Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Bong AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 25 juni 2020 kl. 16.00 på Clarion Malmö Live, Dag Hammarskjölds
torg 2 i Malmö.

Med anledning av osäkerheten kring det nya coronaviruset kommer
försiktighetsåtgärder vidtas i samband med stämman. Stämman kommer
hållas så kort som möjligt, innebärande bl.a. att anföranden kommer
att kortas ned eller ställas in, och ingen förtäring kommer att
erbjudas i anslutning till stämman. Deltagande av ledande
befattningshavare och styrelseledamöter kommer att begränsas. Bolaget
följer händelseutvecklingen noga och kan vid behov med kort varsel
komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder. Vi ber aktieägare
att följa bolagets hemsida www.bong.com för uppdaterad information.

A. Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
torsdagen den 18 juni 2020,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 18 juni 2020 enligt
något av nedanstående alternativ:

·
· per post till adress: Bong AB (publ) Att: Mattias Östberg Box
516, 291 25 Kristianstad

·
· per telefon 044-20 70 45
· per e-post till anmalan.arsstamma@bong.com
· på bolagets hemsida www.bong.com

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt det
antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman
(högst två biträden). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda
fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på
bolagets hemsida www.bong.com och skickas per post till aktieägare
som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder
juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
Originalet av fullmakten och behörighetshandlingar bör översändas
till bolaget tillsammans med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste
inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 18 juni 2020, vilket
innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid
före denna dag.

B. Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Framläggande av
a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

b. styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat, samt
c. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts.

9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen, samt

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
12. Val av styrelse och revisorer.
13. Val av ledamöter i valberedningen.
14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

16. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret
2019 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 182 007
709,59 kronor, inklusive årets resultat om -126 166 217,04 kronor,
balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkt 2 samt punkterna 10-12)

Valberedningen, bestående av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.),
Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder
AB) har föreslagit följande:

att Christian Paulsson ska väljas till ordförande vid årsstämman;

att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter;

att omval ska ske av ledamöterna Christian Paulsson, Eric Joan,
Mikael Ekdahl, Stéphane Hamelin, Helena Persson och Stefan Lager samt
nyval av Per Åhlgren såsom ordinarie styrelseledamöter för perioden
fram till och med utgången av årsstämman 2021;

att omval ska ske av Christian Paulsson till styrelsens ordförande;

att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 1 200 000 kronor (exklusive utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt ska arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 100 000 kronor för ordföranden och 50 000 kronor för ledamot;

att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska väljas till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, således till och med utgången av årsstämman 2021, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Lars Nilsson kommer utses till huvudansvarig revisor, samt

att revisorsarvode ska utgå enligt avtal.

Per Åhlgren (född 1960), med civilekonomexamen från Handelshögskolan i
Stockholm, är verkställande direktör och styrelseledamot för Runaware
Holding AB sedan 2011. Per har mångårig erfarenhet av ledande
befattningar inom Salomon Brothers International Ltd, Bear Stearns
International Ltd och Deutsche Morgan Grenfell Ltd, är medgrundare
till Mangold AB samt grundare till GoMobile Nu AB och Eurotrade
Securities S.A. Per är också styrelseordförande i WeSC AB och Mangold
AB samt styrelseledamot i GoMobile Nu AB.

Valberedning (punkt 13)

Aktieägare representerande cirka 37 procent av samtliga aktier och
röster i bolaget har föreslagit att en valberedning ska utses i
bolaget även inför årsstämman 2021 samt:

att valberedningen ska ha tre ledamöter;

att omval ska ske av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder AB) såsom ledamöter av valberedningen;

att Stéphane Hamelin ska väljas till valberedningens ordförande;

att för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter väsentligen skulle reducera sitt aktieägande i bolaget eller för det fall en ledamot inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2021, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot; samt

att valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2021 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, instruktion för valberedningen, arvodesfrågor och därtill hörande frågor, samt, tillsammans med revisionsutskottet, val av revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ersättning till
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt
följande. Med ledande befattningshavare avses befattningshavare
ingående i ledningsgruppen, vilken för närvarande utgörs av bolagets
verkställande direktör, även affärsenhetschef Centraleuropa,
ekonomidirektör (CFO), affärsenhetschef Norden, affärsenhetschef
Storbritannien samt affärsenhetschef Sydeuropa och Nordafrika, även
affärsenhetschef Bong Retail Solutions. Riktlinjerna ska tillämpas på
ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade
ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande. Bong är ett av de
ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för
distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och
lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är
förpackningslösningar för detaljhandeln, e-handeln och
kuvertmarknaden i Östeuropa. Bong bedriver ett brett
hållbarhetsarbete som syftar till låg miljöpåverkan, säkra
arbetsplatser där anställda behandlas lika samt hög affärsetik.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande
befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta
till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande
komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning,
pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver -
och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning
ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga
kontantersättningen får uppgå till högst 60 procent av den fasta
årliga kontantlönen.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande
sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska
inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd
pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga
kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska
pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om
inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt
tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska
vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande
kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren.
Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30
procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring
och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana
för...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.