Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-19

Bokslutskommuniké januari - december 2020 Adverty AB (publ)

ADVERTY ÄR FÖRSTÄRKT OCH NU REDO FÖR ÖKAD INTÄKTSGENERERING

Sammandrag Fjärde Helår
kvartalet
2020-10 2019 2020 2019-01-01
-01 -10 -01
-01 -01
(KSEK om inget annat anges) 2020-12 2019 2020 2019-12-31
-31 -12 -12
-31 -31

Summa intäkter 247 384 1 789 2 030
Rörelseresultat före avskrivningar -4 480 -4 -14 -10 917
(EBITDA) 220 890
Rörelseresultat efter avskrivningar -4 528 -4 -15 -11 069
(EBIT) 259 074
Resultat före skatt -4 532 -5 -15 -12 198
373 093
Periodens resultat -4 532 -5 -15 -12 198
373 093
Periodens kassaflöde 13 073 -4 16 -5 504
019 925
Resultat per aktie, kr * -0,22 -0,44 -0,74 -1,01
Resultat per aktie, kr ** -0,22 -0,26 -0,74 -0,60
Eget kapital per aktie, kr * 1,49 -0,12 1,49 -0,12
Eget kapital per aktie, kr ** 1,49 -0,07 1,49 -0,07
Antal aktier 20 376 12 20 12 126 285
285 126 376
285 285

* Beräknat på det faktiskta antal
aktier som fanns vid respektive
periodslut.  
** Beräknat på det antal aktier som
fanns vid denna rapports periodslut.
 

Väsentliga händelser under kvartalet

Advertys SDK för in-game-annonser släpps på Unity Asset Store.

  • VD och grundare avyttrar mindre del av innehav för att återbetala lån som upptogs i samband med IPO.
  • Adverty stärker den programmatiska räckvidden för in-game-annonsering ytterligare genom partnerskap med InMobi.
  • Adverty erhåller patent i USA för sin BrainImpression-teknik avseende viewability för in-game-annonser.
  • Adverty fortsätter sin snabba expansion med utnämningen av global affärsutvecklingschef.
  • Adverty genomför riktad nyemission och tillförs 20,25 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 10 MSEK.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

Adverty går in i nästa fas av sin tillväxtresa och globala expansion - grundaren Niklas Bakos riktar fokus på produktstrategi, Tobias Knutsson befordras till VD och Thorbjörn Warin anställs som affärsutvecklingschef.

  • Adverty och Verizon Media tillkännager ny affär som ger ett stort antal varumärken och målgrupper tillgång till Advertys innovativa annonsformat inom spel.
  • Adverty fortsätter sin snabba expansion med utnämning av Anders Rössel som finanschef.
  • Adverty erhåller ett andra patent i USA för sin viewability-teknik för in-game-annonser.

 

VD har ordet

Vi tittar tillbaka på 2020 som ett utmanande år med en pandemi som satte stopp för en hel reklambransch, men även triggade mediebranschen att tänka nytt och på allvar börja se den verkliga potentialen i den snabbast växande mediekanalen - gaming.

Vi avslutar året med att påtagligt återhämta oss från en turbulent tid med Covid-19. Vi är bara i den absoluta början av den tillväxtpotential som finns för in-game-annonsering och våra två format In-Play och In-Menu, men under 2021 är vi övertygade om att vi kommer att se tydliga tecken på tillväxt även intäktsmässigt.

Skalbarheten i Adverty ligger i programmatisk annonsering, där vi på senare tid sett en kraftig ökning av varumärken som köper In-Play-formatet. Från tidigare kvartal med en räckvidd på dryga hundra varumärken når vi under det fjärde kvartalet ut till över 7,500 varumärken globalt till den del av vår spelportfölj som är aktiverad för den öppna programmatiska kanalen. Förvisso sker många av dessa köp fortfarande i små volymer, men med tanke på hur gaming som ny mediekanal sakta etableras inom medievärlden, kommer kunskapen om in-game-annonsering och därmed köpviljan hos medieköpare att öka lavinartat de kommande åren. Detta i kombination med att vår egen spelportfölj för kanalen växer, sätter oss i ett mycket gynnsamt läge.

Kampanjen för Call of Duty Black Ops Cold War aktiverades i Advertys nätverk under november och december genom spelet Critical Ops i Sverige och fick stor uppmärksamhet internt hos både Activision Blizzard Media och deras mediebyrå OMD. Det är kampanjer som denna, vilka utförs i kontextuell och visuell perfektion, som slutligen kommer att ta in-game-annonsering till nya nivåer globalt, gällande medieplacering, budget och geografi.

För att kunna visa på ökade intäkter under 2021, ligger det i vårt främsta intresse att aggressivt öka antalet spel som använder vår teknik och räckvidden de ger. Därmed har vi i samband med att säljteamet på demand-sidan expanderat, även satsat på att bygga upp ett starkt affärsutvecklingsteam på supply-sidan, för att kunna nå både större och internationella förläggare samt mindre studios mer lokalt. Utöver vår egen direkta införsäljning till spelutvecklare, ser vi även samarbetet med Unity för Unity Asset Store som extra intressant i den möjlighet att växa spelportföljen organiskt via världens största utvecklingsverktyg för speltillverkare.

Covid-19 slog hårt på vår planerade utrullning av In-Play-formatet under början av året, men istället för att invänta marknadens återhämtande, prioriterade vi intern teknikutveckling och nya marknadsstrategier. De första resultaten ser vi i nya starka samarbetsavtal men också, och framförallt, genom framtagandet av det nya kompletterande annonsformatet In-Menu. In-Menu möjliggör för performance-baserad varumärkesannonsering att ta sig in i vår sömlösa produktportfölj på ett unikt och spännande sätt. Att kunna erbjuda annonsörer både varumärkesexponering inuti spelmiljöer och varumärkesinteraktion mellan spelsessioner ser vi som den mest ultimata in-game-lösningen på marknaden - en teknik som vi är ensamma om att äga bland våra konkurrenter idag.

I vår produktstrategi vill vi fortsätta att ligga i framkant med den tekniska utvecklingen av in-game-annonsering samt att kunna skydda tekniken mot utomstående. Under kvartalet och efter perioden har vi belönats dubbelt upp av det amerikanska patentverket, där två patent inom viewability har beviljats. Patenten skyddar grundstommen i Advertys tekniska ramverk för hur annonsytor definieras och klassas som sedda, samt det tekniska tillvägagångssätt för hur viewability räknas ut. I det fall kommande branschstandarder för viewability liknar våra egna metoder, har våra patent möjlighet att i framtiden inbringa licensintäkter.

Under året har vi inte bara satsat på att utveckla vår tekniska plattform till att fortsätta vara branschledande, samt att agilt valt vägar för att hitta den optimala produktstrategin. Vi har dessutom satsat på att bygga upp en stark organisation med duktiga och branscherfarna personer. Vi har under året etablerat nya team utomlands inom både försäljning och affärsutveckling och har efter årets slut även hunnit tillsätta en CFO, en Chief Supply Officer och ytterligare två affärsutvecklare samt expanderat teknikteamet i Lviv med ytterligare kompetens. Samtliga nyanställda är inom branschen välrenommerade personer och högt kompetenta inom sina respektive områden. Efter perioden har bolagets grundare, Niklas Bakos, övergått till att fokusera på produktstrategi och utveckling medan jag, med mångårig erfarenhet av ledarskap och strategisk försäljning, tagit över VD-rollen. Omgrupperingen med nya team säkrar kontinuiteten i verksamheten samtidigt som bolaget lägger grunden för fortsatt expansion och tillväxt i en mycket spännande tid av förändringar och nytänkande inom mediebranschen.

Vi vill fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare och är ett modernt bolag som tror på frihet under ansvar. Vi följer det nya konceptet - Work From Anywhere, (WFA) - vilket tillåter alla anställda att arbeta där de bäst tänker och skapar. Anställda får möjlighet att välja om de föredrar att arbeta mestadels hemifrån eller på kontoret, eller kombinera dessa två. Men det ska också vara möjligt att arbeta från någon helt annan plats, i en annan stad eller i ett annat land, så länge detta finns i rätt tidszoner.

Vi har tagit många stora steg under 2020 som resulterat i en branschledande, patenterad plattform med två produkter redo för global tillväxt. Vi har även etablerat en stabil programmatisk infrastruktur för in-game-annonsering tillsammans med ledande branschaktörer, där PubMatic och Smaato redan genererar tidiga intäkter och visar på stor potential. Våra nya integreringar och samarbeten med InMobi och Verizon Media ser väldigt lovande ut och förväntas inbringa ytterligare intäkter till vår programmatiska affär. Tidigare utannonserade samarbeten med SuperAwesome och MADFINGER Games förväntas ge resultat kommande kvartal.

Vi står inför ett oerhört spännande 2021, med påfylld kassa och ett i övrigt riktigt bra utgångsläge på marknaden. Mycket av det arbete som vi bedrivit under 2020 ger nu förutsättningar för att under 2021 få igång intäktssidan på allvar. Vi är redan inkluderade i en lång rad sammanhang som vi räknar med kommer att börja synas intäktsmässigt i takt med de ansträngningar vi nu lägger på att ytterligare skala upp vår spelkatalog. Vi har även med vårt nya In-Menu format helt andra möjligheter att redan kortsiktigt ta del av existerande programmatisk handel. 2021 kommer att handla om intäkter och att kapitalisera på det fina utgångsläge vi har byggt upp.

Tobias Knutsson
VD
Adverty AB (publ)
 

Adverty i korthet

Det svenska adtech-bolaget Adverty har lanserat världens första programmatiska plattform för automatiserade, sömlösa annonser i spel.

Plattformen baseras på patentsökt teknik vilken bland annat bygger på studier kring ögat, dess synfält och uppfattningsförmåga. Annonsplattformen finns tillgänglig på några av världens största handelsplatser för automatiserad handel av digitala annonser och Adverty lanserades på den kommersiella marknaden i slutet av förra året.

Verksamheten bedrivs från eget kontor i Stockholm och teknisk utveckling sker även från Ukraina. Försäljning och affärsutveckling sker även i England, Spanien och USA.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 31 december 2020.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 689 (187) under helåret, jämte KSEK 192 (11) under fjärde kvartalet. Det redovisade resultatet för helåret uppgick till KSEK -15 093 (-12 198), jämte KSEK -4 532 (-5 373) under fjärde kvartalet, vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan.

Resultatet per aktie under helåret uppgick till SEK -0,74 (-1,01), jämte SEK

-0,22 (-0,44) under fjärde kvartalet, med jämförbart antal aktier.

Investeringar

Advertys investeringar under helåret uppgick till KSEK 5 895 (5 255), jämte KSEK 1 308 (1 335) under fjärde kvartalet. Investeringarna avser till största del immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter.

Avskrivningar

Resultatet för helåret har belastats med KSEK 184 (152) i avskrivningar, jämte KSEK 48 (39) under fjärde kvartalet. Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 17 458 (533) i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om KSEK 163 (8 270).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december 2020 uppgick Advertys egna kapital till KSEK 30 260 (-1 503). Aktiekapitalet är fördelat på 20 376 285 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,047. Samtliga aktier utgörs...

Författare Cision