Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Bong AB: Bong inleder skriftligt förfarande för att erhålla obligationsinnehavares godkännande av vissa villkorsändring...

Bong AB (publ) ("Bong" eller "Bolaget") har idag instruerat Nordic
Trustee & Agency AB (publ), i dess egenskap av agent ("Agenten") för
innehavarna av Bolagets utestående 200 MSEK seniora säkerställda
obligationer 2018/2021 med ISIN SE0011281419 ("Obligationerna"), att
inleda ett skriftligt förfarande (written procedure) i enlighet med
villkoren för Obligationerna. Syftet med det skriftliga förfarandet
är att söka obligationsinnehavarnas godkännande av vissa ändringar i
villkoren för Obligationerna.

Sedan utgivandet av Obligationerna i oktober 2018 har Bolaget och dess
dotterbolag ("Koncernen") vidtagit operationella och organisatoriska
åtgärder för att öka Koncernens rörelseresultat samt förbättra
kostnadseffektiviteten och kassaflödet. Mot bakgrund av dessa
åtgärder genomförde Bolaget ett återköp av Obligationer till ett
nominellt värde av 10 MSEK. Koncernen har dock, oaktat dessa
förbättringar, påverkats av den rådande COVID19 pandemin. Koncernen
har lidit en signifikant nedgång i försäljning under april och maj
2020, särskilt i Frankrike och Storbritannien. Dessutom har gruppen
sett, och förväntar sig att fortsatt se, försenade och uteblivna
betalningar från kunder.

Koncernen har vidtagit flertalet åtgärder i syfte att reducera
kostnader och anpassa verksamheten till den förändrade efterfrågan
för att mildra dessa effekter på kort sikt, men ytterligare åtgärder
kommer att krävas för att möta både de kortsiktiga och de långsiktiga
utmaningar som Koncernen står inför. Koncernen har i maj 2020
beviljats och kommer att ta upp stödlån i Frankrike vilket ryms inom
belopp för tillåten skuld under villkoren för Obligationerna.

Det övergripande målet med ändringarna är att tillåta Koncernen att ta
upp ytterligare finansiering i form av statligt garanterade stödlån,
vilka kommer förfalla till betalning efter den sista förfallodagen
för Obligationerna, och att efterge Bolagets finansiella åtagande
avseende nyckeltalet nettoskuld i relation till justerad EBITDA (en
så kallad 'covenant holiday') för att möjliggöra för Koncernen att
vidta nödvändiga åtgärder för att möta de utmaningar som dess
verksamhet har ställts inför på grund av COVID19 pandemin, både på
kort och lång sikt.

Bolaget ser nu flertalet europeiska länder öppna upp och lyfta
restriktionerna på företag och verksamheter. Bolaget hyser därför
tilltro till att försäljningen kommer att börja öka igen, även om det
är en lång väg tillbaka till de nivåer som förelåg före COVID19, och
att Koncernen med tiden kommer att kunna återgå till ett normalläge
och fortsätta utvecklingen av verksamheten, under förutsättning att
ändringarna av villkoren för Obligationerna godkänns.

För att villkorsändringarna ska godkännas genom det skriftliga
förfarandet krävs dels att obligationsinnehavare representerande
tjugo (20) procent av det justerade nominella beloppet för
Obligationerna deltar i det skriftliga förfarandet, och dels att
minst femtio (50) procent av det justerade nominella belopp som
deltar i det skriftliga förfarandet godkänner villkorsändringarna.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, de föreslagna ändringarna
och detaljerad information om röstningsförfarandet finns tillgängligt
på Bolagets hemsida (www.bong.com/sv/investerare) och på Agentens
hemsida (www.nordictrustee.com).

För att kunna delta i det skriftliga förfarandet måste en
Obligationsinnehavare per den 29 maj 2020 vara registrerad i den
skuldbok som förs av Euroclear Sweden AB antingen som
direktregistrerad ägare eller som förvaltare avseende en eller flera
Obligationer. Agenten måste erhålla komplett röstningsformulär senast
kl. 15:00 den 16 juni 2020 i enlighet med kallelsen för det
skriftliga förfarandet. Det skriftliga förfarandet kan komma att
avslutas i förtid om Agenten innan den 16 juni 2020 har erhållit
godkännande till villkorsändringarna från en erforderlig majoritet av
det justerade nominella belopp för Obligationerna som deltar i
förfarandet.

Bolaget kommer att hålla en digital Q&A session den 4 juni 2020, 15:00
CEST. För mer detaljer kring anmälan till Q&A sessionen och hur man
inkommer med frågor hänvisas till kallelsen till skriftligt
förfarande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kai Steigleder, VD
Telefon: +49 212 233 911 11
E-mail: kai.steigleder@bong.com

Denna information är sådan information som Bong AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020, kl. 12.40.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bong-ab/r/bong-inleder-skriftligt-forfarande-...
https://mb.cision.com/Main/759/3117987/1252130.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.