Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Björn Borg: Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 30 juni 2020 klockan 10:00 i bolagets lokaler på
Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09:30.

Rätt att delta

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni
2020, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast
nämnda dag (onsdagen den 24 juni 2020), på bolagets webbplats
(https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2020/), via e-mail till
stamma@bjornborg.com, per post till Björn Borg AB, Tulegatan 11, 113
53 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2020") eller per telefon på
08-506 33 700. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall
antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före
stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt via Björn Borgs webbplats
corporate.bjornborg.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan
registrering ska vara verkställd onsdagen den 24 juni 2020 måste
aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära
omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Med anledning av utbrottet av Coronaviruset kommer årsstämman hållas i
enklaste möjliga form. Varken mat eller dryck kommer att erbjudas och
verkställande direktören kommer inte hålla något anförande. Istället
kommer ett anförande att spelas in och läggas upp på hemsidan i
samband med årsstämman. Björn Borg uppmanar aktieägarna att använda
möjligheten att poströsta i syfte att minimera antalet deltagare som
närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
smittspridningen (se information om poströstning nedan). Information
om eventuellt ytterligare åtgärder som Björn Borg vidtar för att med
anledning av Coronaviruset kunna hålla stämman i enklast möjliga form
kommer att finnas på bolagets hemsida,
https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2020/.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom s.k. poströstning
enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. En
aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska,
utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken, ha anmält sitt
deltagande enligt ovan och använda ett särskilt formulär. Formuläret
finns tillgängligt på
https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2020/.

Det ifyllda formuläret måste vara Björn Borg tillhanda senast onsdagen
den 24 juni 2020 kl. 17:00. Det ifyllda formuläret ska skickas till
den adress som anges under "Rätt att delta" ovan (märk kuvertet
"Årsstämma 2020") och får även inges elektroniskt genom att skickas
till stamma@bjornborg.com. Formuläret skickas med fördel in i samband
med aktieägarens anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling
biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom
ombud. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Redogörelse för valberedningens arbete
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga
ledamöter

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor
14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler

15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

17. Valberedningens förslag till beslut om valberedning
18. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Bolagets valberedning har föreslagit att advokaten Magnus Lindstedt
ska väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 8 b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt
den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019
och därmed att de sammanlagda vinstmedel som står till stämmans
förfogande, 139 337 030 kronor, i deras helhet balanseras i ny
räkning.

Punkt 10-12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter;
fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga
ledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska
vara fem. Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna
Heiner Olbrich, Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövstedt
och Mats H Nilsson. Göran Carlson och Christel Kinning har avböjt
omval. Valberedningen har vidare föreslagit att Heiner Olbrich
fortsatt ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen har därutöver
föreslagit att arvodet till styrelseledamöterna ska vara oförändrat,
vilket innebär att styrelsens ordförande föreslås erhålla ett arvode
om 420 000 kronor och övriga ledamöter 180 000 kronor per ledamot.
Även för utskottsarbete föreslås oförändrade arvoden, nämligen 16 000
kronor till ledamot av ersättningsutskottet, och 27 000 kronor till
dess ordförande, samt 55 000 kronor till ledamot av
revisionsutskottet, och 80 000 kronor till dess ordförande. Det
sammanlagda styrelsearvodet enligt förslaget, inklusive för
utskottsarbete och under antagande om samma antal ledamöter i
utskotten, uppgår till 1 373 000 kronor (föregående år var det
sammanlagda arvodet 1 733 000 kronor, men då fördelat på sju
ledamöter). Ett motiverat yttrande beträffande valberedningens
förslag till styrelse, samt information om samtliga föreslagna
ledamöter, finns på bolagets webbplats.

Samtliga styrelseledamöter har meddelat att de kommer att avstå 30
procent av sitt ovan föreslagna styrelsearvode för 2020 mot bakgrund
av den situation som spridningen av Coronaviruset skapat.

Punkt 13 - Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor

Valberedningen har föreslagit, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska
väljas om till revisor för tiden intill slutet av nästkommande
årsstämma. Deloitte AB kommer i så fall att utse Didrik Roos till
huvudansvarig revisor. Valberedningen har också föreslagit att
revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom
beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med
sammanlagt högst 390 625 kronor (fördelat på högst 1 250 000 nya
aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om
nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med
kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 §
eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela
eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för
anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för
emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde. Bolagets
verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid
Bolagsverket.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Med anledning av förväntad ny lagstiftning föreslår styrelsen att
årsstämman beslutar om att första stycket i § 9 i bolagsordningen
ändras och får följande lydelse:

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall
anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla
tidigare än femte vardagen före stämman.

Styrelsen föreslår vidare att en ny sista mening införs i §10 i
bolagsordningen med följande lydelse:

Utöver i den ort där styrelsen har sitt säte, får bolagsstämma även
hållas i Solna.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Med beaktande av nya lagkrav rörande innehållet i
ersättningsriktlinjer, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar
anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med
följande huvudsakliga innehåll, att gälla tills vidare men längst
till årsstämman 2024.

Med ledande befattningshavare avses VD och de övriga personerna i
koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som
avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar,
efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Dessa
riktlinjer omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Bolagets affärsstrategi är i korthet att skapa ett sportmodevarumärke
och samtidigt bibehålla underklädesverksamheten och därmed nå
bolagets finansiella mål. För ytterligare information om bolagets
affärsstrategi, se
https://corporate.bjornborg.com/en/vision-business-concept-and-strategy/.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive vad
avser hållbarhet, förutsätter att bolaget kan...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.