdaq Stockholm.

Hemsida: www.biotage.com
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/biotage/r/bokslutsrapport-januari-december-20...
https://mb.cision.com/Main/705/3029476/1189622.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.