Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Bodyflight: Årsredovisning 2019

Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade
bokslutskommuniké för år 2019.

I samband med Covid-19 pandemin samt att andrahandsmarknaden för
vindtunnlar är oklar har styrelsen fattat ett beslut om att göra en
nedskrivning om 20 000 tkr av vindtunneln i Göteborg (Bodyflight
Göteborg AB). Nedskrivningen har en negativ inverkan på koncernens
resultat om 15 880 tkr.

Bodyflight Sweden har lämnat ett aktieägartillskott till dotterbolaget
Bodyflight Stockholm om 18 080 tkr, Bodyflight Stockholm har i sin
tur lämnat ett aktieägartillskott på samma belopp till Bodyflight
Göteborg AB. Aktieägartillskotten som har lämnats har skrivits ned,
för Bodyflight Sweden AB har detta påverkat resultatet negativt med
18 080 tkr för räkenskapsåret. Se tabeller och mer information nedan.

Resultaträkning - Bokslutskommuniké Årsredovisning Differens
koncern
Belopp i TKR 2019-01-01 2019-01-01
Rörelsens intäkter 2019-12-31 2019-12-31

Nettoomsättning 31 321 31 321 0
Övriga rörelseintäkter 17 17 0
Summa intäkter 31 338 31 338 0

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader -1 216 -1 216 0
Övriga externa -12 302 -12 302 0
kostnader
Personalkostnader -11 875 -11 875 0
Avskrivningar -3 240 -23 472 -20 232
Övriga -373 -373 0
rörelsekostnader
Summa rörelsens -29 006 -49 238 -20 232
kostnader

Rörelseresultat 2 332 -17 900 -20 232

Resultat från
finansiella poster
Resultat från andelar 6 0 -6
Ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader -1 670 -1670 0
Summa resultat från -1 664 -1670 -6
finansiella poster

Resultat före skatt 668 -19 570 -20 238

Aktuell skatt -17 -17 0
Uppskjuten skatt -271 3287 3 558
Resutat i 0 -40 -40
dotterföretag före
förvärv

Periodens resultat 380 -16 340 -16 720

Hänförligt till
Morderföretagets 562 -16 209 -16 771
aktieägare
Innehav utan -182 -131 51
bestämmande inflytande

Balansräkning -
koncern
Tillgångar Bokslutskommuniké Årsredovisning Differens
Belopp i TKR
Anläggningstillgångar 2019-12-31 2019-12-31
Materiella
anläggningstillgångar
Byggnader och mark 59 958 39 958 -20 000
Nedlagda utgifter på 22 877 22 877 0
annans fastighet
Maskiner o tekn 18 074 18 074 0
anläggningar
Inventarier, verktyg 17 239 17 239 0
och installationer
Pågående nyanläggning 232 0 -232
Summa materiella 118 380 98 148 -20 232
anläggningstillgångar

Finansiella
anläggningstillgångar
Uppskjuten 445 4 565 4 120
skattefordran
Andra långfristiga 0 0 0
fordringar
Summa finansiella 445 4565 4 120
anläggningstillgångar
Summa 118 825 102 713 -16 112
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och 87 87 0
handelsvaror
Förskott till 167 167 0
leverantörer
Summa varulager m.m. 254 254 0

Kortfristiga
fordringar
Kundfordringar 550 550 0
Skattefordringar 505 505 0
Övriga fordringar 850 850 0
Förutbetalda kostnader 1 316 1 316 0
och upplupna intäkter
Summa kortfristiga 3 221 3 221 0
fordringar

Kassa och bank 703 703 0

Summa 4 178 4 178 0
omsättningstillgångar

Summa tillgångar 123 003 106 891 -16 112

Belopp i TKR
Eget kapital och 2019-12-31 2019-12-31
skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 250 1 250 0
Balanserat resultat 61 013 44 339 -16 674
inkl. årets resultat

Minoritetsintresse -118 -118 0

Summa eget kapital 62 145 45 471 -16 674

Avsättningar
Avsättning för 6 265 6 827 562
uppskjuten skatt

Långfristiga skulder
Övriga skulder till 17 231 17 231 0
kreditinstitut
Övriga långfristiga 6 374 6 374 0
skulder
Summa långfristiga 23 605 23 605 0
skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till 6 757 6 757 0
kreditinstitut
Förskott från kunder 9 079 9 079 0
Leverantörsskulder 8 950 8 950 0
Skatteskulder 0 0 0
Övriga kortfristiga 1 908 1 908 0
skulder
Upplupna kostnader och 4 294 4 294 0
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga 30 988 30 988 0
skulder

Summa eget kapital och 123 003 106 891 -16 112
skulder

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar 23 550 23 550 0

Resultaträkning - Bokslutskommuniké Årsredovisning Differens
moderbolag
2019-01-01 2019-01-01
Rörelsens intäkter 2019-12-31 2019-12-31

Nettoomsättning 0 0 0
Summa intäkter 0 0 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa -834 -834 0
kostnader
Summa rörelsens -834 -834 0
kostnader

Rörelseresultat -834 -834 0

Resultat från
finansiella poster
Nedskrivning av 0 -18 080 -18 080
andelar i
koncernföretag
Ränteintäkter och 0 0 0
liknande
resultatposter
Räntekostnader och -118 -118 0
liknande
resultatposter
Summa resultat från -118 -18 198 -18 080
finansiella poster

Resultat efter -952 -19 032 -18 080
finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag 676 0 -676
Summa 676 0 -676
bokslutsdispositioner

Resultat före skatt -276 -19 032 -18 756

Aktuell skatt 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0

Periodens resultat -276 -19 032 -18 756

Balansräkning - Bokslutskommuniké Årsredovisning Differens
moderbolag
Belopp i TKR
Anläggningstillgångar 2019-12-31 2019-12-31
Finansiella
anläggningstillgångar
Andelar i 30 000 30 000 0
koncernföretag
Uppskjuten 445 445 0
skattefordran
Långfristiga 31 886 24 550 -7 336
fordringar
koncernbolag
Summa finansiella 62 331 54 995 -7 336
anläggningstillgångar

Summa 62 331 54 995 -7 336
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga
fordringar
Kundfordringar 0 0 0
Skattefordringar 0 0 0
Övriga fordringar 0 0 0
Förutbetalda kostnader 112 112 0
och upplupna intäkter
Summa kortfristiga 112 112 0
fordringar

Kassa och bank 54 54 0

Summa 166 166 0
omsättningstillgångar

Summa tillgångar 62 497 55 161 -7 336

Belopp i TKR
Eget kapital och 2019-12-31 2019-12-31
skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 250 1 250 0
Överkursfond 61 403 61 403 0
Balanserat resultat -1 218 -19 974 -18 756
inkl. årets resultat

Summa eget kapital 61 435 42 679 -18 756

Avsättningar
Avsättning för 0 0 0
uppskjuten skatt

Långfristiga skulder
Skulder koncernföretag 0 11 420 11 420
Summa långfristiga 0 11 420 11 420
skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 3 0
Skatteskulder 0 0 0
Övriga kortfristiga 1 000 1 000 0
skulder
Upplupna kostnader och 59 59 0
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga 1 062 1062 0
skulder

Summa eget kapital och 62 497 55 161 -7 336
skulder

Ställda säkerheter
F...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.