Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Bodyflight: Kallelse till årsstämma den 25 juni kl 15:00

Aktieägarna i Bodyflight Sweden AB, 559154-5453, ("Bodyflight") kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2019 klockan 15.00 på
bolagets kontor med adress Bryggerivägen 16b, Bromma.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som
aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena
den 18 juni 2020 som kommer att göras av EuroClear. Aktieägare som
företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för
att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 18 juni
klockan 17.00.

Anmälan kan skickas till Bodyflight antingen under adress Bodyflight
Sweden AB, Att: Anders Eriksson, Box 20154, 16102 Bromma, eller
elektroniskt via e-post till bolagsstamma@bodyflight.se - vänligen
uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall
bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill
delta i årsstämman, måste i god tid före den 18 juni begära hos sin
förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i
ägarens namn.

Aktieutdelning

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01- 2019-12-31.

Förslag till dagordning (2020)

Val av ordförande vid stämman

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkännande av dagordning

Val av en eller flera justeringspersoner

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Beslut om:

fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor
Annat ärende, som ankommer, på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

Förslag till Beslut

Punkten 8: Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara
minst fyra och max sex och antalet suppleanter noll. Antal revisorer
föreslås vara två och revisorssuppleanter noll

Punkten 10: Valberedningen föreslår omval av Anna Swanér, Anders
Eriksson, Micha Velasco, Stefan Osmund, Daniel Volle samt nyval av
Rasmus Ganelius. Förslaget stöds av 49,62 % av aktierna.

För mer information om Bodyflight vänligen kontakta:

Anders Eriksson, Tf VD

Telefon: +46 708 864 364

E-post: anders.eriksson@bodyflight.se

www.bodyflight.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bodyflight/r/kallelse-till-arsstamma-den-25-j...
https://mb.cision.com/Main/17072/3125652/1257475.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.