Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Bonesupport Holding AB: BONESUPPORT har genomfört en riktad nyemission om 378 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA,
HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Lund, Sverige, 23.59 CEST, 26 maj 2020 - BONESUPPORT HOLDING AB
(publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling
av skelettskador ("BONESUPPORT" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm:
BONEX) offentliggör härmed att Bolaget framgångsrikt har genomfört en
riktad nyemission som tillför Bolaget en bruttolikvid om 378 MSEK.
Med anledning av den riktade nyemissionen bjuder BONESUPPORT in till
investerarpresentation klockan 10:30 imorgon den 27 maj 2020.
Ytterligare detaljer följer nedan.

Styrelsen för BONESUPPORT har, med stöd av bemyndigandet från
årsstämman den 19 maj 2020, och i enlighet med vad som indikerades i
Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad
nyemission av 10 500 000 nya stamaktier till en teckningskurs om 36
kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen"), vilket innebär att
Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om 378 MSEK.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett
accelererat bookbuilding-förfarande. Ett stort antal svenska och
internationella institutionella investerare deltog i den Riktade
Nyemissionen.

Emil Billbäck, VD för BONESUPPORT, kommenterar: "Vi är glada över det
starka intresse som både nordiska och internationella institutionella
investerare har visat för att ta del av BONESUPPORTS tillväxtresa.
Finansiering har nu säkerställts för vår planerade lansering av
CERAMENT G på den amerikanska marknaden, och för att ytterligare
stärka vår kommersiella verksamhet. Vi ser med tillförsikt fram emot
vår resa framåt."

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses att användas för:
(i) marknadsintroduktion och -penetration av CERAMENT G i USA, (ii)
fortsatta marknadsinvesteringar i Europa, (iii) regulatoriska
godkännanden på nya marknader, (iv) förbättringar inom produktion,
(v) vidareutveckling av R&D-pipeline och supporterande kliniska
studier, samt (vi) Bolagets löpande verksamhet och finansiella
omdisponeringar.

Bolaget bedömer att flexibiliteten som möjliggörs av en riktad
nyemission är det mest lämpliga alternativet för Bolaget vid denna
tidpunkt eftersom ett sådant förfarande gör det möjligt att genomföra
en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt
att diversifiera aktieägarbasen. Genom att teckningskursen i den
Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett
bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen
rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka
med 6 562 500,00 kronor från 33 680 462,50 kronor till 40 242 962,50
kronor genom nyemission av 10 500 000 stamaktier, innebärandes att
det totala antalet aktier ökar från 53 888 740 aktier till 64 388 740
aktier, varav 63 153 740 utgörs av stamaktier och 1 235 000 av
C-aktier. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädningseffekt om
cirka 16,31 procent av aktiekapitalet och cirka 16,59 procent av
rösterna för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet
aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.
Investerarna i den Riktade Nyemissionen väntas tilldelas sina aktier
den 29 maj 2020.

Skandinaviska Enskilda Banken AB och Carnegie Investment Bank AB
(publ) har agerat Joint Bookrunners i Nyemissionen. Setterwalls
Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till BONESUPPORT.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med
sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period
om 180 dagar efter likviddagen för den Riktade Nyemissionen.
Därutöver har Bolagets större ägare Stiftelsen Industrifonden,
HealthCap V L.P. och Tellacq AB, samt medlemmar i Bolagets styrelse
respektive ledningsgrupp åtagit sig att, med sedvanliga undantag,
inte sälja aktier i Bolaget under en period om 180 dagar efter
likviddagen för den Riktade Nyemissionen.

Inbjudan till investerarpresentation:

Med anledning av den Riktade Nyemissionen bjuder BONESUPPORT in till
investerarpresentation. Se detaljer nedan:

Datum:

Ons, 27 Maj 2020 - 10:30

Tidzon:

Europe/Stockholm

Weblänk:

https://tv.streamfabriken.com/press-conference-may-2020

Telefonnummer:

SE: +46 856642651
UK: +44 3333000804
US: +18558570686

Deltagarkod:

21133316#

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

EUs marknadsmissbruksförordning

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj
2020 kl. 23.59 CEST.

Om BONESUPPORT?

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar
innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas
till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.
BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade
teknologiplattformen CERAMENT
(https://www.bonesupport.com/en-eu/cerament%e2%84%a2/). Bolaget
genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och
hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka
in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G
(https://www.bonesupport.com/en-eu/ceramentg/) till FDA (USA) år
2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155
MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken
(https://www.bonesupport.com/trademarks.html) hos BONESUPPORT AB.

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner
där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska
informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att,
förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon
jurisdiktion, varken från BONESUPPORT eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga
till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med
anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all
offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets
aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast
som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara
fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på
informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller
fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella
investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje
investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen
undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och
informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt
tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan
minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för
framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande
eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De
värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de
registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act
från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från
registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av
registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett
offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta
pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller
offentliggöras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller
till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen,
distributionen eller offentliggörandet av informationen inte skulle
följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1129
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon
regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. BONESUPPORT har inte
godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter
i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller
kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje
EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till
"kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer
i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller
inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern")
eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som
detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i detta
pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta
pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar BONESUPPORTs aktuella syn på framtida h...

Författare Cision News