Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Bonesupport Holding AB: Kommuniké från årsstämma den 19 maj 2020 i BONESUPPORT HOLDING AB

Lund, Sverige, 12:00 CET, 19 maj 2020 - BONESUPPORT HOLDING AB, ett
ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av
skelettskador, meddelar idag att bolagets årsstämma avhållits denna
dag och att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att
tillgängliga medel om totalt 862 277 430 kronor balanseras i ny
räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Håkan Björklund, Björn Odlander, Lars Lidgren, Tone Kvåle,
Lennart Johansson och Simon Cartmell som styrelseledamöter. Lennart
Johansson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 325 000
kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och
en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.
Arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till
ordföranden i revisionsutskottet, med 70 000 kronor till envar av de
övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till
ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor till envar
av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som
revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med
i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer. Ernst &
Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon fortsatt
kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en
valberedning ska utses inför kommande val och arvodering.
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de tre största
aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande.
Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
bolagsordningens § 1 så att "firma" ersätts med "företagsnamn" samt §
9 så att bestämmelsen, med anledning av förväntad kommande
lagändring, inte anger vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor,
besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller
emission av teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för
bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv
eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner
till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.
Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt
tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av
teckningsoptioner) får sammanlagt uppgå till högst 13 472 120 aktier,
motsvarande en utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande
antal aktier i bolaget.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för
anställda innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat
aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier;
(C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om
överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett
långsiktigt incitamentsprogram för anställda ("LTI 2020"). LTI 2020
innebär att deltagarna investerar i stamaktier i bolaget
("Sparaktier"), vilket ska ske senast den 31 december 2020
("Investeringsperioden"). Om Sparaktierna behålls från utgången av
Investeringsperioden till och med den 31 december 2023
("Sparperioden") och deltagaren fortsatt varit anställd i bolaget
eller annat bolag i koncernen under hela Sparperioden, har deltagaren
rätt att erhålla ytterligare stamaktier i bolaget vederlagsfritt
("Prestationsaktier"), under förutsättning att vissa prestationsmål
uppnås eller överträffas. Totalt kan högst 110 000 Prestationsaktier
ges ut inom ramen för LTI 2020, vilket motsvarar en utspädning om
cirka 0,21 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full
utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid maximalt
utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2020.

För att säkerställa bolagets leverans av Prestationsaktier till
deltagare i LTI 2020 beslutade årsstämman även att bemyndiga
styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, varvid de nya
aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ska
kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en
teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Årsstämman beslutade vidare att
bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier samt att
godkänna överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i LTI 2020.

Lund den 19 maj 2020

BONESUPPORT HOLDING AB (PUBL)

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT HOLDING AB
Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

Om BONESUPPORT?

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar
innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas
till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.
BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade
teknologiplattformen CERAMENT
(https://www.bonesupport.com/en-eu/cerament%e2%84%a2/). Bolaget
genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och
hälsoekonomiska fördelar med sina produkter och planerar att skicka
in en premarket approval-ansökan för CERAMENT G
(https://www.bonesupport.com/en-eu/ceramentg/) till FDA (USA) år
2021. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2019 totalt 155
MSEK.

Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.
BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken
(https://www.bonesupport.com/trademarks.html) hos BONESUPPORT AB.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 12:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bonesupport-holding-ab/r/kommunike-fran-arsst...
https://mb.cision.com/Main/16090/3115108/1249878.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.