Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-04

Bosjö Fastigheter: Kallelse till årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma
den 3 april 2020 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler,
Berzelii Park 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 mars 2020 (notera att eftersom avstämningsdagen infaller en lördag måste aktieägare i praktiken vara införd i aktieboken redan fredagen den 27 mars 2020),

Dels senast den 30 mars 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan ska ske skriftligt till Bosjö Fastigheter AB (publ), Att: Anna
Karnöskog, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O.
Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post:
anna.karnoskog@paretosec.com. Vid anmälan ska namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde
uppges. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt för ställföreträdare och ombud.

I samband med årsstämman kommer aktieägares samt ombuds
personuppgifter att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). Personuppgifter hanteras endast för att uppfylla legala krav
samt administrera årsstämman. Detta kan vara personuppgifter hämtade
från aktieboken, anmälan av deltagande samt information om ombud och
kommer att hanteras för registrering, upprättande av
aktieägarförteckning samt, om tillämpbart, föras till protokollet.
För mer information kring bolagets hantering av personuppgifter
vänligen se bolagets policy för skydd och hantering av
personuppgifter (tillgänglig på bolagets webbplats
www.bosjofastigheter.se under avsnittet "Investor relations" och
rubriken "Aktien" och "Aktieägares personuppgifter").

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 28 mars
2020 (notera att eftersom denna dag infaller en lördag måste en
omregistrering i praktiken vara genomförd redan fredagen den 27 mars
2020), vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet.

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som
utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.
Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats,
www.bosjofastigheter.se, och kommer även att sändas till aktieägare
som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra
ett eller två biträden, dock endast om anmälan härom har gjorts
enligt denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 220 000 aktier, motsvarande 2 220 000 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt, i förekommande fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut angående
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen.

c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av
a. Styrelse.
b. Revisorer när så skall ske.

10. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om nyemissioner.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

12. Stämmans avslutande.
Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7 (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning,
enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill
föreslår att 198 533 105 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 219 667 505 kronor, ska utdelning ske
med ett belopp om totalt 9,52 kronor per aktie, innebärande en
utdelning om totalt 21 134 400 kronor. Utbetalning av utdelningen
föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora
delbetalningar. Detta innebär att vid varje utdelning ska 2,38 kronor
per aktie betalas, således totalt 5 283 600 kronor.

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdagarna för betalning av
utdelningen blir den 7 april 2020, den 30 juni 2020, den 30 september
2020 och den 30 december 2020 med förväntade utbetalningsdagar 14
april, 3 juli, 5 oktober 2020 respektive 7 januari 2021.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal
styrelseledamöter samt revisorer, arvode till styrelsen och
revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 8,
och 9)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman:

· Lennart Låftman ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende
1).

· Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma förslås utgå med
totalt 180 000 kronor fördelat med 60 000 kronor till styrelsens
ordförande samt med 40 000 kr till de tre övriga ordinarie
ledamöterna (ärende 8).

· Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning
(ärende 8).

· Antalet styrelseledamöter ska vara fyra (ärende 9).
· Antalet revisorer ska vara 1 (ärende 9).
· Omval av Elin Lydahl, Urban Ehrenborg, Juhani Nyman och Åsa
Ohlström till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. (ärende 9).

· Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som
bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9).

Beslut om bemyndigande av nyemission (ärende 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av
styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande
av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet
och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets
verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter
och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av
bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt
förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och
förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, samt styrelsens förslag till
vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer senast den
6 mars 2020 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto
Securities AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på
bolagets webbplats www.bosjofastigheter.se samt sändas till
aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm mars 2020

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD
+46 8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com

Informationen i denna kallelse lämnades, enligt ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD
+46 8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com

Informationen i denna kallelse lämnades, enligt ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bosjo-fastigheter/r/kallelse-till-arsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/14396/3050696/1204359.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.