Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Björn Borg: Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2019

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 14 maj 2019 i bolagets
lokaler i Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för år 2018. Stämman beslutade att ingen utdelning ska
utgå till aktieägarna för år 2018. Istället för utdelning beslutade
stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges
nedan.

Styrelse

Till styrelsen omvaldes Alessandra Cama, Göran Carlson, Christel
Kinning, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich, och
Anette Klintfält valdes som ny styrelseledamot. Det totala antalet
ledamöter är sju. Stämman beslutade att Heiner Olbrich ska väljas om
till styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman höjt arvode
till styrelsen, vilket innebär att ordföranden får ett arvode om 420
000 (tidigare 410 000) kronor medan arvodet till övriga
styrelseledamöter ska vara 180 000 (tidigare 175 000) kronor per
ledamot. Stämman beslutade vidare oförändrat arvode för
styrelseledamots utskottsarbete, vilket innebär 16 000 kr till
ledamot av ersättningsutskottet, och 27 000 kr till dess ordförande,
respektive 55 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 80
000 kronor till dess ordförande.

Revisorer

Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av
nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska
arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive
aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet
innebär en utskiftning till aktieägarna om 2,00 kronor per befintlig
aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för
aktiesplit, vilken beräknas infalla den 24 maj 2019. Betalning av
inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 19 juni 2019.
ISIN-kod för inlösenaktie är SE0011036839 och för ordinarie aktie
SE0012455350.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens
förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är
att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela
eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för
anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Långsiktigt incitamentsprogram

Stämman antog styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram.
Incitamentsprogrammet riktar sig till bolagets företagsledning och
löper mellan åren 2019 till 2022. Deltagande i programmet berättigar
till en kontant utbetalning efter utgången av incitamentsprogrammets
löptid. Nivån på utbetalningen är kopplad till en procentandel av
relevant deltagares årliga fasta ersättning för 2019. Storleken på
procentandelen är i sin tur beroende av utvecklingen av aktiekursen
på Björn Borg-aktien under incitamentsprogrammets löptid.

Den första nivån på utbetalning under programmet är 25% av varje
deltagares årslön för 2019. Deltagare är berättigade till en
utbetalning på denna nivå under förutsättning att aktien har handlats
till en aktiekurs på 35 kr under en period om etthundra (100) icke
sammanhängande dagar under något av åren 2020, 2021 eller 2022. Den
hösta nivån för utbetalning under programmet är 160% av varje
deltagares fasta årslön för 2019. Utbetalning på denna nivå
förutsätter att aktien har handlats till en aktiekurs på 70 kr under
ovannämnda period. Kostnaden för bolaget om maximal utbetalning görs
skulle uppgå till 28 520 000 kronor, inklusive sociala kostnader.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i
företagsledningen.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.

Övrigt

VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet.

Stämmodokument för nedladdning finns här:
https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2019/.

Fredrik Lövstedt, styrelseledamot

Mobil: 0708-59 54 80; e-post: fredrik.lovstedt@bjornborg.com

OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för
verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor,
väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på
ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn
Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från
varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn
Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter
2018 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet.
Koncernens nettoomsättning uppgick 2018 till cirka 710 MSEK och
medelantalet anställda var 213. Björn Borg är noterat på Nasdaq
Stockholm sedan 2007.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bjorn-borg/r/kommunike-fran-bjorn-borgs-arsst...
https://mb.cision.com/Main/897/2813445/1045288.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.